Ders Adı Kelam II
Ders Kodu ILA-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Musa Koçar 2-Galip Türcan 3-H.Tevfik Marulcu
Dersin Yardımcıları Elmas Gülhan Çam Fatmanur Ceran Köksal Emre Köksal Ayşe Turhan
Dersin Öğrenme Çıktıları Klasik Kelam’ın ele alıp tartıştığı iman ve akaide ait sorunları rasyonel olarak kavrama. ve tartışma kabiliyetine sahip olur. Klasik Kelam’ın ele alıp tartıştığı iman ve akaide ait sorunları rasyonel olarak tartışabilme. problemlerini, hem tarihsel hem aktüel yapısıyla öğrenciye aktarmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Nübüvvetin İmkanı ve İspatı; Allah-İnsan İlişkisi Açısından Vahiy; Ahiretin Varlığı; Din-Toplum İlişkisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan ve tartışılan klasik Kelam problemlerini, hem tarihsel hem aktüel yapısıyla öğrenciye aktarmak ve öğrenciyi bilgilendirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nübüvvetin İmkanı ve İspatı
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
2 Nübüvvete İlişkin Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
3 Peygamberlerin Nitelikleri
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
4 Allah-İnsan İlişkisi Açısından Vahiy
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
5 Ahiretin Varlığı
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
6 Ahiretin Halleri
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
7 Kıyamet ve Alametleri
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
8 Vize Haftası
9 Kıyamet ve Alametleri ve Cennet
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
10 Kıyamet ve Alametleri ve Cehennem
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
11 Ahiret Hayatının Sonsuzluğu Problemi
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
12 İman-Ahlak İlişkisi
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
13 Din-Toplum İlişkisi ve Din-Siyaset İlişkisi
  Ön Hazırlık: Kelam/Şerafettin,Gölcük,SüleymanToprak; Ebu’l-Muîn en-Nesefi, Tabsiratu’l-Edille, Dımaşk 1993; Eş’ari, Kitabu’l-Luma, Beyrut 1852; Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usuli’l- Hamse, Kahire 1988. Bakıllani, Kitabu’t-Temhid, Beyrut 1957.
14 Genel Değerlendirme
 
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 1 3
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 63    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kelam/Şerafettin, Gölcük,SüleymanToprak
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)