Ders Adı Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
Ders Kodu PSI-252
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Veri kümelerindeki uç değerleri tespit eder. 2. Kayıp değer analizi yapar. 3. Normallik ve çoklu normallik varsayımlarını kontrol eder. 4. Veri kümesine uygun istatistiksel analiz yöntemine karar verir. 5. Seçilen analiz yöntemi/yöntemlerine ilişkin varsayımları kontrol eder. 6. Karar verilen analizi, uygun istatistik yazılımı (SPSS temelli) kullanarak yapar. 7. Analiz sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar. 8. Elde ettiği bulguları APA’ya göre rapor eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, veri temizliğini, betimsel istatistikleri, korelasyon ve regresyon analizlerini, t-testlerini, tek yönlü varyans analizini, parametrik olmayan analizleri ve analiz sonuçlarının tablolaştırılması ile APA’ya göre raporlanmasını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, bilimsel bir çalışmadan elde edilen verilere uygun istatistiksel analiz yöntemlerini etkili biçimde uygulayabilmesini, elde ettiği bulguları doğru ve tutarlı bir şekilde yorumlayabilmesini ve raporlayabilmesini sağlamak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin, uygun istatistik yazılımları kullanarak, veri temizliği, korelasyon, regresyon, t-testleri, tek yönlü varyans analizi ve parametrik olmayan analizler gibi temel istatistiksel analizleri yapmasını, sonuçları değerlendirmesini ve psikoloji alanında uluslararası kabul gören raporlama yöntemine (Amerikan Psikologlar Birliği/American Psychological Association: APA) göre raporlamasını sağlamaktır.
WorkPlacement Herhangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus) ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa, Öğrenme Sözleşmesi’nin verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Hafta Konular  
1 Temel istatistik kavramlarının açıklanması (betimsel ve çıkarımsal istatistik kavramları)
2 Temel istatistik kavramlarının açıklanması (değişken türleri, ölçek tipleri), frekans dağılımında grafik kullanımı
3 SPSS programının tanıtılması ve verilerin analize hazırlanma sürecinin aktarılması (veri girişi yapma, kayıp değer atama, veri dosyasını kaydetme ve açma, değişken ekleme-çıkarma)
4 Normal dağılım ve özellikleri (çarpıklık ve basıklık değerleri, normallik testleri)
5 Betimsel istatistikte SPSS kullanımı (uç değerleri z puanları yardımıyla tespit etme ve veriden çıkarma, kayıp değer analizleri ve kayıp değerlerin atanması)
6 Ara sınav
7 Korelasyon analizi, sonuçlarının raporlanması ve tablolaştırılması ile parametrik olmayan ki kare testi, sonuçlarının raporlanması ve tablolaştırılması
8 Regresyon analizi: Basit, Çoklu ve Lojistik Regresyon Analizi, sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması
9 İki grup ortalamasının karşılaştırılması: Bağımsız gruplar t-testi ile tekrar ölçümler/bağımlı gruplar için t-testi, sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması, parametrik olmayan bağımsız gruplar t-testi (Mann Whitney U Testi) ile parametrik olmayan tekrar ölçümler/bağımlı gruplar için t- testi (Wilcoxon Testi), sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması
10 Ara Sınav
11 İkiden fazla ortalamaya ilişkin parametrik varyans analizi: Bağımsız gruplar için tek yönlü ANOVA, sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması ile parametrik olmayan varyans analizi (Kruskal-Wallis Testi), sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması
12 Tekrarlı ölçümler için tek yönlü ANOVA, sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması ile parametrik olmayan varyans analizi (Friedman ANOVA), sonuçların raporlanması ve tablolaştırılması
13 Tek yönlü ANCOVA analizi, sonuçlarının raporlanması ve tablolaştırılması
14 Genel Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 4
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 10 10
Devam 14 10
Uygulama 10 10
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 10 3 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 10 3 30
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 156    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (3. Baskı). London: Sage. 2. Pallant, J. (2007). Survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (3. Baskı). England: McGraw-Hill. 3. Einspruch, L. E. (2005). An introductory guide to SPSS for windows (2. Baskı). London: Sage. 4. Brace, N., Kemp, R. ve Snelgar, R. (2003). SPSS for psychologists: A guide to data analysis using SPSS for windows (2. Baskı). UK: Palgrave Macmillan.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)