Ders Adı Halk Bilgisi Araştırmaları
Ders Kodu TDE-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Yardımcıları ---
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk kültürünün özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur Türk adı ne anlama geldiği ve Türk yurdunun nereler olduğunu konusunda bilgi sahibi olunur. Türk kültüründe halk hekimliği, halk veterinerliği, halk meteorolojisi ve halk takvimi gibi konularda bilgi sahibi olunur. İnanışlar,mutfak ve giyim kültürünü tanırlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
YOK. -
Dersin İçeriği Halk, halk bilgisi ve halkbilimi kavramları, dünya ve Türkiye'de halkbilimine yönelik ilk çalışmalar, derleme metot ve problemleri ve çözüm önerileri, halkbilimi kuram ve araştırma yöntemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk kültürünün ana hatlarıyla tanıtılması Türk adının ve coğrafyasının ortaya konulması Türk kültürünün gelişme çağlarının açıklanması
Dersin Amacı Halk, halk bilgisi ve halk bilimi kavramlarını aktarmak, dünya ve Türkiye'deki ilk halkbilim çalışmalarını açıklamak, halkbilimi kuramları ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Halk, halk bilgisi ve halk bilimi kavramları ile halk bilgisi yaratmalarının genel özellikleri
  Ön Hazırlık: DUNDES, Alan. (2008). "Halk Kimdir?". (Çev. Metin Ekici). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ss. 11-36. 2.BEN-AMOS, Dan. ((2008). "Şartlar ve Çevre İçinde Folklorun Bir Tanımına Doğru". (Çev. Metin Ekici). Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. ss. 37-57. 3. EKİCİ, Metin. (2011). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. 4. KARA DÜZGÜN, Ülkü. (2017). "Kültür Bilimlerinin Bir Şubesi Olarak Halk Bilimi". (Ed. Mustafa Aça). Kömen Yayınları, Konya. ss. 27-52.
2 Avrupa halk bilimi çalışmaları tarihi
  Ön Hazırlık: 1. ÇERİBAŞ, Mehmet-AÇA, Mustafa. (2017). "Halk Bilimi Araştırmalarının Tarihi". (Ed. Mustafa Aça). Kömen Yayınları, Konya. ss. 53-133. 2. Dünya Halk Bilimi Çalışmaları Tarihi. (2003). (Yay. Haz. Gülin Öğüt Eker vd.). Milli Folklor Yayınları, Ankara. 3. COCCHİARA, Giuseppe. (2017). Avrupa'da Folklor Tarihi. (Çev. Yerke Özer). Geleneksel Yayıncılık, Ankara.
3 Türkiye halk bilimi çalışmaları tarihi
  Ön Hazırlık: 1. AYTAÇ, Pakize. (2010). Folklor ve Edebiyat. Berikan Yayınevi, Ankara. 2. ÖZTÜRKMEN, Arzu. (2015). Türkiye'de Folklor ve Milliyetçilik. İletişim Yayınları, İstanbul. 3. TOPRAK, Abdülhamit. (2019). Hüseyin Nihal Atsız ve Folklor. Berikan Yayınevi ,Ankara.
4 Derlemeye ilişkin genel kavramlar
  Ön Hazırlık: 1. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. 3. TAN, Nail. (2008). Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. Özal Matbaası, İstanbul.
5 Derlemenin planlanması ve derleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: 1. GOLDSTEİN, Kenneth S.. (1977). Sahada Folklor Derleme Metotları. (Çev. Ahmet Edip Uysal). Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 2. EKİCİ, Metin. (2007). Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Geleneksel Yayıncılık, Ankara. 3. TAN, Nail. (2008). Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler. Özal Matbaası, İstanbul.
6 Ulusçu Folklor Kuram ve Yöntemleri (Köken Arayışları)
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
7 Tarihi-Coğrafi Fin Metodu
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
8 Gelişme ve Yayılma Kuramı
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
9 Psikanalitik Teori
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
10 Yapısalcı Teori
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
11 İşlevsel Teori
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
12 Sözlü Kompozisyon Teorisi
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
13 Performans Teori
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
14 Feminist Teori
  Ön Hazırlık: ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Türk Dili ve Edebiyatı’nın başlangıçtan bugüne kadarki gelişimi ve tarihçesi hakkında, bu konuda hazırlanan güncel kaynaklardan da yararlanarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 5
2 Eski harflerle yazılmış edebî metinleri, bu konuya dair hazırlanmış eski ve yeni kaynaklardaki bilgilerden de yararlanarak okuma, yazma ve anlama bilgisi edinir. 2
3 Dünden bugüne konuyla ilgili ortaya konulmuş kaynaklardan istifade ederek tarihî ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilir. 1
4 Klâsik ve güncel kaynaklardaki bilgilerle de destekleyerek Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilir. 1
5 Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmeye dair bilgi sahibi olur. 5
6 Türkçenin lehçelerinin tarihî gelişimi hakkında lisans düzeyinde genel bilgiler edinir. 1
7 Türk Dili ve Edebiyatı alanında ileri seviyede edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilir ve böylece dünden bugüne kaleme alınan edebî eserleri, hem edebiyat hem de dil açısından yorumlayabilir, değerlendirebilir. 1
8 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili internet üzerinden erişim sağlayabilme, bütün ciddi ve akademik kaynaklardaki bilgilere ulaşma becerisi edinir. 5
9 Türk Dili ve Edebiyatı alanında hazırlayacağı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir veya grup çalışmalarına katılabilir. 5
10 Türk Dili ve Edebiyatı alanında eski ve yeni harfli metinlerin anlaşılması, klâsik ve/veya modern teorilerle dil ve edebiyat açısından incelenmesi, alana dair sözlü metinlerin derlenmesi gibi konularda karşılaşılan sorunları hem bireysel olarak çözebilme hem de bu tür çalışmaların grup hâlinde yapılması durumunda ekibin bir üyesi sıfatıyla sorumluluk alabilir. 2
11 Türkçeyi hem yazılı hem de sözlü olarak etkin ve doğru kullanabilir. 3
12 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini, önerilerini yazılı ve sözlü olarak başarıyla aktarabilir. 3
13 Türk Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve hem doğrudan alana dair hem de alanla ilgili diğer hususlarda yaşam boyu öğrenme bilinci edinir. 4
14 Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla alâkalı verileri toplamada, yorumlamada, uygulamada ve elde ettiği sonuçları paylaşmada millî, ilmî ve ahlâkî değerlere uygun hareket eder. 5
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
Diğer Kaynaklar ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
Materyal
Dökümanlar ÇOBANOĞLU, Özkul. (2020). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.
Ödevler ...
Sınavlar ...
Materyal Diğer ...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)