Ders Adı Tefsir III (Arapça)
Ders Kodu ILA-303
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. A. Galip GEZGİN 2-Prof. Dr. İshak ÖZGEL 3-Doç. Dr. Ali BULUT 4-Dr. Öğr. Üyesi Celalettin DİVLEKCİ 5-Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki SÜSLÜ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Uygulamalı metin ve sure incelemesi ile Tefsirle ilgili temel kavram ve kaynaklar daha da netleşir, Bir sure incelemesi çerçevesinde ayet ve surelerin yorumunda dikkat edilmesi gereken bir kısım kurallar ve metot bilgileri uygulamalı olarak öğrenilir. Ayetlere anlam verilirken dikkat edilmesi gereken hususları kavranır Öğrenci Tefsir metinlerini okuyabilme kabiliyeti kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Temel bir kısım tefsir metinleri incelenecek; sure ve ayetler üzerinde meal ve tefsir incelemeleri yapılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; ağrenciye farklı dil ve üslûba sahip tefsir metinlerini okuyabilme, çözümleyebilme ve âyetleri güncel olaylar karşısında yorumlayabilme melekesini kazandırmaktır. Öğrencinin; tefsirle ilgili temel kavramları tanıması ve ana kaynakları, kullanabilmesi günümüzde Kur’an’ı analamada sorunları teşhis etmesini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tefsir ile İlgili Temel Kavramların Tanım ve Açıklanması
  Ön Hazırlık: -
2 Temel tefsir eserlerinin tanıtımı, temel özellikleri
3 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
4 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
5 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
6 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
7 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
8 Vize Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
9 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
10 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
11 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
12 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
13 Seçili sûre ve âyetlerin tefsiri
  Ön Hazırlık: -
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 1
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 2
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 10 0
Sunum 0 10 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Taberî, Câmiu’l-Beyân, Fahreddin Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Muhammed es-Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr Âid Karanî, et-Tefsîru’l-Müyesser Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili Prof. Dr. Fadl Hasan Abbas-Cemâl Ebu Hassân vd., et-Tefsîru’l-Menhecî
Diğer Kaynaklar Taberî, Câmiu’l-Beyân, Fahreddin Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Muhammed es-Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr Âid Karanî, et-Tefsîru’l-Müyesser Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili Prof. Dr. Fadl Hasan Abbas-Cemâl Ebu Hassân vd., et-Tefsîru’l-Menhecî
Materyal
Dökümanlar Taberî, Câmiu’l-Beyân, Fahreddin Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’ân İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Muhammed es-Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr Âid Karanî, et-Tefsîru’l-Müyesser Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili Prof. Dr. Fadl Hasan Abbas-Cemâl Ebu Hassân vd., et-Tefsîru’l-Menhecî
Ödevler -
Sınavlar Ara Sınav Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)