Ders Adı Türk Halk Edebiyatı Giriş II
Ders Kodu TDE-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Halil Altay GÖDE
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler masal türünü ve masal türünün sınıflandırılmasını kavrar. Tip ve motif kavramlarını öğrenirler. Dünyada ve Türkiye'deki masal çalışmalarını tanırlar. Öğrenciler efsane türünü ve efsane türünün sınıflandırılmasını kavrar. Dünyada ve Türkiye'deki efsane çalışmalarını tanırlar. Fıkraların şekil, yapı ve içerik özelliklerini tanırlar. Dünyada ve Türkiye'deki efsane çalışmalarını tanırlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK. -
Dersin İçeriği Halk anlatılarının şekil, muhteva ve içerik açısından incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Masal, efsane ve fıkranın tanıtımı Masal, fıkra ve efsanenin diğer türlerle ilişkisi
Dersin Amacı Türk halk anlatılarından olan masal, efsane ve fıkra hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye’de ve dünyada masal Hakkında yapılan çalışmalar
  Ön Hazırlık: AZADOWSKİ, Mark. (1992). Sibirya'dan Bir Masal Anası (Çev. İlhan Başgöz). Ankara. Uysal, Ahmet Edip ve Walker, S. Warren. Tales Alive in Turkey. Massachusetts: Cambridge University Press, 1966.
2 Masal tarifleri ve tür hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: SEYİDOĞLU, Bilge. (2016). Erzurum Masalları. Dergah Yayınları, İstanbul. ARSLAN, Mustafa. (2008). Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar. Zirve Yayınları, Denizli.
3 Masalın diğer türlerle ilişkisi
  Ön Hazırlık: SAKAOĞLU, Saim. (2007). Masal Araştırmaları. Akçağ Yayınları, Ankara. LUTHİ, Max. (2003). "Masalın Efsane, Menkabe, Mit, Fabl ve Fıkra Gibi Türlerden Farkı", Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1, (Yay. Haz. Gülin Öğüt Eker vd.). Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
4 Türkiye’de ve dünyada masallarla ilgili tip çalışmalarının tanıtılması ve tip ve motif kavramının tartışılması
  Ön Hazırlık: GÜNAY, Umay. (2011). Elazığ Masalları. Akçağ Yayınları, Ankara. ŞİMŞEK, Esma. (2001). Yukarı Çukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
5 Masal formelleri hakkında bilgiler verilerek, örnek masallardan formel unsurların tespit edilmesi.
  Ön Hazırlık: ÖZÇELİK, Mehmet. (2004). Afyonkarahisar Masalları. Fakülte Kitabevi, Isparta. SAKAOĞLU, Saim. (2018). Masal Araştırmaları 2. Akçağ Yayınları, Ankara. PROPP, Vladimir. (2018). Masalın Biçimbilimi. (Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat). Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
6 Örnek masal metinlerinin değerlendirilmesi.
  Ön Hazırlık: AÇA, Mehmet. (2007). Tıva Halk Masalları. Kömen Yayınları, Konya. BAKIRCI, Nedim. (2010). Kırım Tatar Masalları, Kömen Yayınları, Konya. ARSLAN, Ahmet Ali. (2017). Ardahan Çıldır Göle Masalları. Kömen Yayınları, Konya. KARADAVUT, Zekeriya. (2006). Kırgız Masalları. Kömen Yayınları, Konya.
7 Efsane hakkında yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgiler verilmesi.
  Ön Hazırlık: ERGUN, Metin. (1997). Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Cilt 1-2. Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara. APTÜRKER, İmran Gündüz. (2019). Nevşehir Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma. Gece Akademi, Ankara. KAPAĞAN, Enver. (2020). Uygur Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme. Bengü Yayınları, İstanbul. GÖRKEM, ismail. (2006). Elazığ Efsaneleri. Manas Yayıncılık, Elazığ.
8 Efsane tarifleri ve türün örneklerle tanıtılması
  Ön Hazırlık: SEYİDOĞLU, Bilge. (1997). Erzurum Efsaneleri. Erzurum Kitaplığı, İstanbul.
9 Efsaneler üzerine yapılan tasnif çalışmalarının değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine. (2013). Diyarbakır Efsaneleri. Eğiten Kitap, Ankara.
