Ders Adı Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Ders Kodu CEK-464
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Ali Kemal NURDOĞAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal güvenliğin ne olduğu Sosyal güvenliğin finansmanı Türkiyede sosyal güvenlik sistemi ve finansmanı Dünyada sosyal güvenlik sistemleri ve finansmanları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal güvenlik sisteminin finansmanın öğretilmesi
Dersin Amacı Sosyal güvenlik ve finansmanını öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal Güvenlik Kavramı
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
2 Genel Sağlık Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
3 Sosyal Güvenlik Sisteminin Gelir Gider Analizi
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
4 Sosyal Sigortaların Yer ve Kişi Bakımından Kapsamı
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
5 Sosyal Sigorta İlişkisinde Tarafların Yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
6 Sosyal Sigortaların Finansmanı
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
7 Hastalık Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
8 Analık Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
9 Ara Sınav...
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
10 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
11 Yaşlılık Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
12 Yaşlılık Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
13 Ölüm Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
14 İşsizlik Sigortası
  Ön Hazırlık: Ali Nazım Sözen, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, 2017.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ÇELİKOĞLU, İlyas. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması, DPT, Ankara, Eylül 1994. LPER, Yusuf. Sosyal Güvenliğin Tasarruf Eğilimine Tesirleri, (Basılmamış Doktora Tezi,) Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1985 AYHAN, Abdurrahman. "Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde, Sosyal Sigorta Sosyal Yardım İlişkisi ve Türk Hukukunda Sosyal Yardımlara Genel Bir Bakış" İlhan Cemalcılar'ın Hatırasına Armağan, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 393, İktisadi ve İdari Bilimle Fakültesi Yayın No: 84, Eskişehir, 1990. BİRKAN, Selahattin. Dünyada Sosyal Güvenlik Ekonomisi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitüsü, Dizerkonca Matbaası, İstanbul, 1969. BOZER, Ali. Türk Hukukunda Sosyal Sigortalara Genel Bir Bakış, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay. No: 175, Ankara, 1963. BURNS, Eveline M. Social Security And Public Policy, Mcgraw-Hıll Book Company, İnc. Newyork, 1956. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Kapsamı", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Başkanlığı, Yıl:2, Sayı:2 Ocak-Mart 1999. ÇELİKOĞLU, İlyas. Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansman Yöntemleri ve Türkiye Uygulaması, DPT, Ankara, Eylül 1994. ÇUBUK, Ali. Sosyal Güvenlik ve Sosyal Güvenlik Kurumları, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ankara, 1982 ÇUBUK, Ali. Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik, Gazi Üniversitesi, Ankara, 1986 DİLİK, Sait, "Sosyal Güvenliğin Yöntemleri," Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: XXVI, Aralık 1971, No:4 DİLİK, Sait. "Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Arasındaki İlişkiler", Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.XXXV, Ocak-Aralık 1980 DİLİK, Sait. "Sosyal Yardımlar - İki Anlamlı Bir Terim", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:XXXV, Ocak-Aralık 1980, No:1-6 DİLİK, Sait. "Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Sistemi" Konrad Adenaur Vakfı Türkiye Temsilciliği, 8.Sosyal Piyasa Ekonomisi Sempozyumu, Sosyal Güvenlik Sosyal Piyasa Ekonomisini Vazgeçilmez Bir Parçasıdır, Ankara, 1992
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)