Ders Adı Roma Dönemi Mimarisi II
Ders Kodu ARK-436
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları MS. 2.- 3. Yy. Roma Dönemi mimarisinin özelliklerinin ana hatlarıyla anlaşılması/ Yüksek Imparatorluk Dönemi’ne ait yapı tiplerini tanıyabilme/Bu döneme ait mimari bezeme bilgilerini diğer türlere uygulayabilme/Roma Dönemine ait yapı tekniklerini ve yapı malzemelerini tanıyabilme/Roma Imparatorluk Dönemi mezar anıtlarını tanıma/
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ana hatları ile MS. 2. -3. Yy. Roma Dönemi mimarisi tanıtılacak, önemli örneklerle Hadrian Dönemi’nden MS. 3. Yy. Ortalarına dek kamusal ve dinsel mimari, kent planlaması ve konut mimarisindeki gelişmeler tanıtılacaktır. Yüksek Imparatorluk Dönemi’nde askeri mimari, zafer takları ve kent kapıları gibi propaganda yapıları, mimari bezeme önem verilen diğer konulardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Roma Yüksek Imparatorluk Dönemi mimarisini çeşitli yönleri ile öğretme, yapı tiplerinin değişimini öğrenmeyi sağlama, Roma’da ve eyaletlerde kamusal ve özel alanlarda yapıların özelliklerinin anlaşılmasını sağlama, mimari bezemeyi öğrenme ve bu bilgiyi uygulama. Yeni yapı malzemelerini tanılması ve kullanış biçiminin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Roma Yüksek Imparatorluk Dönem mimarisini tanıyabilme ve yapıları kabaca tarihleyebilme, Roma mimarisinin genel hatlarıyla açıklanması, yapıların, yapı tiplerinin ve yapı tekniklerinin açıklanması, kamusal ve dinsel alanların yapılış biçimi, kent planlaması, askeri mimari ve mimari bezemenin ana hatlarıyla açıklanması ve bu yolla bilgi transferinin sağlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 MS. 1.- 3. yüzyılda Roma ve eyaletlerde kamusal ve özel anıtsal mezar yapıları
2 Erken ve Yüksek İmparatorluk Döneminde mermer ocakları ve işlikler
3 Roma ve Anadolu’da Hadrian Dönemi yapıları ve işlevleri
4 Roma’da Antoninler Dönemi yapıları, yapı tipleri ve işlevleri
5 Anadolu’da Antoninler Dönemi yapıları I: kamusal ve dinsel yapılar
6 Anadolu’da Antoninler Dönemi yapıları II: kamusal ve dinsel yapılar.
7 Antoninler Döneminde cephe mimarisi: tiyatrolar ve nymphaea
8 Antoninler Döneminde Roma’da ve eyaletlerde mimari bezeme
9 Roma’da ve Roma eyaletlerinde Severuslar Dönemi yapıları
10 Anadolu’da Severuslar Dönemi yapıları
11 MS. 2. yüzyıldan MS. 4. yüzyıla kadar yapı malzemeleri ve yapı teknikleri
12 Erken İmparatorluk Döneminden Geç Antik Döneme dek Bazilika
13 MS. 2. yüzyıl başlangıcından 3. yüzyıla dek mimari bezeme
14 MS. 3. yüzyıl başlangıcından Konstantin Dönemine kadar mimari bezeme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Bibliography Vitruvius: Vitruvii De architectura libri decem (Mimarlık üzerine on kitap, çev. S. Güven), Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara 2005); M. Thorpe, M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, (çev. Z. Koçel Erdem), Homerkitabevi, İstanbul (2004); B. Mutlu, Mimarlık Tarihi Ders Notları I, İstanbul, Mimarlık Vakfı Enstitüsü Yayınları (2001); J. B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Architecture (1970); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); M. W. Jones, Principles of Roman Architecture (2000); P. Gros, L’architecture romaine I/II (2001-2002); H. von Hesberg, Römische Baukunst, C. H. Beck, München (2005); H. Manderscheid, Die Skulpturenausstattung der kaiserzeitlichen Thermenanlagen (1981); T. Hölscher, Römische Bildsprache als semantisches System (1987); P. Zanker, Augustus und die Macht der Bilder (1987); E. K. Gazda (ed.), Roman Art in the Private Sphere (1991); J. Elsner, Art and the Roman Viewer (1995); A. Haward, Art and the Romans, London (1999); I.A.Barton (ed.), Roman Domestic Buildings, University of Exeter Press, Exeter (1996); K.-W. Weeber, Panem et Circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom, Mainz (1999); P. Zanker, Pompeji. Stadtbild und Wohngeschmack, Philipp von Zabern, Mainz (1995); Y. Yılmaz, Anadolu Antik Tiyatroları, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, (2009); R.J.A. Wilson, Roman Forts, London (1980); Frontinus-Gesellschaft (ed.), Die Wasserversorgung im antiken Rom, München (1982); J. G. Landels, Eski Yunan ve Roma’da mühendislik (çev. B. Bıçakçı) Tübitak yay. , Ankara (1996); F. Kretzschmer, Resimlerle Antik Roma'da Mimarlık ve Mühendislik, (çev. Z. Z. İlkgelen), İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2000); C. Başaran, Anadolu Kompozit Başlıkları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (1999); M. Carroll, Earthly Paradises. Ancient gardens in History and Archaeology, British Museum Pres, London (2003); M. Usman Anabolu, İstanbul ve Anadolu’da Roma İmparatorluk Dönemi Mimarlık Yapıtları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul (2001); S. R.F. Price, Ritüel ve İktidar. Küçük Asya’da İmparatorluk Kültü (çev. T. Esin), İmge Kitabevi, Ankara (2004); E. J. Owens, Yunan ve Roma Dünyasında Kent (çev. C. Bilsel), Homerkitabevi, İstanbul (2000); H. Dodge, B. Ward-Perkins (eds.), Marble in Antiquity, collected papers of J.B. Ward-Perkins, Roma (1992); S.B. Platner-Th. Ashby, A topographical Dictionary of Ancient Rome (1929); E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom I-II, Tübingen (1961-1962); E. Künzl, Der römische Triumph. Siegesfeiern im antiken Rom, München (1988); H. Abbasoğlu, Perge Roma mimarisinde arşitravların soffit bezemeleri. Tipolojik yönden bir araştırma, TTK, Ankara (1994); Chr. Berns, Untersuchungen zu den Grabbauten der frühen Kaiserzeit in Kleinasien, Asia Minor Studien 51 (Bonn 2003); H. von Hesberg, L. Vandeput, M. Waelkens, Chr. Berns (eds.), Patris und Imperium. Kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit, Kolloquium Köln 1998, Bulletin Antieke Beschaving Supplement 8 (Leuven 2002); Geçmişten Geleceğe Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul (2006); F. Yegül, Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma, Homer Kitabevi, İstanbul (2006).
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)