Ders Adı Felsefe Tarihi
Ders Kodu ILA-317
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nejdet Durak Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Felsefi ve rasyonel düşünce için gerekli temel araçları edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bu derste, başlangıcından Çağdaş döneme kadar felsefenin doğuşu ve gelişimi temel okullar ve konular üzerinden işlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere felsefenin ne olduğu, alanları, sorunları ile Antik Yunan Felsefesi ile Ortaçağ Felsefesi, Rönesans felsefesinden 19. yüzyıl felsefesine kadar uzanan dönemde ortaya çıkan filozof ve felsefe akımlarını öğrencilere tanıtmak. Düşünce ve akımlar arasındaki yakınlıklar ya da karşıtlıkları belirterek, tartışılan konuların bugüne uzanımlarını ve yansımalarını tespit edip, günümüz sorunlarını anlamada ve çözümlemede bu düşüncelerin cevap olup-olamayacakları tartışılacaktır. Bu dönemlerde mevcut filozofların görüşlerini hayat ve kültür ortamı içerisinde tanıtarak, bu düşünceler arasındaki yakınlıklar ya da karşıtlıkları belirtmek; onların bugüne yansımalarını tespit edip, mevcut sorunlarımıza cevap olup-olamayacaklarını tartışmaktır. Felsefenin sorgulayıcı yapısı ve işleviyle, öğrencilerin yaşamlarında elde ettikleri ve aktaracakları bilgiyi eleştiri süzgecinden geçirmeleri; karşılaşılan sorunlara ve özellikle hayatlarına eleştirel bir bakış açışı geliştirmesi hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Felsefe kavramı ve İlk Filozoflar.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
2 Tabiat Filozofları.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
3 Sokrates ve Sonrası Dönem ve Platon.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
4 Aristoteles ve felsefesi.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
5 Hellenistik Dönem ve Roma Felsefesi.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
6 Antik Çağda Hıristiyan Felsefesi Patristik Felsefe.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
7 Skolastik Felsefe: Ortaçağ Felsefesi İle Kültürünün Özellikleri. vize sınavı
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
8 Skolastik Felsefe: Filozoflar ve İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
9 Rönesans felsefesi
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
10 17. Yüzyıl Felsefesi
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
11 Immanuel Kant ve Felsefesi.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
12 18. Yüzyıl Felsefesi özellikleri ve Filozoflar.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
13 19. Yüzyıl Felsefesi özellikleri ve Filozoflar
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
14 Çağdaş Felsefe.
  Ön Hazırlık: Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
Diğer Kaynaklar Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
Materyal
Dökümanlar Nejdet Durak (ed.), Felsefe Tarihi, Lisans Yayıncılık, İstanbul 2019
Ödevler Bir filozofun hayatını anlatan sunum hazırlamak.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)