Ders Adı Osmanlı Tarihi III (1789-1918)
Ders Kodu TAR-403
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Cemil ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-1789'dan 1918'e meydana gelen Osmanlı tarihindenki olayları incelemek. 2-1789 ve 1918 arası Osmanlı Devleti iç ve dış politikasını farklı kaynaklar il ele almak. 3-Devletin son dönemde yaşamış olduğu buhranlar devlet yönetimini ve gelişimini nasıl etkilemiştir. Bunları incelemek. 4-Bu dönemde yapılan reformalar ve ıslahatlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği 1789 yılından 1918 yılına kadar Osmanlı tarihinde meydana gelen gelişmeler. Askeri, idari, sosyal ve siyasi gelişmeler ile devletin diğer ülkelerle münasebetleri incelenir.Bu ölçüde sıra ile bu tarihlerde tahtta olan tüm padişahların hem iç hem dış politikalarının Osmanlı tarihini nasıl etkilediği ortaya konulmuş olacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1789-1918 yılları arasında Osmanlı Devletini doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal olaylar ile yabancı ülkeler ile olan ilişkiler incelenmektedir.Bu ölçüde Osmanlı tarihi kaynakları ile son dönem Osmanlı tarihi ve ülkenin içinde bulunduğu durum ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Dersin Amacı 1789'dan 1918'e kadar Osmanlı tarihini ayrıntıları ile ele almak. Bu ölçüde bahsedilen tarihlerde tahtta olan padişahların nasıl bir iç ve dış politika izledikleri ve bu politikaların devlet yönetimini nasıl etkilediği incelenecektir. Başlıca Osmanlı tarihi kaynakları ile ele alınacak derste, dönem ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 III. Selim Dönemi(1789-1807) Osmanlı Devleti'nin genel Durumu ve Fransız İhtilalinin devlete etkileri
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
2 III. Selim dönemi iç politikası. III. Selim dönemi dış politikası.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
3 II. Mahmut Dönemi(1808-1839): İç politika Yeniçeri Ocağının Kaldırılması.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
4 II. Mahmut Dönemi (1808-1839): Dış politika. İngilizler ve Ruslar ile ilişkiler.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
5 Abdülmecid Dönemi (1839-1861):İsyanlar iç ve dış politika.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
6 Abdülaziz Dönemi (1861-1876): iç ve dış politika. Genç Osmanlılar ve ülkenin çoğu yerinde çıkan isyanlar.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
7 II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909): İç poltikası. I. Meşrutiyet'in ilânı.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
8 II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909): Dış politikası. Osmanlı-Rus savaşları.
  Ön Hazırlık: Materyal 1, 2 ve 3 numaradan okuma
9 II. Meşrutiyet'in hazırlık ve ilan süreci: Jön Türkler ve faaliyetleri.
  Ön Hazırlık: Materyal 1,4 ve 5 numaradan okuma
10 II. Meşrutiyet sonrası siyasi partiler.İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası vb.
  Ön Hazırlık: Materyal 1,4 ve 5 numaradan okuma
11 II. Meşrutiyet Dönemi Hükümetler
  Ön Hazırlık: Materyal 1,2 ve 5 numaradan okuma
12 Birinci Dünya Savaşı. Savaşın başlaması ve Osmanlı Devleti'nin durumu.
  Ön Hazırlık: Materyal 1,2 ve 7 numaradan okuma
13 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler
  Ön Hazırlık: Materyal 1,2 ve 7 numaradan okuma
14 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler ve Savaşın Sonu
  Ön Hazırlık: Materyal 1,2 ve 7 numaradan okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 75
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 1 5
Uygulama 1 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt V-IXTTK Yayınları, Ankara 2006. 2- Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat. 3- Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 4- Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi. 5- Şükrü Hanioğlu, osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 6- Şükrü Hanioğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyete Zihniyet Siyaset Tarih 7- Norman Stone, Birinci Dünya Savaşı 8- M.Tayyip Gökbilgin, Milli MÜcadele Başlarken
Diğer Kaynaklar 1- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt V-IXTTK Yayınları, Ankara 2006. 2- Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat. 3- Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 4- Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi. 5- Şükrü Hanioğlu, osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 6- Şükrü Hanioğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyete Zihniyet Siyaset Tarih 7- Norman Stone, Birinci Dünya Savaşı 8- M.Tayyip Gökbilgin, Milli MÜcadele Başlarken
Materyal
Dökümanlar 1- Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt V-IXTTK Yayınları, Ankara 2006. 2- Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Ötüken Neşriyat. 3- Kemal Karpat, Kısa Türkiye Tarihi 4- Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi. 5- Şükrü Hanioğlu, osmanlı İttihat Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük 6- Şükrü Hanioğlu, Osmanlı'dan Cumhuriyete Zihniyet Siyaset Tarih 7- Norman Stone, Birinci Dünya Savaşı 8- M.Tayyip Gökbilgin, Milli MÜcadele Başlarken
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)