Ders Adı Türk Halk Edebiyatı I
Ders Kodu TDE-207
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Hikâye ve halk hikayesinin tanımı, inceleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Halk hikayeleri üzerine yapılan çalışmaları hakkında bilgi verebilecektir. Halk hikayelerinin teşekkülü, sınıflandırılması ve halk hikayelerinin diğer türlerle ilişkisini ayırt edebilecektir. Dede Korkuttan bahseden kaynaklar ve Dede Korkut üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Köroğlu ve Köroğlu kolları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK. -
Dersin İçeriği Mit kavramı, mitlerin oluşumu, mitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri. Destan kavramına yönelik tartışmalar; destanın oluşum aşamaları ve özellikleri. Destanın icra, dinleyici ve işlevsel özellikleri Halk hikayelerinin kökeni, tanımı ve yapısal özellikleri Köroğlu kimliğinin tarihsel ve mitik boyutu, Köroğlu hikayelerinin varyantları. Dede Korkut Kitabı'nın tanıtımı ve nüshalarının özellikleri. Dede Korkut Kitabı üzerine Türkiye'de yapılan çalışmaların tarihçesi. Dede Korkut Kitabı'ndaki motiflerin halkbilimi açısından önemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Halk hikayeleri ile ilgili bilgi verilmesi Halk hikayelerinin şekil ve muhteva özelliklerinin açıklanması Halk hikayelerinin tahlil edilmesi Dede Korkut hikayelerinin kültürel açıdan değerlendirilmesi Halk hikayelerindeki mitolojik unsurların tespit edilmesi Halk hikayelerindeki milli kültür unsurlarının tespit edilmesi Halk hikayelerindeki inanç unsurlarının tespit edilmesi
Dersin Amacı Mit kavramı, mitlerin oluşumu, mitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri hakkında bilgi vermek. Destan kavramına yönelik tartışmaları; destanın oluşum aşamalarını ve özelliklerini açıklamak. Halk hikayelerinin kökeni, tanımı ve yapısal özelliklerini tartışmak. Köroğlu kimliğinin tarihsel ve mitik boyutu, Köroğlu anlatılarının varyantları hakkında bilgi vermek. Dede Korkut üzerine yapılan çalışmaları yorumlamak ve Dede Korkut Kitabı'ndaki motifleri halkbilimi ve halk kültürü açısından değerlendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders içeriğinin tanıtımı, temel kaynakların önerilmesi ve temel kavramların açıklanması
  Ön Hazırlık: 1. DİLEK, İbrahim. (2014). Resimli Türk Mitoloji Sözlüğü Altay/Yakut. Türk Dünyası Vakfı Yayınları, Eskişehir. 2. CAMPBELL, Joseph. (2015). Tanrının Maskeleri İlkel Mitoloj. (Çev. Kudret Emiroğlu). Islık Yayınları, İstanbul. 3. ELİADE, Mircea. (2017). Ebedi Dönüş Miti. (Çev. Ayşe Meral). Dergah Yayınları, Ankara. 4. MALİNOWSKİ, Bronislaw. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. Saadet Özkal). Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. ÖGEL Bahaeddin. (2014). Türk Mitolojisi I-II. tÜRK tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 6.YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 7. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 8. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 9. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 10. TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 11. ERKAN, Serdar. (2018). Köroğlu Destanı Tema Şiir Ezgi, Gece Akademi, Ankara. 12. BAYAT, Fuzuli. (2016). Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 13. BORATAV, Perev Naili. (2016). Köroğlu Destanı. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. 14. Köroğlu Kitabı. (Ed. M. Sabri Koz). Türk Dünyası Vakfı Yayınları, İstanbul. 15. TAŞLIOVA, M. Mete. (2016). Köroğlu Oltu Kolu. Akçağ Yayınları, Ankara. 16. BAYAT, Fuzuli. (2006). Şamandan Aşıka-Alptan Erene. Akçağ Yayınları, Ankara. 17. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2013). Köroğlu Destanı'nın Harmandeli Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Gazi Kitabevi, Ankara. 18. İÇEL, Hatice. (2010). Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir Araştırma. Kömen Yayınları, Konya. 19. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 20 ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 21. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 22. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 23. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 24. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 25. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
