Ders Adı Osmanlı Tarihi II (1566-1789)
Ders Kodu TAR-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Hakan Karagöz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu dönemden itibaren çağdaşları ile ilmî, dinî, teknik, ekonomik yönlerden karşılaştırılması, Osmanlı’nın çağdaşlarına göre güç kaybına uğramasının arkasında hangi faktörlerin yattığının belirlenmesi 2- Anadolu, Balkanlar ve Afrika’da Osmanlıların karşılaştığı problemlerin sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarının ortaya koyulması ve halen süren bir boyutu olup olmadıklarının tespit edilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kanunî sonrasında Avusturya, Kuzey Karadeniz, Moskova, İran, Kafkasya coğrafyasında ortaya çıkan askerî mücadeleler el alınacaktır. Bu mücadelelerde Osmanlı İmparatorluğu’nun zaman içinde eski gücünü nasıl kaybettiği, caydırıcılığını yavaş yavaş nasıl yitirdiği örneklerle gösterilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri XVII. yüzyıl Osmanlı Tarihini öğretmek
Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun Kanunî Sultan Süleyman zamanından Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadar gelen dönemi kapsayan tarihinin öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 II. Selim Zamanı (1566 - 1574): Yeniçeri İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Arabistan, Habeşistan, Yemen, Aden Mısır Politikaları; Kıbrıs’ın fethi, İnebahtı Bozgunu; III. Murat Zamanı (1574 - 1595): Osmanlı -Avrupa ilişkileri, Osmanlı - İran, Gürcistan ilişkileri; Osmanlı Eflak, Boğdan, Erdel, Avusturya ilişkileri.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
2 III. Mehmet Zamanı(1595 - 1603): Osmanlı Eflak, Macaristan, Avusturya politikaları, Eğri Seferi ve müteakip dönemde Türk - Avusturya Savaşları; I. Ahmet Zamanı (1603 - 1617): Zitvatorok Sulhu.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
3 Celali İsyanları, İstanbul İsyanı; Osmanlı-İran Savaşları.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
4 I. Mustafa, II. Osman Zamanları(1617 - 1622):Osmanlı - İran, Osmanlı -Avusturya, Osmanlı - Lehistan İlişkileri; Merkezi İsyanlar ve II. Osman’ın katledilmesi.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
5 IV. Murat, Sultan İbrahim Zamanları (1623 - 1648) : Osmanlı- İran Savaşları, Bağdat muhasaraları, Osmanlı- Erdel münasebetleri; Merkezi isyanlar, Osmanlı-Avusturya münasebetleri.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
6 IV. Mehmet Zamanları (1648 - 1687): İç isyanlar, Osmanlı Venedik ilişkileri, Girit meselesi.
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
7 Tarih İçinde Osmanlı Lehistan İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
8 On altıncı, On yedinci ve On sekizinci Yüzyıllarda Osmanlı - Moskova İlişkileri
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
9 Yeniçağ’da Osmanlı Kuzey Afrika, Akdeniz, Hint Okyanusu Politikaları
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
10 II. Süleyman (1687-1691), II. Ahmet (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703) Zamanları
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
11 III. Ahmet (1703-1730) Zamanı
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
12 I. Mahmut (1730-1754) Zamanı
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
13 III. Osman (1754 – 1757) ve III. Mustafa (1757 – 1774) Zamanları
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
14 I. Abdülhamit Zamanı (1774-1789) ve Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: İlgili konunun okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen ders notu.
Diğer Kaynaklar Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen ders notu.
Materyal
Dökümanlar Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen ders notu.
Ödevler
Sınavlar vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)