Ders Adı Fıkıh VI (Arapça)
Ders Kodu ILA-308
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Adnan KOŞUM Doç. Dr. Ünal YERLİKAYA Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Muhammet Peşe Dr. öğr. Üyesi Ömer Faruk ATAN
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Yıldız DEMİR Arş. Gör. Serap Nurhan ÇAM
Dersin Öğrenme Çıktıları Ceza genel teorisi, suç ve ceza türleri, suçlar ile cezalar arasındaki ilişkiler, mali hukukun yapısı ve kurumları, yargılama hukuku hakkında bilgi edinilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Suç, ceza, ceza hukukunun genel yapısı, suç ve cezanın unsurları, cezaları düşüren sebepler, mali hukukun genel ve kurumsal yapısı, yargılama hukukunun yapısı ve ispat vasıtaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ceza teorisi, suç teorisi, suç ve cezanın unsurları, mali hukukun genel yapısı ve kurumları, yargılama hukukunun genel prensipleri ve kurumları hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı İslam ceza teorisi, ceza ile ilgili temel kavramlar, mali hukukla ilgili kavramlar ve yargılama hukukuyla ilgili kavramlar hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ceza Hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Suç Maddesi.
2 Suç, suçların kısımları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Suç Maddesi.
3 Suçların özellikleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Suç Maddesi.
4 Suçun Unsurları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Suç Maddesi.
5 Suçun Unsurları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Suç Maddesi.
6 Ceza Kavramı ve İlkeleri, Cezaların Tasnifi ve cezaları düşüren sebepler
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Ceza Maddesi.
7 Suçlar ve Cezaları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Had, Ta'zir, Kısas, Maddeleri.
8 VİZE SINAVI
9 Mali Hukukun Konusu ve Literatürü
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.
10 Devletin Gelirleri
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Zekat, Vergi, Fey, Haraç, Cizye Maddeleri.
11 Yargılama Hukuku
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları.
12 Yargılama Hukukunun Temel Unsurları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Mahkeme, Mezalim, Kadılkudat ve Dâva Maddeleri. 4. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 5. İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri, Nasi Aslan, Karahan Kitabevi.
13 Yargılama Usulü
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi Dâva Maddesi. 4. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 5. İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri, Nasi Aslan, Karahan Kitabevi.
14 İspat Vasıtaları
  Ön Hazırlık: 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. İslam Ansiklopedisi İsbat, Şahit, Yemin ve İkrar Maddeleri. 4. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 5. İslam Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat Vasıtaları, Celal Erbay, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin İlgili Maddeleri 4. İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri, Nasi Aslan, Karahan Kitabevi. 5. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 6. Ana Hatlarıyla İslam Ceza Hukuku, Nuri Kahveci, Ensar Neşriyat.
Diğer Kaynaklar 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin İlgili Maddeleri 4. İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri, Nasi Aslan, Karahan Kitabevi. 5. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 6. Ana Hatlarıyla İslam Ceza Hukuku, Nuri Kahveci, Ensar Neşriyat.
Materyal
Dökümanlar 1. İslam Hukuku El Kitabı, Editör: Talip Türcan, Grafiker Yayınları. 2. Mukayeseli İslam Hukuku, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık. 3. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin İlgili Maddeleri 4. İslam Hukukunda Yargılama Etiği ve İlkeleri, Nasi Aslan, Karahan Kitabevi. 5. İslam Yargılama Hukukunun Esasları, Fahrettin Atar, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. 6. Ana Hatlarıyla İslam Ceza Hukuku, Nuri Kahveci, Ensar Neşriyat.
Ödevler
Sınavlar Vize Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)