10 Efsanenin diğer türlerle ilişkisi.
  Ön Hazırlık: OKUŞLUK ŞENESEN, Refiye. (2018). Günümüzde Anlatılan Adana Efsaneleri. Karahan Kitabevi, Adana. ELÇİN, Şükrü. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara.
11 Fıkra üzerine yapılan çalışmalar ve fıkranın tür olarak tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Türk Fıkra Kültürü. (2017). (Ed. Songül Çek-Kürşat Öncül). Akçağ Yayınları, Ankara. YILDIRIM, Dursun. (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Akçağ YAYINLARI, aNKARA.
12 Fıkralar üzerine yapılan tasnif çalışmalarının değerlendirilmesi ve örnek fıkra tipleri hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: ÇEVİK, Mehmet. (2018). Abdal Fıkraları Üzerine Bir Araştırma. Ürün YAYINLARI, İstanbul. ATLI, Sagıp. (2020). Türk Edebiyatında Karagöz Fıkraları. DBY Yayınları, İstanbul.
13 Türk fıkralarının konuları, muhteva özellikleri üzerinde drulması.
  Ön Hazırlık: ŞAHHÜSEYİNOĞLU, H. Nedim. (2001). Anadolu Halk Kültüründe Fıkra-Nükte ve Mizah. İtalik Yayınları, İstanbul GÜMÜŞOĞLU, Dursun-CILGA, Hüseyin. (2019). Yayınlanmamış Bektaşi Fıkraları ve Bektaşi Fıkralarında İrfan. Post Yayınları, İstanbul.
14 Türk fıkra türünün diğer türlerle münasebeti ve örnek metinlerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: RAYMAN, Hayrettin. (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Gazi Kitabevi, Ankara. SAKAOĞLU, Saim. (1992). Türk Fıkraları ve Nasrettin Hoca. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 1
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 4
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 5
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 5
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 5
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu AZADOWSKİ, Mark. (1992). Sibirya'dan Bir Masal Anası (Çev. İlhan Başgöz). Ankara. Uysal, Ahmet Edip ve Walker, S. Warren. Tales Alive in Turkey. Massachusetts: Cambridge University Press, 1966. SEYİDOĞLU, Bilge. (2016). Erzurum Masalları. Dergah Yayınları, İstanbul. ARSLAN, Mustafa. (2008). Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar. Zirve Yayınları, Denizli. GÜNAY, Umay. (2011). Elazığ Masalları. Akçağ Yayınları, Ankara. ŞİMŞEK, Esma. (2001). Yukarı Çukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AÇA, Mehmet. (2007). Tıva Halk Masalları. Kömen Yayınları, Konya. BAKIRCI, Nedim. (2010). Kırım Tatar Masalları, Kömen Yayınları, Konya. ARSLAN, Ahmet Ali. (2017). Ardahan Çıldır Göle Masalları. Kömen Yayınları, Konya. KARADAVUT, Zekeriya. (2006). Kırgız Masalları. Kömen Yayınları, Konya. HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine. (2013). Diyarbakır Efsaneleri. Eğiten Kitap, Ankara. OKUŞLUK ŞENESEN, Refiye. (2018). Günümüzde Anlatılan Adana Efsaneleri. Karahan Kitabevi, Adana. ELÇİN, Şükrü. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara. Türk Fıkra Kültürü. (2017). (Ed. Songül Çek-Kürşat Öncül). Akçağ Yayınları, Ankara. YILDIRIM, Dursun. (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Akçağ YAYINLARI, aNKARA. ÇEVİK, Mehmet. (2018). Abdal Fıkraları Üzerine Bir Araştırma. Ürün YAYINLARI, İstanbul. ATLI, Sagıp. (2020). Türk Edebiyatında Karagöz Fıkraları. DBY Yayınları, İstanbul. RAYMAN, Hayrettin. (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Gazi Kitabevi, Ankara. SAKAOĞLU, Saim. (1992). Türk Fıkraları ve Nasrettin Hoca. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
