Ders Adı Kamusal Maliye
Ders Kodu MLY-506
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari yargı hakim adayları olabilir Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır. -
Dersin İçeriği Devletin ekonomideki varlık gerekçesi, çeşitli iktisadi düşünce okullarının devletin ekonomik faaliyetlerine ilişkin görüş ve yaklaşımları, devletin finansman kaynakları, kamu harcaması türleri ve kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkileri, kamu bütçesi bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İdari yargı hakim adayları yetiştirmek Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturmak Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilmek
Dersin Amacı Kamu maliyesi, iktisat bilim dalının temel bileşenleri arasında yer alır. 1930’lu yıllardan bu yana iktisat ve buna bağlı olarak maliye alanında meydana gelen hızlı değişim ve bu çerçevede özellikle Keynes devriminden sonra devletin ekonomideki rolüne ilişkin yaşanan hızlı dönüşüm, kamu maliyesi disiplininin önemini giderek artırmıştır. Kamu maliyesi, bir taraftan devletin ne tür gelirlere ne kadar sahip olması gerektiğini, diğer taraftan ise bu gelirleri nereye harcaması gerektiğini araştıran ve bu çerçevede ortaya çıkan mali olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Vergiler yoluyla millî gelirin yarısına yakın bir kısmını kamu kesimine aktaran, sonra da harcamalar yoluyla bunu yeniden ancak farklı bir biçimde ekonomiye dağıtan devlet faaliyetleri özel bir inceleme alanını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda bu dersin temel amacı devletin sözedilen ekonomik faaliyetlerinin teorik çerçevesinin öğretilmesidir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 KAMU MALİYESİ DİSİPLİNİNE GENEL BAKIŞ Ekonomik Faaliyetlerin Niteliği Ekonomik Yapı ve Ekonomik Kesimler Kapitalist, Kolektivist ve Karma Ekonomik Sistem Kamu Kesimi ve Özel Kesim Kamu Kesiminin Yapısı ve Bileşimi Kamu Kesiminin Ekonomi İçindeki Büyüklüğünün Ölçülmesi Kamu Ekonomisi ve Piyasa Ekonomisi Piyasa Ekonomisi ve Temel Özellikleri Kamu Ekonomisi ve Temel Özellikleri Maliye Biliminin Konusu
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
2 DEVLETİN EKONOMİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR Merkantilizm Fizyokrasi Klasik İktisat Okulu Keynesyen İktisat Okulu Arz Yönlü İktisat Okulu Kamusal Tercihler Okulu Monetarist İktisat
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
3 DEVLETİN EKONOMİK FAALİYETLERİNİN GEREKÇELERİ Devletin Ekonomideki Rolüne Genel Bakış Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi Piyasa Mekanizması ve Görünmez El Piyasa Aksaklıkları ve Optimal Kaynak Dağılımından Sapmalar Devlet Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler ve Devletin Ekonomiye Müdahalesi Devletin Ekonomiye Müdahale Gerekçeleri Kaynak Dağılımında Etkinliğin Sağlaması Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması Ekonomik İstikrarın Sağlanması Tam İstihdam ve Fiyat İstikrarı Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık İktisadi Büyümenin Gerçekleştirilmesi Ekonomik İstikrar ve İktisadi Büyüme Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Amaçları Arasındaki Uyuşmazlık
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
4 KAMUSAL MALLAR Kamusal Mallar ve Temel Özellikleri Tüketimden Mahrum Bırakılamaz Olma Tüketimde Rekabetin Olmaması Çeşitli Mal Türleri ve Devletin Müdahalesi Tam Kamusal Mallar Fayda Bölünmezliği ve Pazarlanamama Tüketimde Rakip Olmama Tüketimden Mahrum Bırakılamama Üretim Hacminin Büyüklüğü Kamusal Finansman
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
5 KAMUSAL MALLAR Yarı Kamusal Mallar Erdemli Mallar / Yararlı Özel Mallar Zararlı Özel Mallar Ortak Kullanım Malları Küresel Kamusal Mallar
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
6 DIŞSALLIKLAR VE DİĞER PİYASA AKSAKLIKLARI Dışsallıklar Devletin Dışsallıklara Müdahale Araç ve Yöntemleri Dışsal Maliyetlerin İçselleştirilmesinde Pigou Vergisi Dışsallıklarla Mücadelede Piyasa Dışı Diğer Çözüm Yöntemleri Dışsallıklara Piyasa Çözümü: Coase Teoremi Doğal Tekeller Eksik Piyasalar ve Asimetrik Bilgi Sorunu
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
7 KAMU HARCAMALARI: TANIM VE TEORİK ÇERÇEVE Kamu Harcamalarının Tanımı Kamu Harcamalarının Artış Nedenleri Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenleri Kamu Harcamalarının Görünürdeki Artış Nedenleri Kamu Harcamalarındaki Artışı Açıklayan Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
8 KAMU HARCAMALARI: TANIM VE TEORİK ÇERÇEVE Wagner Kanunu Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi Maksimizasyon Yaklaşımı Diğer Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
9 KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI İdari (Kurumsal / Organik) Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma Ekonomik Sınıflandırma Verimli Harcamalar – Verimsiz Harcamalar Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları Gerçek Harcamalar – Transfer Harcamaları Diğer Sınıflandırmalar Adi (Normal) Harcamalar – Olağanüstü Harcamalar Zorunlu Harcamalar – Gönüllü Harcamalar
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
10 KAMU GELİRLERİ Kamu Gelirlerinin Tanımı ve Amaçları Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması Cebrîlik Kriteri Açısından Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması Sağlandıkları Kaynağın Nitelikleri Açısından Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması Süreklilik Kriterine Göre Kamu Gelirlerinin Sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
11 Kamu Gelirlerinin Türleri Vergi Harç Resim Şerefiye Parafiskal Gelirler Fonlar
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
12 Kamu Gelirlerinin Türleri Mali Tekeller Mülk, Teşebbüs ve Özelleştirme Gelirleri Para Politikası ve Para Basmaktan Doğan Gelirler Bağış ve Yardımlar Borçlanma Diğer Kamu Gelirleri
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
13 Türkiye'de Genel Bütçe Gelirleri
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
14 Türkiye'de Genel Bütçe Süreci
  Ön Hazırlık: 1- İstanbul Üniversitesi, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nagihan OKTAYER 2-Savaş Yayınları, Kamu Maliyesi, Prof.Dr.Nurettin Bilici, Av.Adem Bilici 3-Diğer Kamu Maliyesi kitapları 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Raporları, Bütçe ve Borçlanma Verileri 5-Vergi Teorisi,Prof.Dr.İsa Sağbaş 6-Güncel mali gelişmeleri takip etmek için gazetelerin ekonomi ve maliye alanındaki köşe yazıları 7-Gelir İdaresi Başkanlığının vergi gelirlerine ilişkin verileri 8-Türkiye Belediyeler Birliğinin Raporları, Yerel yönetimlere ilişkin İçişleri Bakanlığının verileri, 9-Muhasebat Genel Müdürlüğünden elde edilecek mali veriler.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 5
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 3
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 4
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 5
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 3
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 5
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 3
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 4
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 4
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 3
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 5
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 4
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 5
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 2019
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)