Ders Adı Fıkıh V (Arapça)
Ders Kodu ILA-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adnan KOŞUM Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları Arş.Gör. Yıldız DEMİR Arş.Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci İslam Miras Hukuku, Şirketler Hukuku ve İslam Devletler, Anayasa Hukuku ile ilgili konularda bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İslam Miras Hukuku: Miras kavramı, mirasçılık sebepleri, yasal mirasçılar, miras payları. Şirketler Hukuku: Şirket kavramı,şirketin unsur ve şartları, şirketin sona ermesi. Anayasa hukuku, Devletler hukuku: İslam hukukunda devlet anlayışı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin İslam Miras Hukuku, Şirketler Hukuku ve İslam Devletler Hukuku konularını terminoloji ve kapsam bakımından öğrenmiş olması hedeflenir
Dersin Amacı İslam Miras Hukuku, Şirketler Hukuku ve İslam Devletler Hukuku ile ilgili temel konu ve terminolojinin kavratılmasını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Miras hukukuna giriş, mirasla ilgili genel hükümler, mirasçılık sebepleri, mirasın şartları, miras engelleri, terikenin tanımı, kapsamı ve terike üzerindeki haklar.
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
2 Yasal Mirasçılar: Ashab-ı Ferâiz, Asabe ve Zevi’l-Erham
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
3 İslam miras hukukunda hacb, red, avl vb. kavramlarının açıklanması
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
4 Şirketler hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
5 Şirket akdinin rüknü ve şartları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
6 Şirketlerin Çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
7 Şirketlerin Çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
8 Vize Sınavı
9 Kamu Hukukuna Giriş
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
10 Anayasa Hukuku
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
11 Devlet, Devletin Unsurları ve Yetkileri
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
12 Temel Hak ve Hürriyetler
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
13 İslam Devletler Hukuku
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
14 İslam Devletler Hukuku
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Hukuka giriş / Kemal Gözler, Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011. 2. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 3. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 4. İslam Kamu Hukuku, Ahmet Yaman, BİLAY Yayınları.
Diğer Kaynaklar 1. Hukuka giriş / Kemal Gözler, Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011. 2. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 3. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 4. İslam Kamu Hukuku, Ahmet Yaman, BİLAY Yayınları.
Materyal
Dökümanlar 1. Hukuka giriş / Kemal Gözler, Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011. 2. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 3. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 4. İslam Kamu Hukuku, Ahmet Yaman, BİLAY Yayınları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)