Ders Adı Geç Antik Dönem İkonografisi
Ders Kodu ARK-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geç Antik Dönem sanatı ikonografisini öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgeleri öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında atribü ve simgelerin bağlam içinde yorumlanışını öğrenir/Geç Antik Dönem sanatında öne çıkan konuları öğrenir/Resim,,heykel ve kabartma analizinde yazılı kaynaklar ve kutsal kitaplardan yararlanmayı öğrenir/ Pagan sanatından alınmış öğelerin Geç Antik Dönem’de anlam değişikliklerini öğrenir/Geç Antik Dönem sanatını malzeme, yer, konu, dönem, içerik açısından değerlendirmeyi öğrenir/Geç Antik Dönem ve Erken Hıristiyanlık Dönemi sanat eserlerinin ikonografik özelliklerini tanıma ve yorumlama.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geç Antik Dönem sanatı ikonografisi, yöntem ve yorumsal yaklaşımlar/Genel olarak Aşağıdaki konular ele alınacaktır:MS. 3. yüzyıl lahitleri/ MS. 3.-5. Yüzyıllarda katakomb freskoları, lahit kabartmaları ve mozaiklerdeki konular/ Erken Hıristiyanlık Döneminde atribü ve simgeler/Tevrat ve İncil’de anlatılan sahnelerin görsel anlatımı/ Geç Antik Dönem sanatında pagan ve Hrıstiyan konuların birlikte tasviri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri MS. 3. Yüzyıldan MS. 6. Yy.a dek farklı dönemlerden örneklerle Geç Antik Dönem ikonografisinin anlaşılması /Ele alınan konunun ana hatlarıyla öğretilmesi, kazanılan bilginin analoji yoluyla benzer nesne veya fenomenlerin açıklamasına katkı sağlaması, olay nesne veya olguları analiz etme yetisinin kazandırılması, bilginin uygulanabilir olması, görsel algının ve analiz etme yetisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Geç Antik Dönem plastik ve resim eserlerinin teşhis ve yorumu/İkonografik inceleme yöntemlerini öğrenme, heykel, duvar resimleri ve kabartmaların yorumlanma yöntemini öğrenme antik dönem eserlerini yorumlayabilme ve doğru anlamlandırma, yazılı kaynaklarını ikonografik araştırmada kullanabilme, görsel kaynakları bağlamıyla değerlendirebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 MS. Geç 3. Yüzyılda toplum ve din anlayışı, sanata yansıması
2 MS. 3. yüzyıl lahitleri: Endymion, Dionysos, musai, felsefeciler ve Öteki Dünya
3 MS. 3.-5. Yüzyıllarda katakomb freskoları, lahit kabartmaları ve mosaiklerdeki konular
4 Geç Antik Dönemde yeni resim dili; Hıristiyanlık öncesi tasvirlerin yeni içeriğe kavuşması: pastor bonus, balık, tavus kuşu ışık, nimbus vb.
5 Erken Hıristiyanlık Döneminde atribü ve simgeler
6 Erken Hıristiyan sanatında Tevrat’tan seçme sahneler
7 Erken Hıristiyan sanatında Tevrat’tan seçme sahneler
8 Erken Hıristiyanlık sanatında İsa, havariler ve azizler
9 İncil’den sahneler: İsa’nın mucizelerinin tasviri, sık anlatılan olaylar
10 İncil’den sahneler, havari ve azizlerin işlerine ilişkin hikayeler
11 İncilden bazı sahneler, ölüm ve yeniden dirilme, soteroloji
12 Önemli Azizlerin, diğer erkek ve kadınların ikonografisi
13 Bitki ve hayvanların Grek mitolojisi ve kutsal kitaplardaki yeri
14 Geç Antik Dönem sanatında pagan ve Hiristiyan konuların birlikte tasviri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arkeoloji alanında gerekli altyapıya (bilgi, beceri, teknik donanım vb.) sahip olmak. 0
2 Kazı, sondaj, yüzey araştırması vb. arkeolojik çalışma yöntemleri hakkında karşılaştırmalı uygulamalar yapabilmek. 0
3 Son arkeolojik veriler doğrultusunda yeni sonuçlara ulaşabilecek analitik düşünebilme yetkinliğine sahip olmak. 0
4 Arkeolojik alanlarda, öncelikle grup içerisinde ve daha sonra bireysel olarak çalışma ve inceleme yapmak. 0
5 Sosyal, kendisi ve çevresiyle barışık, çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olabilmek. 0
6 Türkçeyi akademik düzeyde çok iyi kullanabilme, yanı sıra bilimsel yayınları takip edebilmek ve çalışmalarımıza katılan diğer yabancı meslektaşlarla iletişim kurabilmek için gerekli olan en az bir yabancı dil bilme yetkinliği kazanmak. 0