2 Mit kavramı, mitlerin oluşumu, mitlerin yapısal ve işlevsel özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. ELİADE, Mircea. (2016). Mitlerin Özellikleri. (Çev. Sema Rifat). Alfa Yayınları, İstanbul. 2. BAYAT, Fuzuli. (2019). Mitolojiye Giriş. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. MALİNOWSKİ, Bronislaw. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. Saadet Özkal). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
3 Türk mitolojisinin problemleri, Türk mitolojisinde yaratılış ve tufan mitleri
  Ön Hazırlık: 1. KOÇAK, Aynur. (2006). "Türk Mitolojisinde Var Oluş Sorunu Üzerine". 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Cilt 1, ss. 1401-1413. 2. FRAZER, James George. (2020). Büyük Tufan/Dünyadaki Tufan Mitleri Üzerine Bir Başvuru Kitabı. (Çev. Sayat Müller). Kanon Kitap, İstanbul. 3. ŞANLI, Mahir. (2019). Evren, Yaratılış ve Köken Mitleri. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
4 Destan kavramına yönelik tartışmalar; destanın oluşum aşamaları ve özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2019). Türk Dünyası Epik destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. 2. ATA YILDIZ, Naciye. (2019). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ yayınları, Ankara. 3. REİCHL, Karl. (2017). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
5 Destanın icra, dinleyici ve işlevsel özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. ÇOBANOĞLU, Özkul. (2019). Türk Dünyası Epik destan Geleneği. Akçağ Yayınları, Ankara. 2. ATA YILDIZ, Naciye. (2019). Türk Dünyası Destancılık Geleneği ve Destanlar. Akçağ yayınları, Ankara. 3. REİCHL, Karl. (2017). Türk Boylarının Destanları. (Çev. Metin Ekici). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 4. ARIKAN, Metin. (2017). Türk Dünyası destan Anlatma Geleneği. Kömen Yayınları, Konya.
6 Halk hikayelerinin kökeni, tanımı ve yapısal özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 3. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 5.TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
7 Halk hikayelerinin muhteva ve icra ortamı özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 3. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 5.TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
8 Köroğlu kimliğinin tarihsel ve mitik boyutu, Köroğlu hikayelerinin varyantları
  Ön Hazırlık: 1. ERKAN, Serdar. (2018). Köroğlu Destanı Tema Şiir Ezgi, Gece Akademi, Ankara. 2. BAYAT, Fuzuli. (2016). Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. BORATAV, Perev Naili. (2016). Köroğlu Destanı. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. 4. Köroğlu Kitabı. (Ed. M. Sabri Koz). Türk Dünyası Vakfı Yayınları, İstanbul. 5. TAŞLIOVA, M. Mete. (2016). Köroğlu Oltu Kolu. Akçağ Yayınları, Ankara. 6. BAYAT, Fuzuli. (2006). Şamandan Aşıka-Alptan Erene. Akçağ Yayınları, Ankara. 7. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2013). Köroğlu Destanı'nın Harmandeli Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Gazi Kitabevi, Ankara. 8. İÇEL, Hatice. (2010). Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir Araştırma. Kömen Yayınları, Konya
9 Dede Korkut Kitabı'nın tanıtımı ve nüshalarının özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fuzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
10 Dede Korkut Kitabı üzerine Türkiye'de yapılan çalışmaların tarihçesi
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
11 Dede Korkut Hikayeleri'nin İncelenmesi (Dirse Han Oğlu Boğaç han)
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
12 Dede Korkut Hikayeleri'nin İncelenmesi (Pay Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek)
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fuzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
