Ders Adı Kur'an Tercüme Teknikleri
Ders Kodu ILA-504
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 1-Ali Galip GEZGİN 2-İshak ÖZGEL 3-Celâleddin DİVLEKCİ
Dersin Yardımcıları ----
Dersin Öğrenme Çıktıları Kur?ân tercümesi hakkında tarihi bilgi kazanır Tercüme yöntemlerinin Kur?ân açısından değerlendirebilir. Kur?ân tercümesinde karşılaşılan problemleri öğrenir. Mevcut tercümeleri değerlendirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
--- -
Dersin İçeriği Kur?ân?ın bir başka dile çevrilmesi ve bu esnada karşılaşın problemlerin çözümü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Kur'ân'ın doğru bir tercümesi için gerekli donanımların tespiti ve tercüme yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kur?ân tercümesine duyulan ihtiyaç
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Kur?ân Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Âmiller, Ankara 1968; Hacımüftüoğlu, Halil, Kur?an Tercümelerinde Yöntem Sorunu, iz yayıncılık, İstanbul 2008.
2 Tercüme, tefsir ve tevil kavramlarının analizi
  Ön Hazırlık: Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1989
3 Kur?ân tercümesi tartışmaları
  Ön Hazırlık: Mustafa Sabri Efendi, Kur?an Tercümesi Meselesi; Gürbüz, Faruk, Tercüme Problemleri ve Mealler, İstanbul 2004.
4 Kabul edenler ve delilleri
  Ön Hazırlık: Aydar, Hidayet, Kur?ân?ı Kerîm?in Tercümesi Meselesi, İstanbul 1999
5 Reddedenler ve delilleri
  Ön Hazırlık: Aydar, Hidayet, Kur?ân?ı Kerîm?in Tercümesi Meselesi, İstanbul 1999
6 Kur?ân?ın kısa bir tercüme tarihi
7 Tercüme yöntemlerinin tanımları Kur?ân?a uygun bir tercüme yönteminin nasıllığı
  Ön Hazırlık: Hacımüftüoğlu, Halil, Kur?an Tercümelerinde Yöntem Sorunu, iz yayıncılık, İstanbul 2008.; Gürbüz, Faruk, Tercüme Problemleri ve Mealler, İstanbul 2004.
8 Vize
9 Sözcük kültür ilişkisi
  Ön Hazırlık: Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod, İstanbul 2002; Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006.
10 Sözcük anlam ilişkisi
  Ön Hazırlık: Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod, İstanbul 2002; Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006.
11 Anlam değişmeleri
  Ön Hazırlık: Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod, İstanbul 2002; Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006.
12 Dillerin yapısal özellikleri
  Ön Hazırlık: Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006
13 Arap dilinin ve Kur?ân?ın i?câz özelliklerinin tercümesi
  Ön Hazırlık: Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod, İstanbul 2002; Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 5
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu exel
Diğer Kaynaklar Hacımüftüoğlu, Halil, Kur?an Tercümelerinde Yöntem Sorunu, iz yayıncılık, İstanbul 2008. Gezgin, Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod, İstanbul 2002. Aydar, Hidayet, Kur?ân?ı Kerîm?in Tercümesi Meselesi, İstanbul 1999. Özgel, İshak, Kur?ân?ın Türkçe?ye Tercümesinde Söz Dağarcığı, Isparta 2006. Gürbüz, Faruk, Tercüme Problemleri ve Mealler, İstanbul 2004. Zülfikar Durmuş, Kur?ân?ın Türkçe Tercümeleri, İstanbul 2007.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)