Ders Adı Arapça II (Arapça)
Ders Kodu ILA-124
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Prof. Dr. Nevin Karabela 2-Prof. Dr. Nejdet Gürkan 3-Prof.Dr. Ramazan Kazan 5-Prof. Dr. Hasan Soyupek 5-Dr. Öğr. Üyesi İhsan Akda
Dersin Yardımcıları 1-Ar. Gör.Dr. Bünyamin aydın 2-Ar. Gör. Dr. Ebu Zer Sarp
Dersin Öğrenme Çıktıları Arapça grameri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi Öğrenilen kavramların metin içerisinde pekiştirilmesi Kelimelerin kontekst içerisinde görülerek tanınması Basit düzeyde metinleri anlama becerisi elde edilmesi Basit cümle yapılarının öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Özel seçilmiş el-Kırâatu'l-Muyessera III adlı eserden: 'Yer Küresi, Kırmızı Elbise, Atasözleri ve Meseller, Arap Atasözlerinden Seçkiler, Mustafa Akkad'ın Annemin Sekiz Yalanı Adlı Öyküsü, 'Bir Bedevî ile Evlendim' Adlı Kitap Özeti, Ahmed Emîn'in 'Yapay Din' Adlı Makalesi, Ahmed Dervîş'in 'Ben Yusuf' Adlı Şiiri, Rahbânî Kardeşlerin 'Şehirlerin Çiçeği' Adlı Şiiri, Ali Bulut ve Süleyman Umeyrâ'ın 'Arapça Edebî Metinler' Adlı Eserinden Memluklar Dönemi Örneklerinden İbn Batûta ve İbn Haldûn Adlı Metinler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Arapça Gramer Bilgisi Vermek ve Bu bilgileri Metinler Üzerinde Uygulamak Arapça meslekî ve diğer metinleri anlama
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 sarf ve nahiv uygulamalı metin okuma "Kıssatu Hubbin fi's-Sahra
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
2 sarf ve nahiv uygulamalı okuma“etTelevizyun ve's-Sıhhatu "
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
3 sarf ve nahiv uygulamalı okuma“etTelevizyun ve's-Sıhhatu "
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
4 sarf ve nahiv uygulamalı metin okuma:"Tacu Mahal"
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
5 Sarf ve nahiv uygulamalı Metin: “Kureviyytu'l-ARz
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
6 Metin: “es-Sidibadu'l-Bahri ”
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
7 uygulamalı Metin: es-Sidibadu'l-Bahri”
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
8 uygulamalı metin “min Emsâli'l-Arab”
  Ön Hazırlık: Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları
9 uygulamalı Metin: “Kezibâtu Ummî”-
  Ön Hazırlık: Mustafa Akkâd, Kizbêtu'l-Ummi es-Semêniye, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
10 uygulamalı metin okuma “Tezevvectu Bedeviyyen”
  Ön Hazırlık: Tezevvectu bedeviyyen https://www.facebook.com/Hikayet.Sora/posts/1185859901498585/
11 uygulamalı metin okuma"İbn Batuta ve ibn haldun"
  Ön Hazırlık: Ali Bulut & Süleymân el-Umeyrât, Arapça Edebî Metinler, İFAV
12 Uygulamalı metin okuma" Ene Yusuf ve Zehratu'l-Medâin"
  Ön Hazırlık: Mahmûd Dervîş, Dîvânu Mahmûd Dervîş, Dâru'l-Adve, Beyrut, 1994, II, 359 - Cân Aliksân, er-Rahmâniyyûn ve Fîrûz, Dâru't-Talâs, Beyrut, 1987, 255-256
13 Metin: “ed-Dinu's-Sınâi”-
  Ön Hazırlık: Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160
14 Metin: “ed-Dinu's-Sınâi”-
  Ön Hazırlık: Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 3
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 5 50
Ödevler 7 7 49
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Gürkan, Nejdet, ve Arkadaşları; CD: Arapça Öğretiminde Kullanılan Kitap ve Dökümanlar, 1432 nolu BAB Proje Notları, ısparta 2009. Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları Mustafa Akkâd, Kizbêtu'l-Ummi es-Semêniye, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF Tezevvectu bedeviyyen https://www.facebook.com/Hikayet.Sora/posts/1185859901498585/ Ali Bulut & Süleymân el-Umeyrât, Arapça Edebî Metinler, İFAV Mahmûd Dervîş, Dîvânu Mahmûd Dervîş, Dâru'l-Adve, Beyrut, 1994, II, 359 - Cân Aliksân, er-Rahmâniyyûn ve Fîrûz, Dâru't-Talâs, Beyrut, 1987, 255-256 Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160
Diğer Kaynaklar Gürkan, Nejdet, ve Arkadaşları; CD: Arapça Öğretiminde Kullanılan Kitap ve Dökümanlar, 1432 nolu BAB Proje Notları, ısparta 2009. Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları Mustafa Akkâd, Kizbêtu'l-Ummi es-Semêniye, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF Tezevvectu bedeviyyen https://www.facebook.com/Hikayet.Sora/posts/1185859901498585/ Ali Bulut & Süleymân el-Umeyrât, Arapça Edebî Metinler, İFAV Mahmûd Dervîş, Dîvânu Mahmûd Dervîş, Dâru'l-Adve, Beyrut, 1994, II, 359 - Cân Aliksân, er-Rahmâniyyûn ve Fîrûz, Dâru't-Talâs, Beyrut, 1987, 255-256 Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160
Materyal
Dökümanlar Gürkan, Nejdet, ve Arkadaşları; CD: Arapça Öğretiminde Kullanılan Kitap ve Dökümanlar, 1432 nolu BAB Proje Notları, ısparta 2009. Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları Mustafa Akkâd, Kizbêtu'l-Ummi es-Semêniye, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF Tezevvectu bedeviyyen https://www.facebook.com/Hikayet.Sora/posts/1185859901498585/ Ali Bulut & Süleymân el-Umeyrât, Arapça Edebî Metinler, İFAV Mahmûd Dervîş, Dîvânu Mahmûd Dervîş, Dâru'l-Adve, Beyrut, 1994, II, 359 - Cân Aliksân, er-Rahmâniyyûn ve Fîrûz, Dâru't-Talâs, Beyrut, 1987, 255-256 Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160
Ödevler Muhammed Âdil Şa'bân & Muhammed Fâtih Fazlullah, el-Kırâatu'l-Muyessera III, Cantaş Yayınları Mustafa Akkâd, Kizbêtu'l-Ummi es-Semêniye, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF Tezevvectu bedeviyyen https://www.facebook.com/Hikayet.Sora/posts/1185859901498585/ Ali Bulut & Süleymân el-Umeyrât, Arapça Edebî Metinler, İFAV Mahmûd Dervîş, Dîvânu Mahmûd Dervîş, Dâru'l-Adve, Beyrut, 1994, II, 359 - Cân Aliksân, er-Rahmâniyyûn ve Fîrûz, Dâru't-Talâs, Beyrut, 1987, 255-256 Hasan en-Nedvî, Muhtârât min Edebi'l-Arab, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, 2009, I, 156-160 Adı yazılan metinler üzerinden her hafta değişik ödevler verilecektir
Sınavlar Ara Sınav Fial
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)