Ders Adı Arap Dili ve Belagati I (Arapça)
Ders Kodu ILA-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Prof. Dr. Nevin Karabela 2-Prof. Dr. Nejdet Gürkan 3-Prof.Dr. Ramazan Kazan 4- Prof.Dr. Hasan SOYUPEK 4-Okt. Adnan Fakak
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci fesahat ve meani üsluplarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders iki ana bölümden oluşur. A- Fesahat B- Meani
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenci edebi cümleleri ve anlamlarını fark eder hale gelecektir.
Dersin Amacı Arap Edebiyatının temel ilkelerini ve kısımlarını tanıtıp bunların Kur'an ve hadislerin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Belağat,önemi,belağatın temel Kaynaklar,
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
2 Belagatın Kısımları Meani, Beyan ve Bedi ilimleri.
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
3 fesahat ve kısımları
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
4 Meani İlmi, İsnad, Müsned, Müsnedü İleyh
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
5 haber cümlesi, çeşitleri, tekid lafızları
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
6 İnşa cümlesi, çeşitleri: Emir, nehiy
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
7 İnşa cümlesi, çeşitleri: İstifham, temenni
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
8 İnşa cümlesi, çeşitleri: Nida ve Haber cümlesinin İnşa anlamını ifade etmesi.
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
9 Kasr Üslubu ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
10 Fasl Üslûbu ve faslın yapıldığı yerler
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
11 Vasıl Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
12 İcaz Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
13 Itnâb Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
14 Musâvât Üslûbu
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 2
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 3
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 3
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Diğer Kaynaklar 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Materyal
Dökümanlar 1- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessera, İFAV Yayınları, İstanbul. 2- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru'l-Fukân, Amman, 2007 3- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru'l-Belâğa fî'l-Meânî ve'l-Beyân ve'l-Bedii', Dâru İhyâi't-Turâsi'l-Arabî, Beyrut, ts. 4- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru'l-Meârif, Mısır, 1959. 5- Bolelli, Nusreddin, Belâgat - Kur'ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001.
Ödevler Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019 adlı eserin alıştırmaları
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)