Diğer Kaynaklar AZADOWSKİ, Mark. (1992). Sibirya'dan Bir Masal Anası (Çev. İlhan Başgöz). Ankara. Uysal, Ahmet Edip ve Walker, S. Warren. Tales Alive in Turkey. Massachusetts: Cambridge University Press, 1966. SEYİDOĞLU, Bilge. (2016). Erzurum Masalları. Dergah Yayınları, İstanbul. ARSLAN, Mustafa. (2008). Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar. Zirve Yayınları, Denizli. GÜNAY, Umay. (2011). Elazığ Masalları. Akçağ Yayınları, Ankara. ŞİMŞEK, Esma. (2001). Yukarı Çukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AÇA, Mehmet. (2007). Tıva Halk Masalları. Kömen Yayınları, Konya. BAKIRCI, Nedim. (2010). Kırım Tatar Masalları, Kömen Yayınları, Konya. ARSLAN, Ahmet Ali. (2017). Ardahan Çıldır Göle Masalları. Kömen Yayınları, Konya. KARADAVUT, Zekeriya. (2006). Kırgız Masalları. Kömen Yayınları, Konya. HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine. (2013). Diyarbakır Efsaneleri. Eğiten Kitap, Ankara. OKUŞLUK ŞENESEN, Refiye. (2018). Günümüzde Anlatılan Adana Efsaneleri. Karahan Kitabevi, Adana. ELÇİN, Şükrü. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara. Türk Fıkra Kültürü. (2017). (Ed. Songül Çek-Kürşat Öncül). Akçağ Yayınları, Ankara. YILDIRIM, Dursun. (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Akçağ YAYINLARI, aNKARA. ÇEVİK, Mehmet. (2018). Abdal Fıkraları Üzerine Bir Araştırma. Ürün YAYINLARI, İstanbul. ATLI, Sagıp. (2020). Türk Edebiyatında Karagöz Fıkraları. DBY Yayınları, İstanbul. RAYMAN, Hayrettin. (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Gazi Kitabevi, Ankara. SAKAOĞLU, Saim. (1992). Türk Fıkraları ve Nasrettin Hoca. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
Materyal
Dökümanlar AZADOWSKİ, Mark. (1992). Sibirya'dan Bir Masal Anası (Çev. İlhan Başgöz). Ankara. Uysal, Ahmet Edip ve Walker, S. Warren. Tales Alive in Turkey. Massachusetts: Cambridge University Press, 1966. SEYİDOĞLU, Bilge. (2016). Erzurum Masalları. Dergah Yayınları, İstanbul. ARSLAN, Mustafa. (2008). Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar. Zirve Yayınları, Denizli. GÜNAY, Umay. (2011). Elazığ Masalları. Akçağ Yayınları, Ankara. ŞİMŞEK, Esma. (2001). Yukarı Çukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. AÇA, Mehmet. (2007). Tıva Halk Masalları. Kömen Yayınları, Konya. BAKIRCI, Nedim. (2010). Kırım Tatar Masalları, Kömen Yayınları, Konya. ARSLAN, Ahmet Ali. (2017). Ardahan Çıldır Göle Masalları. Kömen Yayınları, Konya. KARADAVUT, Zekeriya. (2006). Kırgız Masalları. Kömen Yayınları, Konya. HELİMOĞLU YAVUZ, Muhsine. (2013). Diyarbakır Efsaneleri. Eğiten Kitap, Ankara. OKUŞLUK ŞENESEN, Refiye. (2018). Günümüzde Anlatılan Adana Efsaneleri. Karahan Kitabevi, Adana. ELÇİN, Şükrü. (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara. Türk Fıkra Kültürü. (2017). (Ed. Songül Çek-Kürşat Öncül). Akçağ Yayınları, Ankara. YILDIRIM, Dursun. (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları. Akçağ YAYINLARI, aNKARA. ÇEVİK, Mehmet. (2018). Abdal Fıkraları Üzerine Bir Araştırma. Ürün YAYINLARI, İstanbul. ATLI, Sagıp. (2020). Türk Edebiyatında Karagöz Fıkraları. DBY Yayınları, İstanbul. RAYMAN, Hayrettin. (2010). Halk Edebiyatı Anlatı Türleri. Gazi Kitabevi, Ankara. SAKAOĞLU, Saim. (1992). Türk Fıkraları ve Nasrettin Hoca. Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)