Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu ILA-515
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nasuh GÜNAY
Dersin Yardımcıları Halit Ahmet ÇİFTÇİ
Dersin Öğrenme Çıktıları SPSS programına veri girebilme SPSS programında veri analizi yapabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Hazır veri toplama araçlarından yararlanabilmek ve toplanan verileri temel düzeyde analiz edebilmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersi tanıtımı; temelleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
2 Araştırma Eğitiminin Önemi ve Planlanması
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
3 Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
4 Kuramsal Boyut, İlgili Kaynaklar
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
5 Araştırma Modeli ve Türleri: Tarama Modelleri, Deneme Modelleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
6 Evren ve Örneklem (Çalışma Grubu)
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
7 öğrencilerin bilgi seviyesinin ölçülmesi için ara sınavı
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
8 Veri, Veri Türleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
9 Nicel Veri Toplama Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
10 Nitel Veri Toplama Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
11 Ölçme ve Ölçme Aracı: Güvenirlik, Geçerlik
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
12 Araştırma Modeli ve Türleri
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
13 Klasik Karar Teorisi, İstatistiksel Hipotezler, Doğrusal İlişkinin Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
14 Bilimsel Araştırma Önerisi Hazırlama Süreci
  Ön Hazırlık: Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Bal, Hüseyin. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. Sarantakos, Sotirios. (2005). Social Research, New York: Macmillan Press Ltd.
Diğer Kaynaklar Bal, Hüseyin. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. Sarantakos, Sotirios. (2005). Social Research, New York: Macmillan Press Ltd.
Materyal
Dökümanlar Bal, Hüseyin. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları. Sarantakos, Sotirios. (2005). Social Research, New York: Macmillan Press Ltd.
Ödevler
Sınavlar ara sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)