Ders Adı Hadis VI (Arapça)
Ders Kodu ILA-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. TALAT SAKALLI Doç. Dr. Yusuf Açıkel
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Muhammed Furkan Taha DEMİRBAŞ
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Hadis İlimleri ve Usulü I ve Hadis İlimleri ve Usulü II derslerinden başarılı olmak. -
Dersin İçeriği Hadislerin işarî yorumu, tasavvuf hadis ilişkisi, rüyada hadis tahammülü ve edasının değeri, beklenen kurtarıcı anlayışı, teolojik olarak hadisin sahih anlam ve yorumunun esasları, hadislere bütünsel yaklaşım, muhaddislerin hadis tenkit ve değerlendirme yöntemleri, itaatin meşru sınırları, hadislerin bağlayıcılık yönü, hadislere çağdaş anlayış bakışı ile geleneksel hadis yorumunun mukayesesi, Kur'an Sünnet bütünlüğü gibi güncel konularla ilgili örnek hadislerin klasik şerhlerdeki yorumları ile aynı hadislerin günümüz yorumlarının mukayesesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Hadisleri güvenilir kaynaklardan tespit edip, bu alanda da bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini her hal ve şartta hayata geçiren, Hadis ilimlerini kavramış bir bilinçle İslamî temel prensipler ve kaynaklar ışığında bu hadisleri anlayıp kavrayabilen, günümüz meselelerine sahih anlam meşru yorumla çözüm getirebilen, öğretimle kazandıklarını örgün ve yaygın eğitimle üst seviyede öğrenci ve halka öğreterek rehberlik edebilecek, öğrendiklerini kendi hayatında uygulayan, başta ahlakî değerler olmak üzere manevî ve millî değerleri öğrendikleriyle yoğuran, üst düzey düşünme becerisine sahip, İslamî ve ahlakî değerleri hayatı boyunca yaşayan, savunabilen üstün karakterli, bu uğurda özveriyle millî ve manevî değerler için çaba gösteren bireyler yetiştirmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin işlenişi ve Sınavları ile ilgili bilgiler; Hadis Temelli Güncel Meseleler
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
2 Hadis-Din Özgürlüğü, Rüya ve Hadis Rivayeti, Uğursuzluk Problemi ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları, Talat Sakallı, Sünnetin Bağlayıcılık Açısından Taksimi,Hadis Tenkidi, Rağbet; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto,Talat Sakallı, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta.
3 Üç Mescide Ziyaret, Mehdî, Geleneksel Tıp, Dehr, Namazları Cemaatle Kılmayanlar, Kadınların Merkep ya da Köpeklere Benzetme Hezeyanı, Mahremi Olmadan Kadınların Seyahatleri, Kadınların Yöneticiliği ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
4 Yöneticilerin Kureyş’ten Olması, Kadınların Çoğunluğunun Cehennemlik Olması, Geride Kalanların Ağlamasıyla Ölünün Azap Görmesİ, Hadis Usûlünün Güvenilir Olması, Güzel Koku İle Kadının Sevdirildiği, Kıyametin Kopma Vakti, Gaybî Hadisler, Resim Yapma konuları ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
5 Kertenkelenin Öldürülmesi, Üç Aylar Orucu, Hadis-Sünnet Kavramı, Sahih Hadislerle İslâm’ın Yaşanması, Sahabenin Kur’an’da Olmayan Hususlardaki Tutumu, Emirlere İtaat, Rasûl-Nebi Kavramları ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
6 Kur’an Bize Yeter İddiası, Sünnete/Hadise Muhtaç Olunması, Kur’an’a Göre Namazın Kılınması konuları ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
7 Tek Kaynağın Kur’an Olması, Sünnet/Hadislerin Yüce Allah’a Ortak Edip Etmeme, Dinin Tamamlanması Âyeti, Hadislerin Korunması, Kur’an Bize Yeter Söylemi, Hz. Peygamber’in Sünnetinin Kullanıldığı Dönem, Hz. Peygamber’in Konuşmalarının Vahiy Olup Olması konuları ile ilgili hadisler.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
8 Kur’an Dışında Allah-Rasûl İletişimi, Bilgi Kaynakları, Hz. Peygamber’in Hayatında Hadis Uydurulmadığı, Münafıkların Hadis Uydurmaları, Sahabe Hakkında Eleştiriler, Çok Hadis Rivayet Edenlerin Durumu, Ebû Hüreyre’nin Eleştirilmesi.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
9 Hadis Yazılması Yasağı, Yazılı Rivayete Geçiş, Hadislerin Kitaplardan Öğrenilmesi, Hadislerin Üç Asır Sonra Yazıldığı, Sahih Hadis Kitapların Yazılma Zamanı, Kütüb-i Sitte Hadisleri, Hadislerin Sayısı.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; M. Ebû Şehbe, Sünnet Müdafası; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
10 Sahihaynın Güvenirliliği, Hadisler Ravilerin Sözleri mi?, Oryantalistlerin “Kısa Metinler Önce..” İfadesi, Hadis Metinlerine Ravi Sözlerinin Karıştığı İddiası, Hadislerin Sıhhati, Hadislerin Sıhhatinin Tespit Zamanı, Hadislerin Sıhhatinin Tespit Yöntemi.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
11 İsnad Esaslı Sıhhat Tespiti, Senedlere Sonradan İlâve Edildiği İddiası, Ravilerin Güvenirliğinin Tespiti, Rical Kitaplarının Güvenirliliği, Oryantalistlerin Müşterek Ravi Anlayışları, Muammerûn Kişilerin Durumu, İmam Nâfî’nin Şahsiyeti.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
