Ders Adı Kur'an Okuma ve Tecvid I
Ders Kodu ILA-121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) EBRAHEM DOKARLI
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur?an metnini tecvid kurallarına uygun yüzünden okuma. Namazlarda okunması mutad olan namaz dualarını ezberleme yeteneği. Kur?an?ın 1- 75 sayfalarını yüzünden okumuş, muayyen sureler (Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak, Nas, Fatiha) ve namaz dualarını ezberlemiş ve Türkçe anlamını öğrenmiş olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Dinleme ve Konuşma Bu ders kapsamında pek çok değişik dinleme ve konuşma konusuyla karşılaşan öğrencilerin eğitimleri sonunda: ? parça içindeki ana fikri bulabilecek ? küçük gruplar halinde yapılan tartışmalarda diğer öğrencilerle etkin bir şekilde iletişim kurabilecek ? açık ve detaylı betimlemeler yapabilecek ? bir konu üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini belirterek yorum yapabilecek ? kendi tecrübe, hayal ve isteklerini anlatırken dili akıcı ve doğal olarak kullanabilecek ? düşünce ve fikirleri bağlamında açıklamalar yapabilecek ve sebep sunabilecek, ? farklı konularla ilgili görüşlerini açıklayabilecek ? farklı konular üzerinde tartışabilecek ? tonlama yoluyla bir soruya verilmesi istenen cevabı belirleyebilecek ? etkin bir şekilde not alabilecek ? duygu, tavır, görüş, varsayım, sebep ve argümanları tespit edip anlayabilecek ? açıkça belirtilmeyen fikir ve görüşleri bulabilecek ? betimleme, anlatım, açıklama vb. yapmak için sözel becerileri kullanabilecek ? his, tavır, düşünce, görüş ve yargıları ifade edebilecek ? ve sözcükleri daha doğru biçimde telaffuz edebilecek duruma gelmeleri beklenmektedir. Okuma ve Yazma Bu derste öğrenciler pek çok farklı tür ve üslupta yazılmış metinler ile tanıştırılmakta ve akademik yılın sonunda: ? farklı okuma becerilerini uygulayabilecek (skimming, scanning, extensive, intensive reading vb.) ? metin içerisindeki ana fikri, detayları, gerekli bilgiyi ve birbirine zıt argümanları tespit edebilecek ? ana fikri, cümleleri vb. başka sözcükleri kullanarak açıklayabilecek ? tahminler yürütebilecek ? metinlerde buldukları bilgilerle cevaplarını destekleyebilecek ? okudukları metinleri kendi ilgi alanları, deneyimleri ve değerleri ile ilişkilendirip bağlantı kurabilecek ? yeni sözcükleri kullanarak okuduklarını özetleyebilecek ? bir metindeki kronolojik sıralamayı takip edebilecek ? farklı türde paragraflar yazabilecek (özet, bir konu hakkında görüşlerini bildiren vb.) ? konu cümleleri ve kapanış cümleleri yazabilecek ? davetiye, kart, e-posta ve kişisel mektuplar yazabilecek ? farklı türde denemeler ve kısa hikâyeler yazabilecek ? araştırma bulgularını özetleyip bir araya getirebilecek ? yazarken düşünce ve fikirlerini tutarlı biçimde ifade edip düzenleyebilecek ? karşılaştırmalar yapıp birbirine zıt şeyleri belirtebilecek duruma gelmeleri beklenmektedir. Dilbilgisi Dilbilgisi çalışmasını ilgili sözcük ve kültürel bilgiyle kaynaştırmayı amaçlayan bu derste üzerinde durulan dilbilgisi yapıları dinleme veya okuma ile ilgili bölümlerden alınmaktadır. Akademik yıl boyunca dilbilgisi dersi kapsamında şu konular öğretilmektedir. ? Tenses ? Modals ? Relative Clauses ? Causatives ? If clauses ? Passive Voice ? Reported Speech ? Articles ? Have got / Has got ? There is / There are ? Nouns, pronouns, adjectives and adverbs ? Comparative and superlatives ? Conjunctions ? Prepositions ? Gerund and infinitives ? Questions and auxiliary verbs ? Used to ? Quantifiers ? Possessives ? Phrasal verbs Temel Ders Hem algı hem de üretime dayalı becerileri dilbilgisi ile birleştiren bu derste öğrencilerin: ? bildiklerini kullanarak kuralları kendilerinin bulması ? "Guided Discovery" yaklaşımı ile örnek ve soruları kullanmaları ? dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri ? verilen durumda kullanılan doğal konuşma dilini anlamaları ? farklı aksanlara sahip ana dili İngilizce olan kişileri anlamaları ? tonlama yoluyla ifade edilen duygu durumu ve hisleri anlamaları ? konuşurken doğru, akıcı ve kendine güvenen bir şekilde konuşmaları ? çok farklı türlerde yazılmış okuma parçalarına aşinalık kazanmaları ? okuma alt becerilerini (skimming, scanning vb.) uygulayabilmeleri ? farklı sözcük türleri hakkında bilgi sahibi olmaları ? her zaman bir dinleme veya okuma parçası bağlamında gösterilen yeni dilbilgisi yapılarını öğrenmeleri ? günlük yaşam için gerekli işlevsel ve duruma dayalı dili kullanabilmeleri ? çeşitli dinleme alıştırmaları yoluyla öğrendikleri dilbilgisi yapılarını ve sözcükleri daha doğru bir şekilde telaffuz edebilmeleri beklenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Kur'ân'ın tecvid kurallarına uygun olarak doğru okunması. Tecvid, mehâric-i hurûf bilgisi ve uygulamasını; Kur?ân?ın yüzünden okunmasını; dersin tanımı çerçevesinde sûrelerin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Yüzünden: 1. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Duha suresi. Tecvid:Kur’ân hakkında genel bilgiler tanımı, toplanması, harekelenmesi v.s.)
