Ders Adı Arap Dili ve Belagati II (Arapça)
Ders Kodu ILA-310
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Prof. Dr. Nevin Karabela 2-Prof. Dr. Nejdet Gürkan 3-Prof.Dr. Ramazan Kazan 5-Prof. Dr. Hasan Soyupek 5-Dr. Öğr. Üyesi İhsan Akda 6-Okt. Adnan Fakak
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Ders üç ana bölümden oluşur. A- Fesahat ve Meani B-Beyan c- Bedii
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Arap Edebiyatının temel ilkelerini ve kısımlarını tanıtıp bunların kur'an ve hadislerin doğru anlaşılmasına katkı sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Beyan ilmi tanımı ve teşbih ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
2 Teşbih çeşitlerinden:temsili ve zımnı teşbih ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
3 Mecazı aklı üslubu ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
4 Mecaz-ı mürsel üslubu ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
5 İstiare ve çeşitleri: Tasrihiyye ve Mekniyye
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
6 İstiare çeşitlerinden: Asliyye, tebıyye, temsiliyye
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
7 Kinaye uslubu ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
8 Bedi İlmi manevi güzellikler :tıbak, mukabele üslupları
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
9 Müşakele ve tevriye üslubu ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
10 Mubalağa ve Husnu't-Talil üslubu ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
11 Tekidü'l-Medhi Bima Yüşbihu'z-Zemm, Tekidü'z-Zemm Bima Yüşbihu'l-Medh
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
12 Tecahu'l-Arif ve Uslubü'l-Hakim üslubu ve örnekler
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
13 Lafzı Güzellikler : Cinas ve seci üslupları ve örnekleri
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
14 Muvazene, İktibas, Husnu'l-İbtida ve İntiha üslupları ve örnekler.
  Ön Hazırlık: Ali Bulut el-Belâgatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 146    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru?l-Fukân, Amman, 2007 2- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru?l-Belâğa fî?l-Meânî ve?l-Beyân ve?l-Bedii?, Dâru İhyâi?t-Turâsi?l-Arabî, Beyrut, ts. 3- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru?l-Meârif, Mısır, 1959. 4- el-Curcânî Abdu?l-Kâhir (471/1079), Kitâbu Esrâri?l-Belâğa, (tah. Mahmûd Muhammed Şâkir) Dâru?l-Medenî, Cidde, 1991. 5- Bolelli, Nusreddin, ?Belâgat? Kur?ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001. 7- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2018.
Diğer Kaynaklar 1- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru?l-Fukân, Amman, 2007 2- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru?l-Belâğa fî?l-Meânî ve?l-Beyân ve?l-Bedii?, Dâru İhyâi?t-Turâsi?l-Arabî, Beyrut, ts. 3- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru?l-Meârif, Mısır, 1959. 4- el-Curcânî Abdu?l-Kâhir (471/1079), Kitâbu Esrâri?l-Belâğa, (tah. Mahmûd Muhammed Şâkir) Dâru?l-Medenî, Cidde, 1991. 5- Bolelli, Nusreddin, ?Belâgat? Kur?ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001. 7- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2018.
Materyal
Dökümanlar 1- Fadl Hasen Abbâs, el-Belâğa Funûnuhâ ve Efnânuhâ, Dâru?l-Fukân, Amman, 2007 2- el-Hâşimî, Ahmed, Cevâhiru?l-Belâğa fî?l-Meânî ve?l-Beyân ve?l-Bedii?, Dâru İhyâi?t-Turâsi?l-Arabî, Beyrut, ts. 3- Ali Cârim, Mustafa Emîn, el-Belâğatu?l-Vâdıha, Dâru?l-Meârif, Mısır, 1959. 4- el-Curcânî Abdu?l-Kâhir (471/1079), Kitâbu Esrâri?l-Belâğa, (tah. Mahmûd Muhammed Şâkir) Dâru?l-Medenî, Cidde, 1991. 5- Bolelli, Nusreddin, ?Belâgat? Kur?ân Edebiyatı, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2000. 6- Saraç, M. A.Yekta, Klasik Edebiyat Bilgisi Belâgat, Bilimevi, İstanbul, 2001. 7- Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2018.
Ödevler Ali Bulut, el-Belagatu'l-Muyessere, İFAV, İstanbul, 2018. adlı eserin alıştırmaları
Sınavlar vize ve final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)