Ders Adı Yeni Türk Edebiyatı III
Ders Kodu TDE-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. Emine Candan İRİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Yeni Türk Edebiyatının önemli bir devresi olan Millî Edebiyatın oluşum süreci ve şartlarını kavrar, dönemin temsilcilerini ve onların bu döneme ilişkin eserlerini tanır.Milli Edebiyat döneminin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını hazırlayıcı etkilerini kavrar.Söz konusu dönemde edebiyata yön veren temel fikir hareketleri hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği, Ara Nesil ve Servet-i Fünun dönemi şiir sanatından oluşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri II. Meşrutiyet ile Cumhuriyetin ilanı arasındaki dönemde ortaya çıkan ve edebiyatımızın bir devresini oluşturan Millî Edebiyat, Fecr-i Ati, Nev-Yunanilik, Nayiler gibi edebi toplaşmalar hakkında bilgi vermek, söz konusu dönemde belirgin olan fikir hareketlerini teorik ve poetik metinlerden hareketle tanıtmak, bu anlayışlara göre yazılmış şiir, roman ve hikaye örnekleri üzerinde durmak ve böylelikle Cumhuriyet dönemi edebiyatının üzerine kurulduğu edebi zemini kavratmak dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Amacı Ara Nesil ve Servet-i Fünun dönemi Türk şiirinin doğuşunu, gelişimini, temsilcilerini ve özelliklerini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 II. Abdülhamit döneminin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel özellikleri ve edebiyatla bağı
  Ön Hazırlık: Okuma: Bernard Lewis, "İstibdad ve Aydınlanma", Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 173-207; Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I 1860-1923, İnkılâp Yayınları, İstanbul, 1995, s. 87-93; Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014, s. 131-136.
2 Ara Nesil dönemi, adlandırılması ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Cafer Gariper, "Türk Edebiyatında Ara Nesil Edebî Devresi", Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Yeni Türk Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, 2013, s. 101-115.
3 Ara Nesil dönemi şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Cafer Gariper, "Türk Edebiyatında Ara Nesil Edebî Devresi", Türk Edebiyatı Tarihine Bir Bakış Yeni Türk Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, 2013, s. 115-126.
4 Ara Nesil dönemi şiir çözümlemeleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Menemenlizade Mehmet Tahir, "Bir Kız", "Sade Bir Gazel", "Tabiatım", "Gazel"; Mehmet Celal, "Dumanlı Dağlar", "Dağlara", "Sümbül Güneşe Ne Der"; İsmail Safa, "Hazan", "Öksüz Ahmed"; Nabizade Nazım, "Nur", "Valide Ninnisi", "Fatih", "Anadolu Hisarı'nda Mezarlık"
5 Servet-i Fünun Topluluğu:Kuruluşu ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
6 Servet-i Fünun topluluğunun kaynakları, ortak tabiat anlayışı ve ütopyası
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
7 Tevfik Fikret ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
8 Tevfik Fikret'in bireysel şiirlerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: Okuma: Tevfik Fikret, "Yağmur", "Ömr-i Muhayyel", "Krizantem", "İnanmak İhtiyacı"
9 Tevfik Fikret'in sosyal ve siyasi şiirlerinin çözümlenmesi: "Sis"
  Ön Hazırlık: Okuma: Mehmet Kaplan, "Sis", Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978, s. 107-116.
10 Tevfik Fikret'in sosyal ve siyasi şiirlerinin çözümlenmesi: "Promete", "Haluk'un Bayramı", "Haluk'un Vedaı", "Han-ı Yağma"
  Ön Hazırlık: Okuma: Tevfik Fikret, "Promete", "Haluk'un Bayramı", "Haluk'un Vedaı", "Han-ı Yağma"
11 Cenap Şahabettin'in sanat anlayışı ve şiir sanatı
  Ön Hazırlık: Okuma: Ders notları
12 Cenap Şahabettin'in şiirlerinin çözümlenmesi
  Ön Hazırlık: Okuma: Mehmet Kaplan, "Elhan-ı Şita", Şiir Tahlilleri I, Dergâh, İstanbul, 1978, s. 97-106; "Makdem-i Yar", "Yakazat-ı Leyliye", "Temaşa-yı Hazan", "Temaşa-yı Leyal".
13 Servet-i Fünun'un diğer şairleri: Faik Ali, Hüseyin Siret
  Ön Hazırlık: Okuma: Şerif Aktaş, "Faik Ali" Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 124, 434-439; Şerif Aktaş, "Hüseyin Siret", Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 102-105, 403-408.
14 Servet-i Fünun'un diğer şairleri: Ali Ekrem, Süleyman Nesip, Celal Sahir
  Ön Hazırlık: Okuma: Şerif Aktaş, "Ali Ekrem", Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 115-120, 417-423; Şerif Aktaş, "Süleyman Nesip", Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 121, 424-427; Şerif Aktaş, "Celal Sahir", Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi (1860-1920) I, Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 125-131, 440-444.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 3
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 1
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 2
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 4
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 5
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 2
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 2
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 56 2 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978.
Diğer Kaynaklar Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978.
Materyal
Dökümanlar Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1995. Şerif Aktaş, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi 1 (1860-1920), Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. Ramazan Korkmaz (Ed), Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1978.
Ödevler -
Sınavlar Ara sınav ve dönem sonu sınavı dışında 5. ve 12. haftalarda iki de kısa sınav (quiz) yapılacaktır.
Materyal Diğer Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, (3.Baskı), İstanbul, 2011.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)