Ders Adı Ortaçağ Yakındoğu Devletleri Tarihi
Ders Kodu TAR-327
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Ali MIYNAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 9. – 16. yy.lar arasında Yakındoğu tarihi, bu dönemde bölgede kurulan devletlerin siyasî tarihleri ve özellikleri; bu siyasî oluşumların Türk, İslâm ve dünya tarihindeki yerleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Öğrencilerin 9. – 16. yy.lar arasında Yakındoğu’da hâkim olan siyasî yapıları sıralama, bu devletlerin siyasî tarih ve sosyo-kültürel özelliklerini özetleme, söz konusu devletlerin Türk – İslâm tarihindeki önem ve etkilerini analiz etme, 9- - 16. yy. Yakındoğu tarihinin dünya tarihindeki yerini değerlendirmesini sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersle İlgili Bibliografya Tanıtımı
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
2 Mısır’da İslâm Fethi ve Valiler Dönemi (640-868)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
3 Tolunoğlu Devleti’nin Kuruluşu (868) ve Siyasî Tarihi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
4 Tolunoğulları Devrinde İdarî Yapı, Sosyal ve Ekonomik Durum, Bilim ve Sanat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
5 İhşidî Devleti’nin Kuruluşu (935) ve Siyasî Tarihi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
6 İhşidîler Devrinde İdarî Yapı, Sosyal ve Ekonomik Durum, Bilim ve Sanat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
7 İsmailiyye Mezhebi,Fatımî Devleti’nin Kuruluşu (909) ve Siyasî Tarihi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
8 Fatımîler Devrinde İdarî Yapı, Sosyal ve Ekonomik Durum, Bilim ve Sanat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
9 Eyyubî Devleti’nin Kuruluşu (1171) ve Selahaddin Eyyûbi Devri (1171-1193)
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
10 El-Âdil (1193-1218)’den Yıkılışına Kadar (1250) Eyyûbiler’in Siyasî Tarihi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
11 Eyyûbiler Devrinde İdarî Yapı, Sosyal ve Ekonomik Durum, Bilim ve Sanat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
12 Memlûk Devleti’nin Kuruluşu (1250) ve Memlûk Kölelik Sisteminin Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
13 Memlûk Devleti’nin Siyasî Tarihi
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
14 Memlûklar Devrinde İdarî Yapı, Sosyal ve Ekonomik Durum, Bilim ve Sanat
  Ön Hazırlık: İlgili konuda okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 5
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 4
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 3
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 3
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 3
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 3
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 4
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 15
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Bosworth, Clifford Edmund, İslam Devletleri Tarihi, Kronoloji ve Soykütüğü, çev. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, TTK, İstanbul 1980. Elçibey, Ebulfez, Tolunoğulları Devleti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997. Heyd, W., Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, TTK,Ankara 2000. Lewis,Bernard, Ortadoğu - İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yay., İstanbul 2015. Möhring, Hannes, Selahaddin Eyyubi 1138-1193, Kitap yayınevi, İstanbul 2008. Oflaz, Abdulhalim (ed.), Eyyûbîlerde İlim, Kültür ve Sanat, Hiperyayın, İstanbul 2020. Özkuyumcu, Nadir, İlk Müslüman Türk Devletleri – Tolunoğulları ve İhşidiler, Ankara 1996. Özkuyumcu, Nadir, "Tolunoğulları", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 15 - 38. Özkuyumcu, Nadir, "İhşidiler", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 39 – 59. Şeşen, Ramazan, Selahaddin Eyyûbi ve Devlet, Çağ Yayınları, 1987. Şeşen, Ramazan, "Eyyûbîler", DİA, Cilt 12, İstanbul 1995, ss. 31-33. Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, 2004. Yazılıtaş, Nihat, Fatımî Devletinde Türkler, TTK, Ankara 2009. Yiğit, İsmail, Memlûklar 648-923 / 1250-1517, Kayıhan yayınları, 2015. Yiğit, İsmail, "Memlükler", DİA, Cilt 29, Ankara 2004, s. 90-97.
Diğer Kaynaklar Bosworth, Clifford Edmund, İslam Devletleri Tarihi, Kronoloji ve Soykütüğü, çev. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, TTK, İstanbul 1980. Elçibey, Ebulfez, Tolunoğulları Devleti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997. Heyd, W., Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, TTK,Ankara 2000. Lewis,Bernard, Ortadoğu - İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yay., İstanbul 2015. Möhring, Hannes, Selahaddin Eyyubi 1138-1193, Kitap yayınevi, İstanbul 2008. Oflaz, Abdulhalim (ed.), Eyyûbîlerde İlim, Kültür ve Sanat, Hiperyayın, İstanbul 2020. Özkuyumcu, Nadir, İlk Müslüman Türk Devletleri – Tolunoğulları ve İhşidiler, Ankara 1996. Özkuyumcu, Nadir, "Tolunoğulları", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 15 - 38. Özkuyumcu, Nadir, "İhşidiler", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 39 – 59. Şeşen, Ramazan, Selahaddin Eyyûbi ve Devlet, Çağ Yayınları, 1987. Şeşen, Ramazan, "Eyyûbîler", DİA, Cilt 12, İstanbul 1995, ss. 31-33. Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, 2004. Yazılıtaş, Nihat, Fatımî Devletinde Türkler, TTK, Ankara 2009. Yiğit, İsmail, Memlûklar 648-923 / 1250-1517, Kayıhan yayınları, 2015. Yiğit, İsmail, "Memlükler", DİA, Cilt 29, Ankara 2004, s. 90-97.
Materyal
Dökümanlar Bosworth, Clifford Edmund, İslam Devletleri Tarihi, Kronoloji ve Soykütüğü, çev. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, TTK, İstanbul 1980. Elçibey, Ebulfez, Tolunoğulları Devleti, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1997. Heyd, W., Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, TTK,Ankara 2000. Lewis,Bernard, Ortadoğu - İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yay., İstanbul 2015. Möhring, Hannes, Selahaddin Eyyubi 1138-1193, Kitap yayınevi, İstanbul 2008. Oflaz, Abdulhalim (ed.), Eyyûbîlerde İlim, Kültür ve Sanat, Hiperyayın, İstanbul 2020. Özkuyumcu, Nadir, İlk Müslüman Türk Devletleri – Tolunoğulları ve İhşidiler, Ankara 1996. Özkuyumcu, Nadir, "Tolunoğulları", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 15 - 38. Özkuyumcu, Nadir, "İhşidiler", Türkler, Cilt 5., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 39 – 59. Şeşen, Ramazan, Selahaddin Eyyûbi ve Devlet, Çağ Yayınları, 1987. Şeşen, Ramazan, "Eyyûbîler", DİA, Cilt 12, İstanbul 1995, ss. 31-33. Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Diyanet Vakfı Yayınları, 2004. Yazılıtaş, Nihat, Fatımî Devletinde Türkler, TTK, Ankara 2009. Yiğit, İsmail, Memlûklar 648-923 / 1250-1517, Kayıhan yayınları, 2015. Yiğit, İsmail, "Memlükler", DİA, Cilt 29, Ankara 2004, s. 90-97.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)