Ders Adı Eğitim Psikolojisi
Ders Kodu İEG-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hüseyin CERTEL
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrar. Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklar. Kişilik gelişimine ilişkin kuramları kavrar. Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklar. Sosyal ve dil gelişimini kavrar. Öğrenmenin tanımını kavrar ve öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklar. Öğrenmeye ilişkin davranışçı, bilişsel, sosyal öğrenme yaklaşımlarını kavrar. Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi sentezler. Gelişim ve öğrenme kuramlarının uygun ilkelerini öğretme-öğrenme süreçlerini düzenlemede nasıl kullanılabileceğini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrayabilme. 2.Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklayabilme. 3.Kişilik gelişimine ilişkin kuramları kavrayabilme. Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklayabilme. 4.Sosyal ve dil gelişimini kavrayabilme. 5.Öğrenmenin tanımını kavrar ve öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklayabilme. 6.Öğrenmeye ilişkin davranışçı, bilişsel, sosyal öğrenme yaklaşımlarını kavrayabilme. 7.Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi sentezleyabilme. 8.Gelişim ve öğrenme kuramlarının uygun ilkelerini öğretme-öğrenme süreçlerini düzenlemede nasıl kullanılabileceğini açıklayabilme.
Dersin Amacı Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve kuramlar, gelişim ve öğrenme süreçleri konularında öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikoloji yaklaşımları,psikolojide spesifik alanlar, gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Psikoloji ekolleri, psikoloji alt alanları ve gelişimsel yöntemler konuları ders kaynak kitabı veya çeşitli psikoloji ders kitaplarından okunarak derse gelinmelidir.
2 Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişimi etkileyen faktörler, Gelişimin ilkeleri,gelişim dönemleri ve ödevleri.
  Ön Hazırlık: Gelişim psikolojisine giriş konuları dersin kaynak kitabından okunarak derse gelinmelidir.
3 Fiziksel ve devinimsel gelişim, Bilişsel Gelişim
  Ön Hazırlık: Bilişsel gelişim konusu internet üzerinden araştırılmış olarak derse gelinmelidir.
4 Bilişsel gelişim
  Ön Hazırlık: Bilişsel gelişim konusu internet üzerinden araştırılmış olarak derse gelinmelidir.
5 Dil gelişimi
  Ön Hazırlık: İlgili gelişim alanı, dersten önce dersin kaynak kitabının ilgili bölümünden okunmalıdır.
6 Kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Freud ve ericson'un kişilik kuramları çeşitli kaynaklardan araştırılmış olarak derse gelinmelidir.ç
7 Ahlak gelişimi
  Ön Hazırlık: internet üzerinden konuyla ilgili makale okunmalıdır. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/228015
8 Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından ilgili konular okunmuş olarak derse gelinmelidir.
9 Klasik (Tepkisel) Koşullanma
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından klasik koşullanma konusu okunmuş olarak derse gelinmelidir.
10 Bitişiklik kuramları, Bağlaşımcı Kuram
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından ilgili konular okunmuş olarak derse gelinmelidir.
11 Edimsel (Operant) Koşullanma
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından EdimseL Koşullanma konusu okunmuş olarak derse gelinmelidir.
12 Sosyal Bilişsel Öğrenme Kuramı
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından Sosyal Öğrenme Kuramı konusu okunmuş olarak derse gelinmelidir.
13 Gestalt Kuramı
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından Gestalt Kuramı okunmuş olarak derse gelinmelidir.
14 Bilgiyi İşleme Kuramı, Amaçlı Davranışçılık Kuramı
  Ön Hazırlık: Dersin kaynak kitabından ilgili konular okunmuş olarak derse gelinmelidir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 1
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 0
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 1
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 73    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Hüseyin CERTEL, Eğitim Psikolojisi
Diğer Kaynaklar Hüseyin CERTEL, Eğitim Psikolojisi
Materyal
Dökümanlar Hüseyin CERTEL, Eğitim Psikolojisi
Ödevler
Sınavlar Ara sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)