Ders Adı Temel Sosyolojik Kavramlar
Ders Kodu SOS-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Çiğdem Manap
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Toplum ve toplumsal işleyişi kavramak 2-Toplumsal kurumları incelemek, Aile, Ekonomi, Siyaset, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Din vs. 3-Toplumsal eşitsizlikleri analiz etmek 4-Toplumsal tabakalaşmaya yol açan etmenleri irdelemek 5-Rol ve Statü kavramları kavramak. 6-Irk, Etnisite ve Kimliklerin rolünü incelemek. 7-Modernite ve Küreselleşme kavramlarının anlamı ve tartışmaları.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyoloji bilimi, toplumsal işleyiş, temel toplumsal kurumlar, toplumsal eşitsizliğe yol açan etkenlerin analizi, toplumsal tabakalaşmayı belirleyen etkenler, modernizm ve küreselleşme kavramları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Toplumsal Yapı , Toplumsal Kurumlar, Toplumsal Tabakalaşma, Rol, Statü, Sınıf, Irk ve Etnisite, Modernite, Küreselleşme ve Yeni Sosyolojik Gelişmeleri Kavramak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyoloji nedir, Sosyolojik düşünmek ne demektir?
  Ön Hazırlık: Bauman, Zygmunt Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
2 Sosyologlar İçin Etik Zorunluluklar
  Ön Hazırlık: Marx, Gary “Sosyologlar İçin Etik Zorunluluklar”, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı:7, s.97-124
3 Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım
  Ön Hazırlık: Giddens, Anthony Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık, Erzurum
4 Sosyolojiler Değil, Sosyoloji
  Ön Hazırlık: Cangızbay, Kadir Sosyolojiler Değil, Sosyoloji, Öteki Yayınevi, Ankara.
5 Sosyolojik Düşünme Yöntemi
  Ön Hazırlık: Cole, Stephan Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Sosyoloji Bilimine Giriş, Vadi Yayınları, Ankara.
6 Kurucu Babalar ve Çağdaşları
  Ön Hazırlık: Slattery, Martin, Sosyolojide Temel Fikirler, Sentez Yayınları, Bursa.
7 Değerler, Normlar ve Töreler
  Ön Hazırlık: Mendras, Henri, Sosyolojinin İlkeleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
8 Toplumsal İlişkiler, Toplumsal Yapı
  Ön Hazırlık: Mendras, Henri, Sosyolojinin İlkeleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
9 Türkiye’de Sosyolojinin Kuruluşu ve Comte-Durkheim Geleneği
  Ön Hazırlık: Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis Yayınları, İstanbul.
10 Türkiye’de Sosyal Bilimlerdeki Gelişmelerin Dinamizmi ve Tıkanıkları
  Ön Hazırlık: Kayalı, Kurtuluş Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, İstanbul.
11 Demokratik Yinelemeler: Yerel, Ulusal ve Küresel
  Ön Hazırlık: Benhabib, Seyla Ötekilerin Hakları: Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar, İletişim Yayınları, İstanbul.
12 Toplumsal Değişme, Toplumsal Bütünleşme. Toplumsal Çözülme
  Ön Hazırlık: Bilton, vd. Sosyoloji, Çev. Ed. Kemal İnal, Siyasal Kitabevi, Ankara.
13 Modernizm ve Küreselleşme
  Ön Hazırlık: Giddens, Anthony Sosyoloji Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayıncılık, Erzurum
14 Güncel Sosyolojik Sorunlar ve Olgular
  Ön Hazırlık: Cole, Stephan Sosyolojik Düşünme Yöntemi, Vadi Yayınları, Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sosyoloji’nin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmak. 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek. 3
3 Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerini geliştirmek. 3
4 Sosyolojideki temel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak. 3
5 Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin uygulamasını öğrenmek. 2
6 Klasik ve çağdaş sosyoloji teorilerinin bilgilerine sahip olmak. 2
7 Saha araştırması yapma ve toplanan verileri bilgisayar ortamında istatistiksel değerlendirmelere tabi tutma veya nitel analiz becerilerini geliştirmek. 1
8 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olmak. 5
9 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için birlikte çalışma becerilerini arttırmak. 4
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olma ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirme. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler Prof. Dr. Zafer Durdu Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)