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek. 0
8 Disiplinler arası çalışmalara katılmak ve yürütülebilmek. 0
9 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak. 0
10 Alanı ile ilintili uluslar arası projelerde aktif biçimde yer alabilmek. 0
11 Kalite süreçleri ve yönetimi noktalarında katılım sağlayabilme. 0
12 Öğrenim süresi boyunca farklı programlardan dersler alarak akademik alt yapısını zenginleştirebilme 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Bibliography Kuran-ı Kerim, Tevrat ve İncil; Michael Grant, Roma’dan Bizans’a Beşinci Yüzyıl (çev. Z. İlkgelen), Homerkitabevi, İstanbul (2000); K. Weitzmann (yay.), Age of Sprituality, Late Antique and Early Christian Art Third to Seventh Century. Catalogue of the Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, Nov. 19,1977-Feb. 12, 1978 Princeton University Press, New York 1979; L. Wamser (yay.), Die Welt von Byzanz, Europas östliches Erbe, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); H. Beck, – P. C. Bol, (yay.), Spätantike und frühes Christentum, Liebighaus, Museum alter Plastik (1994); A. Demandt, - J. Engemann (yay.), Imperator Caesar Flavius Constantinus –Konstantin der Große. Ausstellungskatalog (2007); O. Mazal, Handbuch der Byzantinistik, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz (1989); C. Schneider, Geistesgeschichte der christlichen Antike, C.H. Beck, München (1970); J. K. Eberlein, Die ikonographisch-ikonologische Methode, in: H. Belting et al. (eds.), Kunstgeschichte. Eine Einführung, Berlin, 1988, 169-190; Tonio Hölscher, Bildwerke. Darstellungen, Funktionen, Botschaften, in: A. H. Borbein / T. Hölscher / P. Zanker (eds.), Klassische Archäologie. Eine Einführung, Berlin, 2000, 147-165; Tonio Hölscher, The Language of Images in Roman Art. Art as a Semantic System in the Roman World, Cambridge, 2004; A. Hülsen-Esch, J.-C. Schmitt, (eds.), Die Methodik der Bildinterpretation. Les méthodes de l'interprétation de l'image. Deutsch-französische Kolloquien 1998-2000, Göttingen 2002; A. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients. Handbuch zur biblisch-orientalischen Altertumskunde, Leipzig (1930, 4. Auflage) 1904; Brigitte Riese: Seemanns Lexikon der Ikonografie. Religiöse und profane Bildmotive. E. A. Seemann Verlag, Leipzig 2007; O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament. Am Beispiel der Psalmen, Zürich-Einsiedeln-Köln (1996, 5. Auflage, Göttingen) 1972; Gerhardt B. Ladner, Handbuch der frühchristlichen Symbolik, Gott, Kosmos Mensch, VMA-Verlag, Wiesbaden 2000; Ursula Früchtel, Mit der Bibel Symbole entdecken, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1994; Eva Schurr, Die Ikonographie der Heiligen. Eine Entwicklungsgeschichte ihrer Attribute von den Anfängen bis zum achten Jahrhundert, J.H. Röll Dettelbach 1997; H. Sachs- E. Badstübner- H. Neumann (eds.), Christliche Ikonographie in Stichworten, Koehler& Amelang Leipzig 1988; Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole. Bilder und Zeichen der christlichen Kunst, Eugen Dierichs Verlag München 1998; Heinrich Schmidt- Margarethe Schmidt, Die vergessene Bildsprache christlicher Kunst Verlag C. H. Beck, München 1989; Lexikon der christlichen Ikonographie. Begr. von Engelbert Kirschbaum. Hrsg. von Wolfgang Braunfels. 8 Bde. Herder Verlag, Freiburg im Breisgau u.a. 1968-1976; Peter Brown, Geç Antik Çağda Roma ve Bizans Dünyası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000; Guntram Koch, Erken Hıristiyan Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2015; Jas Elsner, Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan world to Christianity, Cambridge University Press, 1995; Turan Kaçar, Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul, 2000.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)