Ders Adı Türk Halk Edebiyatı Giriş I
Ders Kodu TDE-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Halil Altay GÖDE
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler Avrupa'daki ve Türkiye'deki halkbilimi araştırmalarını kavrar. Öğrenciler gözlem, anket ve görüşme derleme metotlarını öğrenir. Bu derleme metotlarını sahada uygular. Öğrenciler halk ve halkbilimi kavramlarını tanımlar. Halk edebiyatı ürünleri hakkında bilgi sahibi olmaya başlarlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK -
Dersin İçeriği Halkbilimi, kültür ve edebiyat ilişkisinin incelenmesi, Türk halkbilimi ve dünya halkbilimi çalışmaları hakkında bilgi verilmesi derleme yöntemlerinin açıklanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halk, halkbilgisi ve halkbilimi kavramlarının içeriğinin aktarılması Halkbiliminin tarihsel serüveninin aktarımı Halk edebiyatı ürünlerinin öğretimi
Dersin Amacı Halkbiliminin tarihçesi, içeriği, kültür ve edebiyat alanındaki önemi hakkında bilgi vermek, derleme yöntemlerini kavratmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders hakkında bilgi ve ders kaynaklarının tanıtılması.
  Ön Hazırlık: ARTUN, Erman. (2007). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara SEZEN, Lütfi. (2007). Halkbilimi ve Derleme Metotları. Kurmay Yayınları, Ankara. Halk Bilimi El Kitabı. (2017). (Ed. Mustafa Aça). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2019). (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. KESKİN, Ahmet. (2019). Folklor ve Disiplinlerarasılık. Akçağ Yayınları, Ankara. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. TEMUR, Nezir. (2011). Folklor ve İdeoloji Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AYTAÇ, Pakize. (2011). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III-IV. (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. (2008). (Ed. M. Öcal Oğuz). Grafiker Yayıncılık, Ankara.
2 Halk, halk bilgisi ve halkbilimi kavramlarının tartışılması
  Ön Hazırlık: Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III-IV. (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ÖRNEK, Sedat Veyis. (1977). Türk Halkbilimi. Türkiye İşbankası Yayınları, Ankara. Dan Ben-Amos.(1997). "Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Bir Tanımına Doğru (Tovvards A Definition of Folklore in Context)." (Çev.: Metin Ekici). Milli Folklor S. 33 (1997): ss. 80-91. TAN, Nai l. (2000). Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. İstanbul, Artnıedia. YILDIRIM, Dursun. ( 1 998). Türk Bitiği: Araştırma/İnceleme Yazıları. Ankara, Akçağ Yayınları.
3 Avrupa'daki halk bilim çalışmalarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2019). (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
4 Türkiye'deki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi
  Ön Hazırlık: ALANGU, Tahir. (1983). Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Ya-yınları, İstanbul. BAŞGÖZ, İlhan. (1998). Türkiye’de Halk Bilimi Çalışmaları ve Milliyetçilik, Folklor/Edebiyat Dergisi, Sayı:14, Ankara. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2015). Halkbilimi Kuramları ve Araş-tırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. ÜSTEL, Füsun. (2004). İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları (1912-1931). İletişim Yayınları, İstanbul.
5 Halkbiliminin tanımı ve halk biliminin işlevleri
  Ön Hazırlık: YILAR, Ömer. (2007). Halk Bilimi ve Eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul. Halk Bilimi El Kitabı. (2017). (Ed. Mustafa Aça). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. TAN, Nail.
6 Halkbiliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi
  Ön Hazırlık: ARTUN, Erman. (2007). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. AYTAÇ, Pakize. (2011). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara.
7 Derleme ve derleme metotları üzerine değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
8 Derlemede zaman meselesi
  Ön Hazırlık: AŞKUN, Vehbi Cem. (1981). "Folklorda Derleme Metodu". Türk Folkloru, Sayı: 2, ss. 17-19. BALİ, Muhan. (1988). Halk Edebiyatına Giriş Derleme Metotları (Ders Notları). Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum. BAŞGÖZ, İlhan. (1986). "Derleme Nasıl Yapılmalı?". Folklor Yazıları. Adam Yayınları, İstanbul. ss. 291-295. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
9 Derlemede öncelikli yerler
  Ön Hazırlık: CİNLİOĞLU, Halis. (1978). "Bazı Derleme Kusurları". Sivas Folkloru. S. 60, ss. 12-13. CENGİZ, M. Ali. (1954). Halkbilgisi Bakımından Köy. İdeal Basım ve Ciltevi, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
10 Derlemecide bulunması gereken özellikler ve ikinci dönem için derleme ödevi doğrultusunda görüş ve tavsiyeler
  Ön Hazırlık: GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
11 Destan türü üzerine kaynakların tanıtılması
  Ön Hazırlık: AÇA, Mehmet. (2002). Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği. Kömen Yayınları, Konya. ABDULLA, Kemal. (1997). Gizli Dede Korkut. (akt. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ATA YILDIZ, Naciye. (2015). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ YAYINLARI, Ankara. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol)- İnceleme ve Metinler-.Akçağ Yayınları, Ankara. ERGİN, Muharrem. (1970). Oğuz Kağan Destanı. MEB Yayınları, İstanbul. REİCHL, Karl. (2014). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). TDK Yayınları, Ankara.
12 Destan motifleri ve tipleri üzerine değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: TEMUR, Nezir. (2012). Manas Destanındaki Tipler Üzerine Bir İnceleme. Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2010). Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği. Kömen Yayınları, Konya. KARA DÜZGÜN, Ülkü. (2014). Türk Destan Kahramanı ve Başkurt Destanlarının Tipolojisi. Kömen Yayınları, Konya.
