Ders Adı Paket Programlar I
Ders Kodu IST-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Hazır yazılımlarda veri girişini gerçekleştirebilir. Hazır yazılımlar yardımıyla ham verileri analize hazır hale getirebilir. Hazır yazılımlar yardımıyla basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Paket programlarda veri girişi, verilerin istatistiksel analize hazır hale getirilmesi ve istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi anlatılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci, mezun olduğunda karşısına çıkacak problemlere istatistiksel çözümler sunmak için hazır yazılımları kullanmayı öğrenecektir.
Dersin Amacı Bu derste öğrencilere dört yıl boyunca gördükleri teorik konuların hazır yazılımlarda yapılışını öğretmek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstatistiksel analizler için kullanılan başlıca hazır yazılımlar ve SPSS paket programına giriş
2 SPSS paket programında veri ve değişken pencereleri, veri girişi ve değişken tanımlama
3 SPSS paket programında data menüsü
4 SPSS paket programında transform menüsü
5 Analyze menüsü, verinin tanımsal amaçlı istatistiksel analizi (Frekanslar, tanımlayıcı istatistikler, veriyi açıklama)
6 Ham veri ile ve çapraz tablo halindeki veri ile ki-kare analizi
7 Ortalamaların karşılaştırılması- Tek örneklem durumu (Ortalamalar, Tek örneklem t testi)
8 Ortalamaların karşılaştırılması- İki örneklem durumu (Bağımsız iki örneklem t testi)
9 Ortalamaların karşılaştırılması- İki örneklem durumu (Eşleştirilmiş iki örneklem t testi)
10 Ortalamaların karşılaştırılması- Üç veya daha fazla örneklem durumu (Tek yönlü varyans analizi)
11 Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesinin ölçülmesi
12 Basit doğrusal regresyon analizi
13 Çoklu doğrusal regresyon analizi
14 Çoklu doğrusal regresyon analizi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 4
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 4
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 5
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 4
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 4
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 3
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi I, 5. Basım, Kaan Kitabevi, ESKİŞEHİR, 2004. Özdamar, K., Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi II Çok Değişkenli Analizler, 5. Basım, Kaan Kitabevi, ESKİŞEHİR, 2004. Tekin, V. N., SPSS Uygulamalı İstatistik Teknikleri, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)