Ders Adı Kıraat II (Okuma Anlama)
Ders Kodu HAZ-016
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl Hazırlık
Dönem -
AKTS 0
Dersi Veren(ler) Adnan Fakak
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Arapça metinlerde geçen fiil ve fiil kökenli kelimeleri tespit ederek tanımlayabilir. Sözlük yardımıyla metinleri tercüme edebilir. Bulduğu köklerden yeni kelimeler türetebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kur’anı Kerim ve dinin temel kaynaklarını oluşturan temel metinler; günlük gazete ve dergilerden oluşan metinler; dini, ahlaki ve sosyal içerikli hikayeler; medya Arapçasına yönelik modern metinler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Arapça yazılmış kaynaklardan araştırma yapmasına, klasik ve modern metinleri okuyup anlamasında kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmak; Arapça dil yetilerini geliştirme, temel dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın oluşturulması konusunda bilinçlendirmek; ayrıca doğru ve güzel yazma usullerini göstermek ve bu konudaki meyillerini arttırmak
Dersin Amacı "Öğrencinin dini bilgilerini ana kaynaklarından doğru bir şekilde okumasını sağlamasına, Arapça yazılmış kaynaklardan araştırma yapmasına, klasik ve modern metinleri okuyup anlamasında kendisini Arapça ifade edebilmesine yardımcı olmak; Arapça dil yetilerini geliştirme, temel dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın oluşturulması konusunda bilinçlendirmek; ayrıca doğru ve güzel yazma usullerini göstermek ve bu konudaki meyillerini arttırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Harfler Harflerin başta ortada sonda yazılışı Harekeler Sükun
2 Şedde Tenvin Med Harfleri Harfi Tarif
3 1-el-Vatanu’l-‘Arabî 2-Keyfe eteallemu el-luğate ceyyiden I 3-Keyfe eteallemu el-luğate ceyyiden II 4-el-Muallim el-Evvel
4 5-el-Vakt 6-ed-Dayf el-Ekûl 7-Muezzin en-Nebî Bilal b. Rebah 8-Usratî
5 9-El-İsâr ale’n-Nefs 10-es-Sadîk vakte’l-Hâce 11-Ebu’l-‘Alâ el-Maarrî ve Ğulâm ‘Arabî 12-Evâmiru’l-Esed
6 13-Tevâdu‘u’l-Halifeti 14-Hadâratu’l-‘Arab ve’l-Muslimine fî Bilâdi’l-Ğarb 15-Luğz 16-min Merâkizi’t-T‘alîm el-İslâmî fi Afrika
7 17-Ceddetu Omer b. Abdi’l-Aziz 18-Ahbâr Tayyibe 19-Fîmâ B‘adu 20-el-Memleketu’l-‘Arabiyyetu’s-Su‘ûdiyyetu
8 21-min Ahbâri Hamkâ ve’l-Muğaffiline 22-Mus‘ab b. ‘Umeyr 23-el-A‘yâd fi’l-İslâm 24-Risaletun min Mekke
9 25-el-İskenderiyyetu 26-Ebû Zer el-Ğıfarî 27-Ba‘de Hamsîn Sene 28-el-Halife el-Mehdî ve’l-A‘râbiyyu
10 29-Rıcâl ve Mevâkıf I 30-es-Sefer 31-Zâtu’n-Nıtâkayn 32-Zekâu’l-Etfâl
11 33-el-Hurriyetu ve’l-Musevâ ve’l-İhâ fi’l-İslâm 34-Sıhhatu’l-Akl ve’l-Cism 35-Muhâcir ve Ensâr 36-min Ahbâri Cuhâ
12 37-Kelime Cedide 38-men ‘Allemenî Harfen sırtu lehu ‘Abden 39-el-Kuds ‘Arabiyyetun 40. el-Kuds ‘Arabiyyetun
13 1.ders: ene kâdim 2. ders: fî sebilillah 3. ders: ez-zevce 4. ders: el-hadîs
14 5. ders: min üdebâ 6. ders: vesâilü'n-nakli 7. ders: el-hüccâc 8. ders: el-müstemiu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 2 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 62    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu el-Arabiyye Beyne Yedeyk, 1-4, Abdurrahman b. İbrahim el-Fuzan (ve öte), Tekin Kitabevi "1- el-Kıraatu'l-Muyessera, ed. Mahmud İsmail Sıni, Cantaş Yay. 2- Arapça Modern Metinler, H. Günday, Ş. Şahin, Alfa Yay. 3- Arapça-Türkçe Sözlük, Kadir Güneş, Mektep Yay. 4- Arapça-Türkçe Sözlük, Serdar Mutçalı, Dağarcık Yay."
Diğer Kaynaklar el-Arabiyye Beyne Yedeyk, 1-4, Abdurrahman b. İbrahim el-Fuzan (ve öte), Tekin Kitabevi "1- el-Kıraatu'l-Muyessera, ed. Mahmud İsmail Sıni, Cantaş Yay. 2- Arapça Modern Metinler, H. Günday, Ş. Şahin, Alfa Yay. 3- Arapça-Türkçe Sözlük, Kadir Güneş, Mektep Yay. 4- Arapça-Türkçe Sözlük, Serdar Mutçalı, Dağarcık Yay."
Materyal
Dökümanlar el-Arabiyye Beyne Yedeyk, 1-4, Abdurrahman b. İbrahim el-Fuzan (ve öte), Tekin Kitabevi "1- el-Kıraatu'l-Muyessera, ed. Mahmud İsmail Sıni, Cantaş Yay. 2- Arapça Modern Metinler, H. Günday, Ş. Şahin, Alfa Yay. 3- Arapça-Türkçe Sözlük, Kadir Güneş, Mektep Yay. 4- Arapça-Türkçe Sözlük, Serdar Mutçalı, Dağarcık Yay."
Ödevler
Sınavlar 4 Arasınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)