Ders Adı Kur'an İlimleri ve Istılahları II
Ders Kodu ILA-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN Prof. Dr. İshak ÖZGEL Doç. Dr. Ali BULUT Dr. Öğr. Üyesi Celalettin DİVLEKCİ Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları ---
Dersin Öğrenme Çıktıları tefsir usulüyle ilgili temel kavramları öğrenir Tefsir kaynaklarını tanır usul bilgisine sahip olur
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
--- -
Dersin İçeriği Doğuşundan, günümüze gelen tarihsel süreç içerisinde tedvin edilen ?Tefsir Usûlü? ne yönelik yapılan araştırmaların kronolojik olarak ve içerik açısından incelenmesi; Klâsik ve çağdaş Tefsir Usullerinden örnek metinler çerçevesinde, Kur?ân İlimleri (=Ulûmu?l-Kur?ân), Kur?ân Tarihi, Tefsir Tarihi hakkında genel bilgilerin verilmesi; Tefsir Usûlü?nün klâsikleri arasında meşhur olan Zerkeşî?nin ?el-Burhân fî Ulûmi?l-Kur?ân?ı; Suyûtî?nin ?el-Itkan fî Ulûmi?l-Kur?ân?ı? ile çağdaş usüller arasında yer alan Dr. Subhi Salih?in ?Mebâhis fî Ulûmi?l-Kur?ân?ı ve Mennâu?l-Kattân?ın ?Mebâhis fî Ulûmi?l-Kur?ân?ı gibi kaynaklar başta olmak üzere ?Tefsir? biliminde yer alan, ?Tefsir Usûlü? bibliyografyasındaki diğer kaynakların tedvin asrından itibaren başlamak suretiyle, yüzyıllara göre, ayrı ayrı tanıtımı, incelenmesi ve tarihsel süreç içerisinde her bir usül kaynağını telif eden müelliflerin Kur?ân ilimlerine bakış perspektiflerinin irdelenmesi ve diacronic (=artzamanlı) açıdan, mütekaddimûn (=öncekiler) ile müteahhirûn (=sonra gelenler) arasındaki belirgin farklar ile benzerliklerin ortaya konulması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı 1-Tefsir usulüyle ilgili temel kavramları ve kaynaklarını tanıması, 2-Tefsir usulünün temel meselelerini bilmesi, 3-Günümüz tefsir problemleri ile Kur?ân?ı yorumlama usul ve metotları hakkında bilgi sahibi olması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tefsir usulü ile ilgili temelkavramların tanımı (tevil, tefsir, tefsir usulü)
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
2 Nüzul sebepleri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
3 Nasih mensuh
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
4 Muhkem müteşabih
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
5 Huruf-ı Mukataa
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
6 Garibu’l-Kur’an
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
7 Kur’an’ın üslubu
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
8 Vize
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
9 Kur’an’ın mübhemleri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
10 Kur’an’ın müşkilleri
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
11 Vücuh ve Nezair
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
12 Mücmel Mübeyyen
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
13 Kur’an kıssaları
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
14 Günümüz Kur’an’ı yorumlama usul ve metotları
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 1
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 1
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 72    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993.
Diğer Kaynaklar Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Kütübi’l-Hadise, Kahire 1976. Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara, 1996. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 1993. Turgut, Ali, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, MÜİFVY, İstanbul, 1991. Suyûtî, el-Itkan fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l-Marife, ts, yy. Subhi Salih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân Beyrut, 1968.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)