Ders Adı İtikadi İslam Mezhepleri
Ders Kodu ILA-215
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M.Saffet SARIKAYA, Dr. Öğr. Üyesi Kamile ÜNLÜSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İslam Mezhepleri Tarihiyle ilgili temel kavramları ve temel kaynakları doğru öğrenerek mesleki hayatında kullanabilme becerisi kazanır. 2. Dini zihniyet biçimleri ve dinin doğru anlaşılmasındaki asli ölçüleri toplumun güncel problemlerini çözmede kullanabilme yetisi kazanır 3. Din-mezhep ilişkileri çerçevesinde doğru din anlayışıyla günümüzü anlam ve yorumlama yetisine sahip olur. 4. Ehl-i Sünnet, Selef, Ehl-i Hadis, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik mezhepleri hakkında temel bilgiler elde eder 5. İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görür. 6. Dini farklılaşmalara mezhepler üstü yaklaşma tutumu kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Mezhepleri Tarihi alanının, konusu, gayesi, metotları, mezheple ilgili temel kavram ve kaynakları, din-mezhep ilişkisi, mezheplerin doğuş nedenleri, Ehl-i Sünnet in oluşumu, Selef, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik, Şiilik, İmamiyye, İsmailiyye ve Zeydiyye kolları ile, Nusayrilik, Yezidilik, Dürzilik Kadıyanilik gibi mezhepler ve Alevilik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı İslam Mezhepleri Tarihi alanının, konusu, gayesi, metotları, mezheple ilgili temel kavram ve kaynakları, din-mezhep ilişkisi, mezheplerin doğuş nedenleri, Ehl-i Sünnet in oluşumu, Selef, Eşarilik, Maturidilik, Haricilik ve Vehhabilik, Şiilik, İmamiyye, İsmailiyye ve Zeydiyye kolları ile, Nusayrilik, Yezidilik, Dürzilik Kadıyanilik gibi mezhepler ve Alevilik hakkında temel bilgiler vermek; mezhepler üstü bir bakışla mezheplere, dini farklılaşmalara tarafsız yaklaşmayı sağlamak ve günümüze uygun din anlayışının oluşmasına zemin hazırlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Müfredatın Açılımı, Mezheple ilgili terimler, Din-mezhep ilişkisi, Mez hepler Tarihinin konusu, gayesi ve metodları, Klasik Kaynaklar
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
2 Mezheplerin doğuş nedenleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
3 Müslümanlar arasında ortaya çıkan ihtilaflar; Hz. Osman’ın katli, Cemel ve Sıffin savaşları
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
4 Haricilik ve Mürcie tanımı, doğuşu ve tarihçesi ve Görüşleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
5 Ehli Sünnet'in Tanımı, Doğuşu, Tarihçesi
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
6 Eş'arilik, Maturidilik.
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
7 Mutezile, doğuşu,tarihçesi,görüşleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
8 Vize sınavı
9 Vehhabilik, Doğuşu, Tarihi, Görüşleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
10 Şiiliğin Tanımı Şiiliğin Doğuşu, Tarihi, Görüşleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
11 Keysaniyye, İmamiyye, Zeydiyye
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
12 Gali Fırkalar, İsmailiyye, Nusayrilik, Yezidilik, Dürzilik, Ehli Hak.
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
13 Mehdilikten Kaynaklanan Fırkalar: Bahailik, Kadıyanilik
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
14 Türkiye Aleviliği, Tarihi ve Gelişimi; Türkiye Aleviliği, güncel problemleri
  Ön Hazırlık: M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 3
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
Diğer Kaynaklar M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
Materyal
Dökümanlar M. Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Istanbul 2009. İslam Mezhepleri Tarihi El Kitabı, Ed.Sönmez Kutlu, Hasan Onat, Grafiker Yay. 2012.
Ödevler ---
Sınavlar Vize Sınavı, Final Sınavı
Materyal Diğer ---
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)