Ders Adı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1923-2000)
Ders Kodu TAR-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Doç. Dr. Kadir Kasalak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi zor şartlar altında kurulduğunu anlayabilmek, 2. Türk İnkılabının temel felsefesini kavrayabilmek, 3. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini yeni nesillere aktarabilmek, 4. Türkiye Cumhuriyetinin yaşadığı olumsuzlardan ders çıkararak,Cumhuriyetin temel felsefesine uygun, uygulanabilir fikir ve projeler üretmek, 5.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini değerler bütünü olarak kabul ederek,günümüz olaylarının doğru tahlil ve incelemesini yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Konulara öğrenciler ilgili bölümleri okumuş olarak gelmelidir. -
Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan, 2000 yıllarına kadarki dönemde meydana gelen siyasal olayları inceleyerek değerlendirmesini yapabilmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Günümüz olaylarını tarihsel geçmişe bakarak doğru inceleme ve değerlendirme yapabilmek.
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu ve 2000 yıllarına kadarki tarihsel süreci öğrenmek. Günümüz olaylarını tarihsel geçmişe bakarak doğru inceleme ve değerlendirme yapabilmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 19.yy’ın ile 20.yy’ın başlarında Osmanlı Devletinin durumu (1789-1922). Bu dönemin önemli olaylarının genel bir özetini yapmak.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
2 Milli Mücadele’nin Lozan Barış Antlaşması sonrası siyasi ortamını anlatmak. Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyete geçiş için zemin hazırlayan ortamı incelemek. Cumhuriyetin ilanı ile ilgili faaliyetleri anlatmak ve o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklardan,ilgili bölüm okuması yapılması.
3 Cumhuriyetin ilanı sonundaki siyasal gelişmeleri genel olarak değerlendirip, hilafetin kaldırılması ve bu dönemdeki faaliyetleri anlatarak, 1924 Anayasası’nın inceleyerek, o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
4 Atatürk’e ilk muhalefetin ortaya çıkması bunların basında yer almalarının incelenmesi ve o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek. İlk muhalif parti olan, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu ve faaliyetlerinin incelenmesi ve o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.Atatürk'ün Büyük Nutkundan son 50 sayfalık bölümünün okunması.
5 Şeyh Sait isyanının ortaya çıkması ve sonuçlarının incelenmesi ve o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması ile İzmir Suikastı sebep ve sonuçlarının incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
6 Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşu ve faaliyetleri ile Menemen isyanının incelenmesi ve o günün şartlarına göre bugüne yansıma ve sonuçlarını değerlendirmek..
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
7 Hukuk ve Eğitim alanında İnkılâpların incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Sosyal alanında yapılan İnkılâpların incelenmesi ve sonuçlarının o günün şartları ile bugünün şartlarına göre değerlendirmek. Ekonomi alanında yapılan İnkılâpların incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
8 1930 sonrası siyasal gelişmeler ve Atatürk’ün vefatı, İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesi konularının incelenerek değerlendirilmesi. İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden 1945 yılına kadarki dönemde iç politikadaki gelişmeler.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
9 İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden 1950 yılına kadarki dönemde iç politikadaki gelişmelere II. Dünya Savaşının etkilerinin incelenerek, değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
10 1946 seçimleri ve demokrat partinin kuruluş sürecindeki siyasal olayların incelenerek, değerlendirilmesi. Çok partili hayata geçişin incelenmesi Çok Partili hayata geçişle birlikte yaşanan gelişmeler, partiler arası mücadelelerin incelenmesi.1950 seçimleri, iktidar değişimi ile tek parti yönetiminin ve çok partili hayata geçiş dönemi ile Demokrat Parti’nin 1954-1957 dönemi iç politikadaki yaşanan gelişmelerin incelenmesi. Demokrat Parti’nin iktidarının son yıllarında ülkede hoşnutsuzluğun başlaması ve yaşanan gelişmelerin(1957-1960) incelenmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
11 27 Mayıs 1960 Askeri müdahalesi, müdahale sonrası yaşanan siyasal gelişmelerin değerlendirilmesi ve askeri yönetimin sonunun incelenmesi.27 Mayıs 1960 Askeri müdahalesi, müdahale sonrası 1961-1965 dönemi siyasal gelişmelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
12 1965 seçimleri ve Süleyman Demirel’in Başbakanlığı (1965-1969) döneminin incelenmesi ve değerlendirilmesi.1971-1973 12 Mart muhtırası dönemi siyasi gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
13 1973 Seçimleri ve ülkenin normalleşmesi (1973-1974) Ecevit-Erbakan hükümeti döneminin siyasi gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.1975-1978 I-IV. MC hükümetleri döneminin siyasi gelişmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi.1980 Süleyman Demirel azınlık hükümeti ve 12 Eylül Harekatı.
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
14 1983-1991 Özal dönemi 1991-2000 yılları koalisyon hükümetleri dönemi
  Ön Hazırlık: Tavsiye edilen kaynaklar ile konu ile ilgili kaynak eserlerden, ilgili bölüm okuması yapılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 4
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 4
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 4
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 5
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 4
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 5
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 4
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 4
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 5
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 4
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 200    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1.AKŞİN, Sina , Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye 1908–1980,Cem Yayınevi, İst.2002. 2.BAYRAK, M. Orhan , 1918–2000 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sözlüğü, Milenyum Yayınları, İstanbul 2000. 3.SAKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Türkiye İş Bankası Yay. Ankara 1998. 4.İ.AKIN, lhan F. , Türk Devrim Tarihi, Üçdal Neşriyat. 5.AFET İNAN, Emine, , Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, TTK Yay.Ankara 1998. 6.KODAMAN, Bayram , Cumhuriyet’in Tarihi ve Fikri Temelleri ve ATATÜRK, Ankara 2005.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)