Ders Adı Genetik II
Ders Kodu BIO-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Canlılardaki cinsiyet belirleme sistemleri arasındaki farkı ayırt etmek İnsanlardaki cinsiyet anormalliklerinin nedenlerini kavramak Rekombinant frekansı ile genler arasındaki mesafeyi ölçerek, kromozom haritaları çıkarmak Mutasyonların nasıl meydana geldiğini ve canlılar üzerindeki etkilerini keşfetmek Poligenik ve kantitatif kalıtımın özelliklerini fark etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Cinsiyetin belirlenmesi, Monoploid ve diploid organizmalarda cinsiyet kromozomları, X kromozomunun birinci ve ikinci ayrılamaması (Primer ve sekonder nondisjunction) durumu, Gynandromorfizm, İnsanda cinsiyet belirlenmesi ve cinsiyet anormallikleri, Gen bağlılığı ve rekombinasyon, Kromozom haritaları ve crossing over oranını etkileyen faktörler, Mutasyonlar (Gen mutasyonları, kromozom yapı mutasyonları ve Kromozom sayı mutasyonları), poligenik ve kantitatif kalıtım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi cinsiyete bağlı kalıtım ve mutasyonların orijinini öğretmektir
Dersin Amacı Bu dersin amacı cinsiyetin, bağlı genlerin ve mutasyonların genetik varyantların ortaya çıkmasında nasıl ve ne kadar etkili oldukları sorusuna cevap aramaktır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Cinsiyetin belirlenmesi, diploid ve monoploid organizmalarda cinsiyet kromozomları ve cinsiyet sistemleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
2 Primer ve sekonder nondisjuction, Drosophyla’da cinsiyet belirlenme mekanizması, Gynandromorfizm
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
3 İnsanda eşeye bağlı kalıtım, insanda cinsiyet anormallikleri, kanatlılarda eşeye bağlı kalıtım, cinsiyetle sınırlı genler (sekonder eşey karakterleri), cinsiyetle etkilenen genler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
4 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
5 Rekombinasyonlar, Gen bağlılığı: Bağlantı tipleri, bağlantının derecesi ve kuvveti, kromozom haritaları
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
6 Mutasyonlar, Gen (nokta) mutasyonları : Transisyonlar, transversiyonlar, insersiyonlar ve delesyonlar
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
7 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
8 Yapısal kromozom mutasyonları, yapısal kromozom mutasyonlarının etkileri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
9 Sayısal kromozom mutasyonları; Euploidi : monoploidi, diploidi ve poliploidi
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
10 Poliploidinin meydana gelişi, tür melezlerinin verimli hale getirilmesi, poliploid çeşitleri (autopoliploidi ve allopoliploidi)
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
11 Aneuploidi ve aneuploid türler
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
12 İşlenmiş olan konularla ilgili uygulama problemleri ve çözümleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
13 Multifaktöryel (poligenik) kalıtım ve araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
14 Kantitatif kalıtım
  Ön Hazırlık: Kuru, M.,Gözükara, S.E., 2001. Erensayın, C.2000.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 149    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar vize ve final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)