Ders Adı Hadis Tenkidi
Ders Kodu ILA-503
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-TALAT SAKALLI 2-Yusuf AÇIKEL
Dersin Yardımcıları ---
Dersin Öğrenme Çıktıları Hadis ilminde kavramsal olarak tenkidin nasıl gerçekleştiğini bilir İslam kültür tarihinde mevcut tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bulur Bu konuda bir bakış ve perspektif kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği İlk dönemde ortaya çıkan metin tenkidi problemleri, kelam, fıkıh branşlarının tenkit yaklaşımı konularının öğrenilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu ders, hadis ilminde tenkid kavramını tanıtmayı amaçlar İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle incelemeyi amaçlar
Dersin Amacı Bu ders, hadis ilminde tenkid kavramını tanıtmayı, nasıl gerçekleştiğini ve İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle incelemeyi amaçlar
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tenkitle İlgili Temel Kavramların Tanıtımı ve Açıklanması (Tenkid kavramının tahlili ve içeriğini tanıma; ve bakış kazanma)
  Ön Hazırlık: İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu/M. Said Hatiboğlu, Tsz Ankara,(Yayımlanmamış doktora tezi)
2 Tenkitle İlgili Temel Kavramların Tanıtımı ve Açıklanması (Tenkid kavramının tahlili ve içeriğini tanıma; ve bakış kazanma)
  Ön Hazırlık: İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu/M. Said Hatiboğlu, Tsz Ankara,(Yayımlanmamış doktora tezi)
3 Sahabede Tenkit Zihniyeti ve Hadis Tenkidi( Hz. Aişe Örneği)
  Ön Hazırlık: Hz. Aişe’nin Sahabe’ye Yöneltiği Eleştiriler/Zerkeşi, Ankara 2000.
4 İlk Dönemde Ortaya Çıkan Metin Tenkidi Prensipleri: Arz Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Hadis Tenkidi/Salih Karacabey, Bursa 2001.
5 Hadisleri Kur’an’a Arz Yöntemi ve Problemleri
  Ön Hazırlık: Hadis Tenkidi/Salih Karacabey, Bursa 2001.
6 Hadislerin Sahih Sünnet, Akıl, Tarih ve Örfe Arzı ve Diğer Kriterler
  Ön Hazırlık: İdlibi, Menhecün'n-Nakd indel Muhaddisin, Şam, 1998.
7 Kelamcıların Hadis Tenkidi (Te’vilu’l-Hadis örneği)
  Ön Hazırlık: Mekayisu Nakdi Mutuni’s-Sunne(Hadis’te Metin Tenkidi Metotları)/Dumeyni, İstanbul 1997. Nuri TUĞLU, Maturidi Kelam Ekolü Çerçevesinde kelami Hadislerin Değerlendirilmesi, basılmamış doktora tezi, Isparta 2003.
8 Tarih tenkidi ile hadis tenkidinin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Selahattin Polat, Metin Tenkidi, İstanbul.
9 Fıkıhcıların Hadis tenkidi ( İhtilâfu’l-Hadis örneği)
  Ön Hazırlık: Mekayisu Nakdi Mutuni’s-Sunne(Hadis’te Metin Tenkidi Metotları)/Dumeyni, İstanbul 1997.
10 Tahavî’nin Te’vilu’l-Asâr’ı ile İbn Furek’in Muşkilu’l-Hadis Eserlerinde Hadis Tenkit Örnekleri
  Ön Hazırlık: Tahavî, Müşkilü7l-âsar, Şerhu Meâni'l-âsar; İbn Furek, Müşkilü7l-Âsâr.
11 Çağdaş Hadis Tenkidi ( Buhari ve Müslim’e yönelik eleştiriler bağlamında)
  Ön Hazırlık: İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/ KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, Ankara Okulu Yay. Ankara, 1999
12 Bu Tenkitlerin Değeri ve Verilen Cevaplar
  Ön Hazırlık: Ebu Şehbe, Sünnet Müdafası, istanbul, 1990
13 Batı’da Yapılan İslam Araştırmalarında Hadis/Rivayet Metinlerini Değerlendirme Yöntemi (İçerik)
  Ön Hazırlık: İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/ KIRBAŞOĞLU, M. Hayri, Ankara Okulu Yay. Ankara, 1999
14 Günümüz Hadis Problemleri Açısından Hadis Tenkidine Yönelik Tesbit ve Değerlendirmeler
  Ön Hazırlık: Çağdaşlaşma ve Hadis Tartışmaları, İbrahim Hatiboğlu, Hadisevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 3
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 73    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, istanbul, 2009
Diğer Kaynaklar Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, istanbul, 2009
Materyal
Dökümanlar Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, istanbul, 2009
Ödevler Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, istanbul, 2009;
Sınavlar Vize Final
Materyal Diğer Akademik dergilerden hadis metin tenkidine dair üç makaleyi tespit ederek özetinin çıkarılması ve yazılı olarak değerlendirilmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)