Ders Adı Deneysel Psikoloji
Ders Kodu PSI-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Pozitif bilimin temel sayıltılarını ve amaçlarını bilir. 2. Nedensellik ilişkisini tanımlar, örnekler verir. 3. Bilimsel makale türlerinin özelliklerini söyler. 4. Deneysel bir araştırmada kullanılan değişkenleri tanımlar, örnekler verir. 5. Deneysel araştırmalardaki hata kaynaklarını ve deneysel kontrol tekniklerini bilir. 6. Deneysel desenleri sayar, özelliklerini söyler. 7. Bilimsel bir makaleyi yöntemsel açıdan eleştirir. 8. APA bilimsel yazım kurallarını bilir ve uygular. 9. Deneysel yöntem kullanarak bir araştırma tasarlar, yürütür, elde ettiği verileri analiz eder, bulguları APA’ya göre raporlar ve ilgili literatür bağlamında tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, bilimsel yaklaşım ve deneysel yöntemin kavranmasını, deneysel bir araştırmanın tasarlanmasını, yürütülmesini, elde edilen verilen analizini, bulguların APA formatında yazılmasını ve ilgili literatür bağlamında tartışılmasını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, ders kapsamında verilen bilgilerle, deneysel yöntemle yapılmış bir çalışmayı okuyup anlaması ve eleştirmesi, ayrıca deneysel bir araştırmayı tasarlayıp, yürütmesi, elde edilen verilerin analizini yapması, bulguları APA formatında yazması ve ilgili literatür bağlamında tartışması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, deneysel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın temel kavram, ilke ve kurallarını öğretmek, deneysel psikoloji alanında yapılan temel deneyleri ayrıntılı olarak inceleyerek deneysel yöntemi tanıtmak, deneysel bir araştırmanın tasarlanmasını, tasarlanan deneyin yürütülmesini, elde edilen verilerin analiz edilmesini ve rapor haline getirilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement Herhangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus) ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa, Öğrenme Sözleşmesi’nin verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Pozitif bilimin sayıltıları, nedensellik, bilimin ölçütleri ve amaçları
2 Deneysel araştırmaları diğer araştırma türlerinden ayıran temel özellikler, kontrollü laboratuvar deneylerinin temel özellikleri
3 Bağımsız değişken türleri ve karıştırıcı değişkenler
4 Karıştırıcı değişkenleri kontrol teknikleri, tekniklerin avantaj ve dezavantajları
5 Deneysel desenler (tek ve iki gruplu deneysel desenler, kontrol grubu kullanımı)
6 Deneysel desenler (tek yönlü ve faktöriyel deneysel desenler, gruplararası ve grupiçi deneysel desenler, karma desenler)
7 Ara Sınav
8 Bir bilimsel makale nasıl okunur ve nasıl yazılır? Bir araştırma makalesinin bölümlerinin tanıtılması
9 APA yazım formatının tanıtılması ve uygulamalar, bilimsel araştırma etiği
10 Bilimsel araştırmaların eleştirel analizine yönelik sınıf içi uygulamalar
11 Bilimsel araştırmaların eleştirel analizine yönelik sınıf içi uygulamalar
12 Öğrencilerin deneysel araştırma sunumları ve yapılan çalışmaların sınıf içinde tartışılması
13 Öğrencilerin deneysel araştırma sunumları ve yapılan çalışmaların sınıf içinde tartışılması
14 Genel Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 5
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 14 10
Uygulama 3 10
Labaratuvar 0 0
Proje 1 20
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 30 30
Proje 1 30 30
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 212    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. APA (2010). Publication manual. (6. Baskı). Washington: American Psychological Association. 2. Knapp, S. J. ve Vandecreek, L. D. (2010). Psikologlar için pratik etik. (M. Yılmaz, T. F. Karahan, S. Balcı Çelik ve M. E. Sardoğan, Çev.). Ankara: Mentis. 3. Myers, A. ve Hansen, C. (2005). Experimental psychology (6. Baskı). New York: Wadsworth. 4. Christensen, L. B. (2006). Experimental methodology (10. Baskı). Allyn & Bacon. 5. Robinson, P. W. (1976). Fundamentals of experimental psychology (2. Baskı). New Jersey: Prentice Hall.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)