Ders Adı Hellenistik Dönem Mimarisi II
Ders Kodu ARK-340
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Hellenistik Dönem tarihi ve kronolojisini anlama. / Hellenistik Dönem mimarisine etki eden daha erken yapı tiplerinin özelliğini anlama / Hellenistik Dönem’de mimarlarının eserlerini anlama / Hellenistik Dönem’de mekân ve alan düzenlemesini, kent planlamasını anlama / Hellenistik Dönem’deki yeni yapı tipleri, yapı bölümleri, basit ve karmaşık yapılarda oran ve simetriyi anlama / Hellenistik Dönemde mimari düzen anlayışını algılama/ Hellenistik Dönemde Agoranın ve sivil mimarinin özelliklerini anlama/
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hellenistik Dönem mimarisinin genel tanıtımı, Hellenistik Dönem yerleşmelerinin ve bu döneme ait yeni yapı tiplerini tanıtma, Klasik Dönem’den Hellenistik Dönem’e geçişte yeni mekan ve alan tasarımının anlatılması, Hellenistik Dönem yapı malzemelerini, mimari bezemeleri tanıtma, önemli mimarların eserlerini inceleme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hellenistik Dönem'de toplum yapısının ve mimarisinin her yönüyle ele alınması hedeflenmektedir. Ele alınan konunun ana hatlarıyla öğretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklamasına katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetirişinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Hellenistik Dönem mimarisi üzerine bilgi vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca Hellenistik Dönem’deki geniş coğrafyanın tanıtımı, ortaya çıkan yeni yapı tipleri ve bölgesel mimari özellikler de tanıtılacaktır. Bu dönem mimarların eserleri, Hellenistik metropollerin özellikleri ve yeni kent anlayışının tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anadolu'da Hellenistik Dönem Peristylos Düzenli Dor Tapınakları
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
2 Anadolu'da Hellenistik Dönem Peristylos DüzenliDor Tapınakları
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
3 Anadolu'da Hellenistik Dönem in antis planlı Dor Tapınakları
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
4 Anadolu'da Hellenistik Dönem Prostylos Düzenli Dor Tapınakları
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
5 Anadolu'da Hellenistik Dönem in antis planlı Dor Tapınakları özel örnekler ve yerleşim düzenlemesi
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
6 MÖ. 4. yüzyıl ortasından itibaren yapılan büyük Ion tapınakları: Ephesos’ta Artemision, Priene’de Athena Polias Tapınağı, Didyma’da Apollon Tapınağı, Magnesia ad Maeandrum’da Artemis Leukophryene Tapınağı.
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
7 Ara Sınavlar
8 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
9 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
10 Hellenistik Dönem'de Küçük Asia'da Stoalar
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
11 Pyhtheos ve Hermogenes; Pseudodipteros ve daha sonraki dönemlerdeki önemi.
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
12 Hellenistik Dönem’de Konut Mimarisi: Priene, Pergamon ve Delos’ta evler.
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
13 Hellenistik Dönem’de Konut Mimarisi: Priene, Pergamon ve Delos’ta evler.
  Ön Hazırlık: H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
14 Final Sınavu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 4
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 4
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 5
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 5
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 4
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 4
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 5
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 4
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 4
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 4
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
Diğer Kaynaklar H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
Materyal
Dökümanlar H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt (1986); F. E. Winter, Studies in Hellenistic Architecture, Toronto (2006).
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınavda Anadoludaki Hellenistik Dönem Tapınaklarından Yarıyıl sonu sınavında ise Anadoludaki ve Kıta Yunanistandaki Stoalardan sorumlu olunacaktır.
Materyal Diğer Kaynakça: W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950);H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, Homerkitabevi (2008); D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul (1998); Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, Ege Yayınları, İstanbul (1999); L. Özgenel (ed.), Eski Çağın mekânları, zamanları, insanları, Homerkitabevi, İstanbul (2005); T. H. Zeyrek, Anadolu konut mimarisinde portikolu avluların gelişimi ve değişimi. Mimari açıdan bir değerlendirme, Ege Yayınları, İstanbul (2005); W. E. Wycherley, How the Greeks built Cities (1962); W. Hoepfner – E. -L. Schwandner (ed.), Hermogenes und die hochhellenistische Architektur, Philipp von Zabern Verlag, Mainz (1990); M. Şahin, Anadolu’lu bir Mimar: Hermogenes, İstanbul, Ege Yayınları (2002); F. Rumscheid, Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus, Philipp von Zabern Verlag, Mainz (1994); M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); K. Grewe, Licht am Ende des Tunnels. Planung und Trassierung im antiken Tunnelbau, Mainz (1998); Vitruvius: Vitruvii De architectura (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara (2005)
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)