12 İmam Zührî’nin Şahsiyeti, Sika Rical Kitaplarının Güvenirliliği, Sika Ravilerin Güvenirliliği, Raviler Hakkında Verilen Kararların Güvenirliliği, Sika Ravilerin Uydurma Rivayeti Olur mu?, Cerh-Ta‘dil Âlimlerin Kanaatleri.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
13 Metin Tenkidinin Yapılması, Mevkuf ve Maktû Rivayetlerin Merfû Hadis Hâline Getirilmesi, Hadisin Sıhhatinin Tespit Yöntemleri, Ehl-i Re’y Ekolü, Mu‘tezile Ekolü, Ehl-i Zühd ve Tasavvuf Ekolü.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları, Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar; Bilal Saklan, Hadis tarihinde Muhaddis Sufiler, İnsan yayınları, Mustafa el-A'zamî, Muhaddislerin Hadis Tenkit Yöntemi, Beka; Halil ibrahim Kutlay, Hadiste Sened Tenkidi, Elif y., Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet.
14 Hadislere Şia’nın Yaklaşımı, Kütüb-i Sitte’nin Günümüze Sahih Olarak Gelmesi, Haber-i Vâhidin Zan İfade Etmesi.
  Ön Hazırlık: Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Beyan Yayınları, Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017;Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 5
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kütüb-i Tis'a; Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru; M. Ebû Şehbe, Sünnet Müdafası; Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet Yay.; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017; Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları; Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Yay.; Bilal Saklan, Hadis tarihinde Muhaddis Sufiler, İnsan yayınları; Mustafa el-A'zamî, Muhaddislerin Hadis Tenkit Yöntemi, Beka Yay.; Halil ibrahim Kutlay, Hadiste Sened Tenkidi, Elif y.; Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay.; Talat Sakallı, Sünnetin Bağlayıcılık Açısından Taksimi, Hadis Tenkidi, Rağbet Yay.; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yay.; Talat Sakallı, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta.
Diğer Kaynaklar Kütüb-i Tis'a; Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru; M. Ebû Şehbe, Sünnet Müdafası; Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet Yay.; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017; Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları; Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Yay.; Bilal Saklan, Hadis tarihinde Muhaddis Sufiler, İnsan yayınları; Mustafa el-A'zamî, Muhaddislerin Hadis Tenkit Yöntemi, Beka Yay.; Halil ibrahim Kutlay, Hadiste Sened Tenkidi, Elif y.; Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay.; Talat Sakallı, Sünnetin Bağlayıcılık Açısından Taksimi, Hadis Tenkidi, Rağbet Yay.; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yay.; Talat Sakallı, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta.
Materyal
Dökümanlar Kütüb-i Tis'a; Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru; M. Ebû Şehbe, Sünnet Müdafası; Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet Yay.; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017; Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları; Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Yay.; Bilal Saklan, Hadis tarihinde Muhaddis Sufiler, İnsan yayınları; Mustafa el-A'zamî, Muhaddislerin Hadis Tenkit Yöntemi, Beka Yay.; Halil ibrahim Kutlay, Hadiste Sened Tenkidi, Elif y.; Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay.; Talat Sakallı, Sünnetin Bağlayıcılık Açısından Taksimi, Hadis Tenkidi, Rağbet Yay.; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yay.; Talat Sakallı, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta.
Ödevler Kütüb-i Tis'a; Ahmet Yücel, Hadis Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru; M. Ebû Şehbe, Sünnet Müdafası; Talat Sakallı, Hadisler ve Yorumları, Rağbet Yayınları; Yavuz Köktaş, Güncel Hadis Yorum ve tartışmaları, Rağbet Yay.; İslam ve Yorum Sempozyum Kitapçığı, Malatya, 2017; Muammer Bayraktutar, Hadislerde Mecazî Anlatım, Yayinevi Yayınları; Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Yay.; Bilal Saklan, Hadis tarihinde Muhaddis Sufiler, İnsan yayınları; Mustafa el-A'zamî, Muhaddislerin Hadis Tenkit Yöntemi, Beka Yay.; Halil ibrahim Kutlay, Hadiste Sened Tenkidi, Elif y.; Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, Rağbet Yay.; Talat Sakallı, Sünnetin Bağlayıcılık Açısından Taksimi, Hadis Tenkidi, Rağbet Yay.; Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisi Anlama Kılavuzu, Otto Yay.; Talat Sakallı, Rüya ve Hadis Rivayeti, Isparta.
Sınavlar Ara Sınav Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)