Ders Adı Arapça IV (Arapça)
Ders Kodu ILA-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Nevin Karabela İhsan Akdaş Hasan Soyupek Nejdet gürkan
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Arapça ile ilgili kavramları Arapçanın önemli temel dilbilgisi kurallarından bir kısmını, Arapça bir metnin nasıl çözümleneceğini Zengin Kelime dağarcığı Verilen Gramer Bilgileriyle Metinleri Okuyup Anlama yetenegi kazanabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Metin Okuma, gramer bilgisi, kelimeler, deyimler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Metinlerle Arapça Gramer Bilgisi Uygulamaları.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Gramer: Lâ Nafiye lilcins Metin: Min akvali’r-resul
2 Gramer: Tekid Metin: Hey’etu’l-ümemu’l-müttahide
3 Gramer: Bedel Metin: Min Hikâyâti Cuhâ
4 Gramer: Kem İstifhamiyye ve Haberiyye Metin: Ebtâl vakte’ş-şiddeh
5 Gramer: Taaccüb Üslubu Metin: Televizyon ve Saglık
6 Gramer: Övgü ve Yergi Üslubu Metin: Tac Mahal
7 Gramer: Münada Metin:Dünyanın Yuvarlaklıgı
8 Vize
9 Gramer: İbdal Metin: Kırmızı Elbise
10 Gramer: İlal Metin: Kurandan Ayetler
11 Gramer: Fiil ve isimlerde tevkid Metin: Hikmetli Sözler
12 Gramer: Seddu’l-fail ve naibuhu mesedde’l-haber Metin: Ebu’l-Kasım’ın Ayakkabısı
13 Gramer: Masdar Çeşitleri ve Masdarın Amel Etmesi Metin: Biliyor musun?
14 Gramer: İsmül fail ve ismul-Mefulün Ameli Metin: Arap Yazısı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 2
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 18 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 147    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Gürkan, Nejdet, ve Arkadaşları; CD: Arapça Öğretiminde Kullanılan Kitap ve Dökümanlar, 1432 nolu BAB Proje Notları, ısparta 2009.
Diğer Kaynaklar 1. el-Kavaidu’l-arabiyye el-müyessera (3), Mahmud İsmail Sinî ve ark. , Cantaş Yayınları, İstanbul1994, Türkiye. 2. Nahvu’l-Vadıh( sâneviyye), Ali Carim- Mustafa Emin. 3. Cami ed-Durus el-Arabiyye, Mustafa el-Galâyinî, Beyrut 1983. 4. Muhammed Adil Şaban ve ark., el-Kırâatü’l-Müyessera II., Cantaş Yayınevi, İstanbul 1994
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)