13 Dede Korkut Hikayeleri'nin İncelenmesi (Duha Koca Oğlu Deli Dumrul )
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fuzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
14 Dede Korkut Hikayeleri'nin İncelenmesi (Basat'ın Tepegözü Öldürmesi)
  Ön Hazırlık: 1. DUYMAZ, Ali. (2020). Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme Dedem Korkut Araştırmaları. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 3. ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 4. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 5. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 6. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 7. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 8. BAYAT, Fuzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 1
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 2
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 5
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 3
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 3
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 2
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 2
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 3
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. DİLEK, İbrahim. (2014). Resimli Türk Mitoloji Sözlüğü Altay/Yakut. Türk Dünyası Vakfı Yayınları, Eskişehir. 2. CAMPBELL, Joseph. (2015). Tanrının Maskeleri İlkel Mitoloj. (Çev. Kudret Emiroğlu). Islık Yayınları, İstanbul. 3. ELİADE, Mircea. (2017). Ebedi Dönüş Miti. (Çev. Ayşe Meral). Dergah Yayınları, Ankara. 4. MALİNOWSKİ, Bronislaw. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. Saadet Özkal). Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. ÖGEL Bahaeddin. (2014). Türk Mitolojisi I-II. tÜRK tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 6.YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 7. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 8. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 9. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 10. TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 11. ERKAN, Serdar. (2018). Köroğlu Destanı Tema Şiir Ezgi, Gece Akademi, Ankara. 12. BAYAT, Fuzuli. (2016). Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 13. BORATAV, Perev Naili. (2016). Köroğlu Destanı. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. 14. Köroğlu Kitabı. (Ed. M. Sabri Koz). Türk Dünyası Vakfı Yayınları, İstanbul. 15. TAŞLIOVA, M. Mete. (2016). Köroğlu Oltu Kolu. Akçağ Yayınları, Ankara. 16. BAYAT, Fuzuli. (2006). Şamandan Aşıka-Alptan Erene. Akçağ Yayınları, Ankara. 17. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2013). Köroğlu Destanı'nın Harmandeli Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Gazi Kitabevi, Ankara. 18. İÇEL, Hatice. (2010). Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir Araştırma. Kömen Yayınları, Konya. 19. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 20 ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 21. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 22. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 23. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 24. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 25. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Diğer Kaynaklar 1. DİLEK, İbrahim. (2014). Resimli Türk Mitoloji Sözlüğü Altay/Yakut. Türk Dünyası Vakfı Yayınları, Eskişehir. 2. CAMPBELL, Joseph. (2015). Tanrının Maskeleri İlkel Mitoloj. (Çev. Kudret Emiroğlu). Islık Yayınları, İstanbul. 3. ELİADE, Mircea. (2017). Ebedi Dönüş Miti. (Çev. Ayşe Meral). Dergah Yayınları, Ankara. 4. MALİNOWSKİ, Bronislaw. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. Saadet Özkal). Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. ÖGEL Bahaeddin. (2014). Türk Mitolojisi I-II. tÜRK tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 6.YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 7. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 8. