Ders Adı Toplu Sözleşme Hukuku
Ders Kodu CEK-478
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Mustafa Öztürk
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Selin Altay
Dersin Öğrenme Çıktıları Toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına etkilerini kavrar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Genel olarak sendika özgürlüğü bağlamında, sendika özgürlüğü konuları ele alınacaktır
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına etkilerini kavramak
Dersin Amacı İş hukukunun alt dallarından biri olan toplu iş hukuku genel hatlarıyla incelenilmeye çalışılacaktır.Bu bağlamda toplu iş hukuku uygulamalarının çalışma hayatına olan etkileri irdelenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Sendika hukukunun doğuşu, kapsamı, niteliği, kaynakları
  Ön Hazırlık: Hüseyin Akyıldız ve Adem Korkmaz, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Ankara, 2009.
2 Sendika ve konfederasyonların unsurları
  Ön Hazırlık: Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997
3 Sendika hürriyeti ve hakkının korunması
  Ön Hazırlık: Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001.
4 Sendikaların kuruluşu ve sendikaların organları
  Ön Hazırlık: Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005
5 Sendika üyeliği, üyeliğin kazanılması, üyeliğin sona ermesi
  Ön Hazırlık: A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 1999
6 Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008.
7 Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri
  Ön Hazırlık: Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002
8 Sendika ve konfederasyonlara yasak olan faaliyetler
  Ön Hazırlık: Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006
9 Sendika ve konfederasyonların denetimi
  Ön Hazırlık: Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993
10 Sendika ve konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulması ve sona erme halleri
  Ön Hazırlık: Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006
11 Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı ve sınırları
  Ön Hazırlık: Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006
12 Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti
  Ön Hazırlık: Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995.
13 Toplu görüşmeye çağrı, toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesinin yapılması
  Ön Hazırlık: Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008
14 Toplu iş sözleşmesinin hükmü
  Ön Hazırlık: Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 2
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 3
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 4
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 172    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Hüseyin Akyıldız ve Adem Korkmaz, İş ve Sosyal Sigortalar Hukuku, Ankara, 2009. Sabahattin Zaim, Çalışma ekonomisi, İstanbul, 1997 Ünal Narmanlıoğlu, İş Hukuku 2 Toplu İş İlişkileri, İzmir, 2001. Murat Şen, Karar İncelemesi-Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat, İstanbul, 2005 A. Can Tuncay, Toplu İş Hukuku, İstanbul, 1999 Kenan Tunçomağ, ve Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, İstanbul, 2008. Memduh Yelekçi, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2002 Kadir Arıcı, Sendikalar Hukuku, Ankara, 2006 Nizamettin Aktay, Sendika Hakkı, Ankara, 1993 Nizamettin Aktay, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku, Ankara, 2006 Fevzi Demir, Sorularla Toplu İş Hukuku, Ankara, 2006 Ahmet Selamoğlu, İşçi Sendikacılığının Gücündeki Değişim: Gelişim, Türk Tarih Kurumu, 1995. Metin Kutal, Grev Hakkının Uluslar arası Normları ve Türk Mevzuatının Bunlara Uyum Sorunu, İstanbul, 2008 Mahmut Kabakçı, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa Göre Toplu Pazarlık Sürecinde Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözüm Aracı Olarak Grev ve Lokavt, İstanbul, 2004
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)