Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu ISL-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Akçakanat Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Uzunbacak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. 2.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. 3.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 4.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
3 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
4 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
5 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
6 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
7 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
8 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
9 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
10 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
11 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
12 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletmecilik temel kavramlarını anlama, İşletmenin temel fonksiyonları, İşletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, İşletmeler ve çevreleri, İşletmenin amaçları, Fizibilite etütleri, Firmalar arası İşbirlikleri ve Girişimcilik konularını anlama, anlatma ve kullanma. 0
2 İş/ işletme kurma gereklerini kavrama, örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama; İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrama. 0
3 Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma. 0
4 Ekonomi, işletme ve muhasebe alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisine sahip olma. 0
5 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavrama; bu bağlamda Stratejik Yönetimin Temel Kavramları, Stratejik Yönetimin Kapsamı, Stratejik Yönetimin Süreci ve Safhaları, Stratejik Yönetim ile ilgili Yaklaşımlar, Strateji Geliştirme Süreci ve Stratejik Analiz, Stratejik Alternatiflerin Analizi ve Strateji Seçimi, Stratejileri Uygulama ve Kontrol konularında bilgi sahibi olma. 0
6 Analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma. 0
7 Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla çalışma; Yenilik ve değişime açık, girişimci yaşamboyu öğrenme davranışı kazanma; Liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olabilme. 0
8 İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama ve toplumsal dönüşümü algılama; Borçlar Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku Ticari İşletme Hukuku, Medeni Hukuk, Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında temel bilgilere sahip olma. 0
9 Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama noktalarında, Pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, pazarlama karması, stratejiler, talep tahmini, Pazar bölümleme, Stratejik pazarlama, global pazarlar, bilgi sistemleri, işletme davranışları, Pazar bölümleme, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularını anlama, kavrama 0
10 Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme beceri ve yeterliliğine sahip. 0
11 İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygulayabilme. 0
12 Ekonomik-sosyal ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, finansal sistemleri anlama, finansal planlama, tahminleme, bütçeleme, fizibilite etütleri konularında bilgi sahibi olma ve ekonomik konularda görüş bildirebilme, çeşitli ekonomik sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma. 0
13 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde iktisat, işletme, maliye, hukuk ve muhasebe bilgisine sahip olabilme. 0
14 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme. 0
15 Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel ve ekonometrik çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurarak stratejik yaklaşımlar geliştirebilme. 0
16 Üretimde kullanılan yeni yaklaşımlar, Üretim yönetiminin temelleri, Üretim sistemleri, kuruluş yeri seçimi, dağıtım planlaması ve rota analizi, tesisat yerleşimi, üretim planlaması ve talep tahmin yöntemleri, istatistiksel kalite kontrol konularını anlama ve kavrama. 0
17 Öğrencilerin gerçek hayat karar verme problemlerini, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak modelleyebilme, çözebilme ve elde edilen sonuçları teknik ve ekonomik açıdan yorumlayabilme becerilerini kazanmalarını sağlama. 0
18 Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olma, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma. 0
19 Muhasebenin işletmeler açısından önemi, kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin mali ve finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş
Diğer Kaynaklar İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş
Materyal
Dökümanlar İş Modeli Üretimi Alexander Osterwalder Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Programı-Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göktaş
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)