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 9. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 10. TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 11. ERKAN, Serdar. (2018). Köroğlu Destanı Tema Şiir Ezgi, Gece Akademi, Ankara. 12. BAYAT, Fuzuli. (2016). Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 13. BORATAV, Perev Naili. (2016). Köroğlu Destanı. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. 14. Köroğlu Kitabı. (Ed. M. Sabri Koz). Türk Dünyası Vakfı Yayınları, İstanbul. 15. TAŞLIOVA, M. Mete. (2016). Köroğlu Oltu Kolu. Akçağ Yayınları, Ankara. 16. BAYAT, Fuzuli. (2006). Şamandan Aşıka-Alptan Erene. Akçağ Yayınları, Ankara. 17. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2013). Köroğlu Destanı'nın Harmandeli Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Gazi Kitabevi, Ankara. 18. İÇEL, Hatice. (2010). Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir Araştırma. Kömen Yayınları, Konya. 19. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 20 ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 21. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 22. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 23. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 24. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 25. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar 1. DİLEK, İbrahim. (2014). Resimli Türk Mitoloji Sözlüğü Altay/Yakut. Türk Dünyası Vakfı Yayınları, Eskişehir. 2. CAMPBELL, Joseph. (2015). Tanrının Maskeleri İlkel Mitoloj. (Çev. Kudret Emiroğlu). Islık Yayınları, İstanbul. 3. ELİADE, Mircea. (2017). Ebedi Dönüş Miti. (Çev. Ayşe Meral). Dergah Yayınları, Ankara. 4. MALİNOWSKİ, Bronislaw. (2000). Büyü, Bilim ve Din. (Çev. Saadet Özkal). Kabalcı Yayınevi, İstanbul. 5. ÖGEL Bahaeddin. (2014). Türk Mitolojisi I-II. tÜRK tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 6.YÜCEL ÇETİN, Ayşe. (2016). Türk Halk Hikayelerinde Anlatıcı Tipolojisi. Kitabevi Yayınları, İstanbul. 7. ALPTEKİN, Ali Berat. (2018). Halk Hikayelerinin Motif Yapısı. Akçağ Yayınları, Ankara. 8. GÖRKEM, İsmail. (2000). Halk Hikayeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık Mustafa Köse ve Hikaye Repertuvarı. Akçağ Yayınları, Ankara. 9. BORATAV, Pertev Naili. (2014). Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 10. TÜRKMEN, Fikret-CEMİLOĞLU, Mustafa. (2009). Aşık Mevlüt İhsani'den Derlenen Halk Hikayeleri. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 11. ERKAN, Serdar. (2018). Köroğlu Destanı Tema Şiir Ezgi, Gece Akademi, Ankara. 12. BAYAT, Fuzuli. (2016). Köroğlu Destanı Türk Dünyasının Köroğlu Fenomenolojisi. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 13. BORATAV, Perev Naili. (2016). Köroğlu Destanı. Bilgesu Yayıncılık, İstanbul. 14. Köroğlu Kitabı. (Ed. M. Sabri Koz). Türk Dünyası Vakfı Yayınları, İstanbul. 15. TAŞLIOVA, M. Mete. (2016). Köroğlu Oltu Kolu. Akçağ Yayınları, Ankara. 16. BAYAT, Fuzuli. (2006). Şamandan Aşıka-Alptan Erene. Akçağ Yayınları, Ankara. 17. ŞAHİN, Halil İbrahim. (2013). Köroğlu Destanı'nın Harmandeli Kolu Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma. Gazi Kitabevi, Ankara. 18. İÇEL, Hatice. (2010). Köroğlu'nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir Araştırma. Kömen Yayınları, Konya. 19. ABDULLA, Kamal. (2020). Dede Korkut Kitabı'nın Poetikasına Giriş. (Çev. Ali Duymaz). Ötüken Neşriyat, İstanbul. 20 ŞAHİN, Veysel-ŞAHİN, Aysuda. (2019). Epik Dünyanın Kurmaca Mitosu Dede Korkut Anlatıları. Akçağ Yayınları, Ankara. 21. PEHLİVAN, Gürol. (2015). Dede Korkut Kitabı'nda Yapı, İdeoloji ve Yaratım. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 22. EKİCİ, Metin. (2019). Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 23. ABDULLA, Kamal. (1997). Gizli Dede Korkut. Ötüken Neşriyat, İstanbul. 24. TULUM, Mertol-TULUM, Mehmet Mahur. (2016). Oğuznameler Oğuz Beylerinin Hikayeleri. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara. 25. BAYAT, Fzuli. (2006). Oğuz Destan Dünyası. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)