Ders Adı Tasavvuf I
Ders Kodu ILA-311
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Rifat OKUDAN M. Necmettin BARDAKÇI
Dersin Yardımcıları Muhammed UZUNYOL
Dersin Öğrenme Çıktıları Tasavvufun tanımını, amacını, gayesini ve diğer bilimler arasındaki yerini, Tasavvufun İslâm dini içindeki yerini ve temel kavramlarını, Tasavvufun ahlâk, felsefe ve estetik ile ilişkisini, Tasavvufun tarihi gelişimini ve problemlerini, Tasavvufun sosyal ve kültürel hayattaki yerini ve katkılarını Tasavvufun günümüzdeki durumunu öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tasavvufun tanımını, konusunu, temel kavramlarını, tarihi gelişimi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Tasavvufun tanımını, konusunu, temel kavramlarını, tarihi gelişimini, sosyal ve kültürel hayattaki yerini, problemlerini, günümüzdeki durumunu anlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tasavvufun tanımları, Tasavvuf Tanımları Arasındaki Farklılığın Sebepleri, Tasavvuf İlmi ve Tasavvuf Tarihinin Tanımı, Tasavvufun konusu ve gayesi.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
2 Tasavvufun Menşei Meselesi, Tasavvuf-Mistisizm İlişkisi.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
3 İslâm Düşüncesi Tarihinde Tasavvufun Yeri, Tasavvufun Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi, Tatbiki Bir İlim Oluşu, Sembolik Dile Sahip Olması.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
4 Tasavvufta Metot, Bilgi Kaynağı ve Vasıtası Olarak “Kalb”, Kalbin Makamları, Nefsin Mertebeleri.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
5 Sûfîlerin Vahiy Telakkisi, İşârî Yorumun İmkânı ve Geçerlilik Şartları.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
6 Sûfîlerin Peygamber Telâkkisi, Sûfîlerin İnsan ve Âlem Telakkisi,
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
7 Asr-ı Saadet, Bir Zahid Olarak Peygamber, Ashâb-ı Kirâm’ın Zühd Hayatı.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
8 Zühd Dönemi, Zühd Mektepleri, Kitâbü’z-Zühd Literatürü.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
9 Zühdden Tasavvufa Geçiş, Tasavvuf Döneminin Özellikleri, Tasavvuf Mektepleri
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
10 Tasavvuf Literatürü, Tasavvuf Silsileleri.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
11 Tasavvuf Terimleri, Fütüvvet ve Ahîlik, Melâmet, Sekr – Sahv, Fenâ-Bakâ, Cem’-Fark, Aşk, Rızâ.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
12 Tasavvufta Özeleştiri Geleneği, Ehlisünnet Dışı Zümreler,
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
13 Tasavvufî Düşüncenin Temel Unsurları, Sünnî Tasavvufun Temellendirilmesi, İşrâkîlik Geleneği.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
14 Tasavvufî Düşüncenin Temel Unsurları, Mevlana ve Aşk Geleneği, İmam-ı Rabbânî ve Vahdet-i Şuhûd Düşüncesi.
  Ön Hazırlık: Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları; M. Necmettin BARDAKÇI, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Rağbet Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu BARDAKÇI, M.N., Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, ISBN:975-6373-49-0, Rağbet Yayınları, 2005 İstanbul Türkiye; Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları
Diğer Kaynaklar BARDAKÇI, M.N., Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, ISBN:975-6373-49-0, Rağbet Yayınları, 2005 İstanbul Türkiye; Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları
Materyal
Dökümanlar BARDAKÇI, M.N., Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, ISBN:975-6373-49-0, Rağbet Yayınları, 2005 İstanbul Türkiye; Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları
Ödevler BARDAKÇI, M.N., Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, ISBN:975-6373-49-0, Rağbet Yayınları, 2005 İstanbul Türkiye; Tasavvuf El Kitabı, Editör: Kadir ÖZKÖSE, Grafiker Yayınları
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)