Ders Adı Gelişimsel Sosyal Psikoloji
Ders Kodu PSI-254
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sosyal psikoloji kuramlarındaki gelişimsel perspektif eksikliğinin betimlenmesi; 2. İnsan ilişkilerini sınıflandırmaya ilişkin farklı boyutları kavrayabilmesi; 3. Sosyal davranışın analizinde gelişimsel unsurların hangi açıklama düzeyinde kullanılması gerektiğini kavrayabilmesi; 4. Bir konu seçerek ders hedefleriyle bağlantılı bir argüman geliştirebilme;
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Öğrencinin gelişimsel sosyal psikoloji çalışmalarını tanıması için genel bir çerçeve çizmek ve sosyal davranışın gelişimindeki bağlamsal ve kültürel etkileri incelemek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste öncelikle, sosyal psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarındaki baskın anlayışlar içinde belirmiş olan problemler ele alınacak; ardından da, gelişimsel sosyal psikoloji çalışmalarının bu eksikliklerle ilgili ne gibi çözümler ürettiği incelenecektir.
Dersin Amacı Bu derste, gelişimsel sosyal psikoloji alanının hedef, yöntem ve kuramlarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders hedeflerinin, kullanılacak kaynakların ve yapılacak değerlendirmelerin tanıtımı
2 Psikolojide birey-çevre ilişkisi modelleri ve toplumsallaşma kavramı
3 İnsan ilişkileriyle ilgili yaklaşım ve kuramların tarihsel gelişimi
4 Kuşaklar arası farklılıklar
5 İnsan ilişkilerinin boyutlar üzerinden incelenmesine yönelik öneriler
6 Bağlanma Kuramı ve bağlanma türleri
7 Bağlanma ilişkisini etkileyen faktörler ve bağlanmanın sosyal davranışa etkileri
8 Ara Sınav
9 Sosyal algı gelişimi (Duygu algısı)
10 Sosyal algı gelişimi (Başarı algısı; Benlik algısı ve sosyal ilişkiler)
11 Ana baba değer, inanç ve tutumları ve bunların sosyal davranışa etkileri; çocukların ebeveynler üzerindeki etkileri
12 Gelişim sürecinde arkadaşlık ilişkilerinin etkisi ve sosyo-ekonomik durumun gelişim süreçleri üzerindeki önemi
13 Öğrenci ödevleri
14 Genel sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 3
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Hendrick, S. (2004). Yakın ilişkiler psikolojisi. (A. Dönmez, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Hortaçsu, N. (1997). İnsan ilişkileri. Ankara: İmge Kitabevi. Hortaçsu, N. (2002).Çocuklukta ilişkiler: Ana, baba, kardeş ve arkadaşlar. Ankara: İmge Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (1990). İnsan, aile, kültür. İstanbul: Remzi Kitabevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi: Kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)