Ders Adı İktisada Giriş ll
Ders Kodu IKT-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZMEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler bir makro ekonomik problemi tanımlayıp analiz edebileceklerdir. Öğrencilerin bir sorunun nedenlerini açıklayabilmeleri ve alternatif çözümler üretebilmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin makro iktisadın temel prensiplerini açık şekilde anlamış olacaklardır. Giriş seviyesinde sorunları tanımlayabilme ve çözüm geliştirme yeteneği kazanmış olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Ders konularının işleyişi ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu anahtar göstergeleri, TCMB faiz ve kur verileri ve güncel makro ekonomik verileri analiz edilmeye başlanacaktır. Bu sebeple BİST 100 endeksi, US dolar, Euro, Altın, Petrol, Piyasa Faiz oranları ile küresel ekonomik göstergeler olarak VIX, OVX, GVZ, BDIY gibi değişkenlerin izlenmesi sağlanacaktır. -
Dersin İçeriği Makro ekonominin doğuşu ve makro modeller, Milli gelir: hesaplanması, Milli gelir dengesi, Milli geliri belirleyen faktörler, Para teorisine giriş, Paranın makroekonomideki rolü, Para talebi teorileri, Enflasyon, İşsizlik, Büyüme, İş Çevrimleri, Ekonomik istikrar politikaları, Dış ticaret teorisi, Uluslar arası Para Sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Makro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak. Milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları, uluslararası iktisat teorilerini giriş düzeyinde tartışmak.
Dersin Amacı Makro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak. Milli gelirin belirlenmesi, para ve maliye politikaları, uluslararası iktisat teorilerini giriş düzeyinde tartışmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Makro İktisat ve İktisat Ekolleri
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
2 Milli Gelir I Milli Gelirin Ölçümü
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
3 Milli Gelir II Milli Geliri Belirleyen Faktörler
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
4 Milli Gelir Dengesi Toplam Harcama-Gelir Tasarruf-Yatırım Eşitliği
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
5 Milli Gelir Dengesi Toplam Talep-Toplam Arz Yaklaşımı
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
6 Para I Para Arzı – Para Talebi
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
7 Para II Para Teorisi – Para Politikası
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
8 Enflasyon – Ölçümü - Çözümler
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
9 İstihdam ve İşsizlik Konjonktürel Dalgalanmalar
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
10 Ekonomik İstikrar Politikaları
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
11 Para ve Maliye Politikası; IS - LM Analizi
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
12 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dış Ticaret Teorisi ve Politikası
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
13 Dış Ödemeler Bilânçosu Döviz Piyasası
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
14 Uluslararası Para Sistemleri Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
  Ön Hazırlık: Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 3
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 0
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 0
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 0
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 0
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
Diğer Kaynaklar Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
Materyal
Dökümanlar Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Bursa: Ekin Kitapevi, 2018.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)