Ders Adı İslam Tarihi II
Ders Kodu ILA-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail Hakkı Göksoy
Dersin Yardımcıları Prof. Dr. M. Sadık Akdemir
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Dört Halife döneminde devlet başkanlığı seçimi, Hz. Ebu Bekir dönemi irtidat hareketleri ve dönemin önemli olayları hakkında bilgilenme. 2. Hz. Ömer?in halife olması, döneminde önemli olaylar, fetih hareketleri ve devlet yönetimi hakkında bilgilenme. 3. Hz. Osman dönemi olayları, ihtilal, Hz. Ali iç isyanlar ve Muaviye arasındaki mücadeleler konusunda bilgilenme. 4. Emevi Devleti?nin kuruluşu, siyasi tarihi, fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayat hakkında bilgi sahibi olma. 5. Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı, Abbasilerin ilk dönem siyasi tarihi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilgilenme. 6.Endülüs Emevi Devleti 7.Türk İslam Devletleri(Türk Valilerince Kurulan Devletler, İdil Volga Bulgar Hanlığı, Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Diğer Selçuklu devletleri -Anadolu Selçuklu Devleti)
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Raşit Halifeler devri siyasi, sosyal ve idari gelişmeler. Hz. Ebu Bekir?in hilafeti, irtidat hareketleri ve döneminin önemli olayları. Hz. Ömer dönemi fetih hareketleri ve devlet idaresi. Hz. Osman döneminin önemli olayları ve iç isyanlar. Hz. Ali ve Muaviye arasındaki mücadele. Emevi Devleti?nin kuruluşu ve siyasi ve kültürel tarihi. Emeviler döneminde fetih hareketleri, devlet idaresi ve sosyal hayatı. Abbasi ihtilalı ve Emevilerin yıkılışı. Abbasilerin ilk dönem siyasi tarihi, sosyal ve kültürel gelişmeleri. Endülüs Emevi Devleti, Türklerin islamı kabulü, Türkler tarafından kurulan devletler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı İçerikteki konuların anlaşılmasını sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dört Halife döneminde devlet başkanlığı ve yönetim anlayışı.
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. s. 34- 48; 69- 70;93- 101; 129- 131;197- 198; 220- 228; 240- 244; 309- 316. ilgli ansiklopedi Maddeleri
2 Hz. Ebu Bekir?in Halife seçilmesi ve bu konuda ortaya çıkan farklı görüşler.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 209- 211; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. s. 30- vd.
3 Hz. Ebu Bekir döneminde ortaya çıkan irtidat hareketleri ve döneminin diğer olayları.
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002.s. 70- 132. ilgili ansiklopedi maddeleri
4 Halid b. Velidin Müseylime ve benzerleriyle mücadelesi.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 209- 211. I, 212-214; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002.s. 71- 132. ilgili ansiklopedi maddeleri
5 Hz. Ebu Bekir döneminde Irak savaşları ve Yermük Savaşı.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. I, 215- 216; 223- 234; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. I, 105- 129.
6 Hz. Ömer?in halife olması, döneminde önemli olaylar, Iraka asker sevki, fetih hareketleri ve devlet yönetimi.
  Ön Hazırlık: Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, I, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. I, 219- 443.ilgili ansiklopedi maddeleri
7 Hz. Osman?ın halifeliği, dönemindeki fetihler, son altı yılda ortaya çıkan iç karışıklık ve ihtilal. Hz. Ali?nin halifeliği, Cemel ve Sıffin olayları, Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki mücadele
  Ön Hazırlık: El-Faruki, İ. Raci.-El- Faruki, L. Lâmia, İslam Kültür Atlası, çev., Mustafa Okan Kibaroğlu- Zerrin Kibaroğlu, İstanbul 1999. s. 227- 251; Sarıcık, Murat,, Dört Halife Dönemi, II, Nesil Yayınları, İstanbul 2002. II, 12- 67, 73- 257.ilgili ansiklopedi maddeleri
8 Vize
9 Emevi Devleti?nin kuruluşu, siyasi ve kültürel tarihi.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 301- 325.
10 Emeviler döneminde fetih hareketleri, idari yapı ve sosyal hayat.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 325- 377.
11 Abbasi ihtilalı ve Emevi Devletinin yıkılışı.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 429- 455.
12 Önemli Abbasi Halifeleri, Abbasilerin ilk dönemi ve devlet yönetimi.Abbasilerde Sosyal ve kültürel hayat.
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 457- 510.ilgili ansiklopedi maddeleri
13 Endülüs Emevi Devleti, Türk valilerince kurulan Devletler, Türklerin İslamiyeti kabulü, Türk İslam Devletleri
  Ön Hazırlık: Hitti, P. K., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, I- IV, çev., Salih Tuğ, Boğaziçi Yayınları İstanbul 1981. II, 511- 694.ilgili ansiklopedi maddeleri
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 2
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 2
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 3
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 1
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 1
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 1
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 2
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 2
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Eyüp Baş (ed.), İslam Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Neşriyat, istanbul 2015. (3. ve 4. kitaplar)
Diğer Kaynaklar Eyüp Baş (ed.), İslam Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Neşriyat, istanbul 2015. (3. ve 4. kitaplar)
Materyal
Dökümanlar Eyüp Baş (ed.), İslam Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2016. Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi, Ensar Neşriyat, istanbul 2015. (3. ve 4. kitaplar)
Ödevler islam Ansiklopedisi (İlgili maddeler)
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)