Ders Adı Araştırma Teknikleri II
Ders Kodu PSI-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Betimsel ve korelasyonel araştırma yöntemlerini bilir. 2. Gelişimsel modeller hakkında bilgi sahibi olur. 3. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında kullanılan teknikleri bilir. 4. Alan araştırmaları ve bu yönteme ilişkin örnekleme ve anket oluşturma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 5. Araştırma yöntemleri etiğini kavrar ve özümser. 6. Bilimsel bir araştırmayı yürütmek üzere uygun çalışma takvimini hazırlar. 7. Literatür taraması yapar. Literatür bilgilerini kendi cümleleriyle ifade eder. 8. Ölçüm araçlarını uygular. 9. Araştırma sonuçlarını APA’ya göre rapor eder. 10. Araştırma sonuçlarını sunar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, Araştırma Teknikleri I dersinde hazırlanan araştırma önerilerinin uygulanmasını ve araştırma raporunun yazılmasını ve sunulmasını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, ders kapsamında verilen kuramsal bilgileri anlayıp kavrayabilmesi, ayrıca bilimsel bir çalışmayı tasarlayabilmesi, yürütebilmesi, araştırma raporunu APA formatında yazabilmesi ve araştırma sonuçlarını sunabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, betimsel ve korelasyonel araştırma yöntemleri, gelişimsel modeller, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlikleri, alan araştırmaları ve bu yönteme ilişkin örnekleme ve anket oluşturma teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak; ayrıca öğrencilerin takımlar halinde çalışarak, Araştırma Teknikleri I dersinde hazırladıkları araştırma önerilerine ilişkin çalışma planlaması yapmasını, çalışmayı yürütebilmesini, araştırma raporunu APA’ya göre yazmasını ve araştırma sonuçlarını sunmasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı
2 A.P.A. 7 kuralları ve uygulamaları ve araştırma gruplarının oluşturulması
3 Psikoloji araştırmalarında kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı ve araştırma konularının belirlenmesi
4 Bilimsel yayın inceleme
5 Bilimsel yayın inceleme
6 Bilimsel yayın inceleme
7 Bilimsel yayın inceleme
8 Bilimsel yayın inceleme
9 Bilimsel yayın inceleme
10 Bilimsel yayın inceleme
11 Bilimsel yayın inceleme
12 Bilimsel yayın inceleme
13 Bilimsel yayın inceleme
14 Konuk konuşmacı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 4
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 10
Ödev 9 10
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 3 39
Ödevler 9 2 18
Sunum 1 10 10
Proje 1 20 20
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 141    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (23. Baskı). Ankara: Nobel. 2. Arıkan, R. (2011). Araştırma yöntem ve teknikleri. Ankara: Nobel. 3. Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin. 4. Şencan, H. (2007). Sosyal ve davranış bilimlerinde bilimsel araştırma. Ankara: Seçkin. 5. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel F. ve Kılıç, E. (2011). Bilimsel araştırma teknikleri. Ankara: Pagema. 6. Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin. 7. Christensen, L. B. (2006). Experimental methodology (10. Baskı). Allyn & Bacon. 8. Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. (2003). How to design and evaluate research in education. NY: Mc Graw Hill
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)