Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi
Ders Kodu IKT-266
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) -
Dersin Yardımcıları --
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Düşünürlerinin, iktisadi problemlere çözüm önerileri ve aralarındaki kuram tartışmalarını bilme 2) Tarihte uygulanabilirlik ve etkileri ile günümüze ne ölçüde katkı sağlayabileceklerini tartışabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarih içinde, iktisatla ilgili düşünce, teori ve iktisat okullarının ortaya çıkış süreçleri ile bu okulların günümüz ekonomi bilimine ne derece katkı yaptıkları, konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İktisadi düşünce ve teorilerin tarihi süreçte ortaya çıkışlarını bilme
Dersin Amacı Tarih sürecindeki iktisatla ilgili düşünce, teori ve iktisat okullarını bilmek
WorkPlacement --
Hafta Konular  
1 İlk ve Ortaçağlarda ekonomik düşünce,
  Ön Hazırlık: A. Mesut Küçükkalay, Beta Yayınevi, İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2008.
2 Merkantilizm, merkantilist düşünürler.
  Ön Hazırlık: Recep Kök, İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2000.
3 Fizyokrasi, fizyokrat fikir adamları. Klasik okul, A.Smith’in , T. Malthus’un ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
4 Klasiklerden D. Ricardo’ nun, J. S. Mill’in, J. B. Say’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Recep Kök, İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2000.
5 Klasiklerden. F. Bastiat’ın, V.Thünen’in ve H. C. Carey’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
6 Klasik ekonomiye tepki, tarihçi okul, müdahaleciler, himayeciler
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
7 Sosyalizm, önemli savunucuları ve teorileri.
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
8 Bilimsel sosyalizm, H. K. Marks’ın ekonomik fikirleri, öteki sosyalist hareketler.
  Ön Hazırlık: Recep Kök, İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2000.
9 Neoklasikler, marjinalist akım, Avusturya psikoloji okulu, K. Menger’in, B. Bawerk’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
10 Marjinalist akım, matematik ekolü, H. H. Gosen’in, L. Walras’ın, V. Pareto’nun, ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
11 Marjinalist akım, Schumpeter’in, G.Cassel’in j. W.Stanley’in, İ. Fischer’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
12 Cambridge ekolü, A. Marshal’in, K. Wicksell’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: A. Mesut Küçükkalay, Beta Yayınevi, İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2008.
13 Modern ekonomi, J. M. Keynes’in ekonomik fikirleri
  Ön Hazırlık: Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Teknik Yayınevi, İstanbul, 2011.
14 Kurumsal okul, monetarizm ve diğer yeni iktisat okulları
  Ön Hazırlık: Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler ve Teoriler Tarihi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 2
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 7 7
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 157    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Rona Turanlı, İktisadi Düşünce Tarihi, Elma Yayınevi, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar 1- A. Mesut Küçükkalay, Beta Yayınevi, İktisadi Düşünce Tarihi, İstanbul, 2008. 2- Recep Kök, İktisadi Düşünce Kavramların Analitik Evrimi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 2000. 3- Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler ve Teoriler Tarihi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. 4- Savaş Vural,İktisadın Tarihi, Siyasal Kitapevi,İstanbul,2014. 5- Gülten Kazgan,İktisadi Düşünce veya polirik iktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2014.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)