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
2 Yüzünden: 1. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: İnşirah suresi. Tecvid: Kur’ân Okumanın adabı ve öğrenmenin faziletleri hakkında ayet ve hadislerden örnekler.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
3 Yüzünden: 1. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Tin suresi. Tecvid: Kur’ân harfleri: a- Aslî harfler b- Fer’î harfler.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
4 Yüzünden: 1. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Alak suresi. Tecvid: Tecvidin tanımı, konusu, gayesi, hükmü ve öğrenme yolları.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
5 Yüzünden: 2. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Kadir suresi. Tecvid: Harflerin sıfatları: a- Lazimî sıfatlar b- Ârizî sıfatlar; Lahn.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
6 Yüzünden: 2. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Beyyine suresi. Tecvid: Meddin tarifi, Med harfleri, Meddin kısımları.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
7 Yüzünden: 2. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Zilzal-Âdiyât sureleri. Tecvid: Tenvin ve sâkin nûn’un hükümleri.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
8 Yüzünden: 2. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Tekâsür-Asr-Hümeze sureleri. Tecvid: İdğam, işmam ve çeşitleri.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
9 Yüzünden: 3. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Fil-Kureyş-Mâun-Kevser sureleri.Tecvid: Harf-i ta’rif, Lafzatullah ve Râ’nın hükümleri.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
10 Yüzünden: 3. Cüzün 6-10 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Kâfirun-Nasr-Tebbet-İhlas sureleri. Tecvid: Kalkale, Zamir, Sekte ve okunuş şekilleri.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
11 Yüzünden: 3. Cüzün 11-15 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Felak-Nas-Fatiha-Bakara, (1-5 ayetleri) sureleri. Tecvid: Hâ-i Sekte ve Vakıf.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
12 Yüzünden: 3. Cüzün 16-20 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Sübhane-et-Tahiyyâtü-Salli-Bârik duaları. Tecvid: Kıraat, Kıraat İmamları ve Kıraatla ilgili ıstılahlar.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
13 Yüzünden: 4. Cüzün 1-5 sayfalarının yüzünden okunması. Ezber: Rabbenâ duaları ve Kunut duaları. Tecvid: Kıraat-i seb’a ve aşere tariklerinden uygulamalı örnekler.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
14 Yüzünden: 4. Cüzün 6-15 sayfalarının yüzünden okunması. Genel bir değerlendirme.
  Ön Hazırlık: Kur’ân-ı Kerim Diyanet Vakfı Yayınları; Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerim’in Tecvidi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 2 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Açıklamalı Örnekleriyle Tecvid.
Diğer Kaynaklar Prof. Dr İsmail Karaçam, Kur?ân-ı Kerim?in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, Kur?ân-ı Kerim?in Nüzûlü ve Kıraatı; Prof. Dr Abdurrahman Çetin, Kur?ân Okuma Esasları; Demirhan Ünlü, Kur?ân-ı Kerim?in Tecvidi.
Materyal
Dökümanlar Face2Face akıllı tahta yazılımı, dinleme ve konuşma CDleri.
Ödevler Kelime birikim dosyası, yazma birikim dosyası, sözlü sunum ödevleri, hikaye kitabı okuma ödevleri, Tense Buster ve Mynorthstar Lab online ödevleri.
Sınavlar Habersiz kısa sınavlar, arasınavlar ve final sınavı.
Materyal Diğer Projeksiyon ve ses sistemine sahip sınıflar, konuşma klubü, okuma ve tartışma klubü, drama klubü, duvar gazetesi, yıl sonu gecesi ve amfi aktiviteleri.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)