Ders Adı Kur'an İlimleri ve Istılahları I
Ders Kodu ILA-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları tefsir usulüyle ilgili temel kavramları öğrenir Tefsir kaynaklarını tanır usul bilgisine sahip olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Kur'ân'ın Anlamı, Diğer İsimleri, Vahiy, Âyet, Sûre, Kur'ân'ın Cem ve Tertibi, Kur'ân'ın Kırâati
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı 1-Kur'ân'ın Metinleşme Tarihinin Öğrenilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İslâm’dan Önce Araplar, Komşuları ve Dîni Durumları
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
2 Kur’ân’ın anlamı, Tarifi ve Diğer İsimleri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
3 Genel Olarak Vahy, Ğayr-i İlâhî Vahy, İlâhî Vahy
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
4 Vahyin Başlangıcı, Vahyin Keyfiyeti, Vahyin Geliş Şekilleri, Vahy Esnasında Görülen Haller
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
5 Quiz ve Vahylere âit Bazı Terimler, Vahy Kâtipleri, Vahyin Yazıldığı Malzeme
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
6 Forum ve Âyet Kelimesinin Anlamı, Âyetlerin Tertibi, İlk ve Son Nâzil Olan Ayetler
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
7 Vize ve Mekkî ve Medenî Sûreler Arasındaki Farklar
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
8 Sûre Kelimesinin Anlamı, Sûrelerin Tertîbi, Sûrelerin İsimleri, Mekkî ve Medenî Sûreler ve Bunları Bilmenin Faydaları,
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
9 Kur’ân-ı Kerîm’in Yazı ile Tesbiti, Cem‘i ve Teksîri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
10 “Cem‘”, “Hıfz” ve “Kâri’” Kelimelerinin Anlamı, Asr-ı Saadette Kur’ân’m Cem‘i ve Cem Edenler
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
11 Quiz ve Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Ebû Bekr Zamanında Cem’i
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
12 Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Osmân Zamanında İstinsahı ve Teksîri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
13 Kur’ân-ı Kerîm’in Harekelenmesi ve Noktalanması
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
14 Kur’ân-ı Kerîm’in Yedi Harf/Ahrufu’s-Seb‘a üzerine Nâzil Olması ve Kırâatı Meselesi
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 2
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 2 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
Diğer Kaynaklar Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
Materyal
Dökümanlar Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
Ödevler
Sınavlar 2 Quiz, 1 Ara Sınav, 1 Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)