13 İslamiyet öncesi Türk destanları üzerine metin incelemesi
  Ön Hazırlık: İslamiyet Öncesi Türk Destanları. (2019). (Haz. Saim Sakaoğlu-Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, istanbul. Yörükan, Y. Z., (2017). Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri Şamanizm, Ötüken,Yayınları, İstanbul. Kaplan, M. (1979) “Oğuz Kağan- Oğuz Han Destanı”, Türkler Ansiklopedisi, C.3, Yeni Türkiye Yayınları Ankara, s.511-519. İnan, Abdülkadir. (2014) “Türk Rivayetlerinde Bozkurt”, Tarih Kültür Sanat Araştırmaları Dergisi, C.3, Sayı 4, Karabük, s.103-110. Gömeç, S. Y. (2015). Türk Destanlarına Giriş. Berikan Yayınevi, Ankara. Ercilasun, A. B. (1995), “Şu Destanı Hakkında”, Türk Kültür Araştırmaları Dergisi, Prof Dr. Şerif Baştav’a Armağan, Yıl 24/2, Ankara, s.25-32. Ercilasun, A.B.( 1998) “Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Düşünceler”, TDAY Belleten 1986, Ankara, s. 13-16.
14 İslamiyet sonrası Türk destanları üzerine metin incelemesi
  Ön Hazırlık: ERDEM, Mehmet Dursun. (2007). Müseyyebname. Hece Yayınları, İstanbul. Mattei, Jean-Louis. (2004). Hz. Ali Cenknâmeleri. İstanbul: Kitabevi Yayınları. BÜYÜKOKUTAN TÖRET, Aslı. (2016). Hz. Ali Cenknamelerinden Kan Kalesi Kitabı. Kömen Yayınları, Konya.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 1
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 4
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 2
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 4
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 3
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 88    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu ARTUN, Erman. (2007). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara SEZEN, Lütfi. (2007). Halkbilimi ve Derleme Metotları. Kurmay Yayınları, Ankara. Halk Bilimi El Kitabı. (2017). (Ed. Mustafa Aça). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. AÇA, Mehmet. (2002). Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği. Kömen Yayınları, Konya. ABDULLA, Kemal. (1997). Gizli Dede Korkut. (akt. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ATA YILDIZ, Naciye. (2015). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ YAYINLARI, Ankara. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol)- İnceleme ve Metinler-.Akçağ Yayınları, Ankara. ERGİN, Muharrem. (1970). Oğuz Kağan Destanı. MEB Yayınları, İstanbul. REİCHL, Karl. (2014). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). TDK Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2019). (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. KESKİN, Ahmet. (2019). Folklor ve Disiplinlerarasılık. Akçağ Yayınları, Ankara. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. TEMUR, Nezir. (2011). Folklor ve İdeoloji Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AYTAÇ, Pakize. (2011). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III-IV. (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. (2008). (Ed. M. Öcal Oğuz). Grafiker Yayıncılık, Ankara.
Diğer Kaynaklar ARTUN, Erman. (2007). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara SEZEN, Lütfi. (2007). Halkbilimi ve Derleme Metotları. Kurmay Yayınları, Ankara. Halk Bilimi El Kitabı. (2017). (Ed. Mustafa Aça). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. AÇA, Mehmet. (2002). Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği. Kömen Yayınları, Konya. ABDULLA, Kemal. (1997). Gizli Dede Korkut. (akt. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ATA YILDIZ, Naciye. (2015). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ YAYINLARI, Ankara. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol)- İnceleme ve Metinler-.Akçağ Yayınları, Ankara. ERGİN, Muharrem. (1970). Oğuz Kağan Destanı. MEB Yayınları, İstanbul. REİCHL, Karl. (2014). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). TDK Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2019). (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. KESKİN, Ahmet. (2019). Folklor ve Disiplinlerarasılık. Akçağ Yayınları, Ankara. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. TEMUR, Nezir. (2011). Folklor ve İdeoloji Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AYTAÇ, Pakize. (2011). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III-IV. (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. (2008). (Ed. M. Öcal Oğuz). Grafiker Yayıncılık, Ankara.
Materyal
Dökümanlar ARTUN, Erman. (2007). Türk Halkbilimi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara SEZEN, Lütfi. (2007). Halkbilimi ve Derleme Metotları. Kurmay Yayınları, Ankara. Halk Bilimi El Kitabı. (2017). (Ed. Mustafa Aça). Motif Vakfı Yayınları, İstanbul. AÇA, Mehmet. (2002). Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği. Kömen Yayınları, Konya. ABDULLA, Kemal. (1997). Gizli Dede Korkut. (akt. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. ATA YILDIZ, Naciye. (2015). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ YAYINLARI, Ankara. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2004). Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol)- İnceleme ve Metinler-.Akçağ Yayınları, Ankara. ERGİN, Muharrem. (1970). Oğuz Kağan Destanı. MEB Yayınları, İstanbul. REİCHL, Karl. (2014). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). TDK Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. GÜRÇAYIR TEKE, Selcan. (2020). Türk Halk Biliminde Derleme Çalışmalar, Tartışmalar. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2019). (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. KESKİN, Ahmet. (2019). Folklor ve Disiplinlerarasılık. Akçağ Yayınları, Ankara. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. TEMUR, Nezir. (2011). Folklor ve İdeoloji Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan’da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AYTAÇ, Pakize. (2011). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar I-II-III-IV. (Yay. Haz. M. Öcal Oğuz vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. (2008). (Ed. M. Öcal Oğuz). Grafiker Yayıncılık, Ankara.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)