Ders Adı İslam'da Bilim Tarihi
Ders Kodu ILA-516
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nejdet Durak
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilim kavramı ve terminolojisi 2) İslam dünyasında bilimsel etkinlikler 3) İslam dünyasında yetişen önemli bilim adamları, bilimin önemi ve bilimsel bakış açısının sağladığı değerler hakkında bilgi sahibi olur. 4) Geçmiş asırlarda İslam dünyasında kullanılan teknolojiyle ilgili olarak genel bilgileri edinmiş olacaklardır. 5) Öğrenci Müslüman alimlerin sadece dini ve felsefi ilimlerle uğraşmadığına bunun yanında dünyayı anlamak adına zoolojiden astronomiye, matematikten jeolojiye kadar birçok alanda araştırmalar ve incelemeler yaptığına şahit olarak modern bilim ve teknolojiyi anlamlandırma da farklı bir bakış açısı kazanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
- -
Dersin İçeriği Bilim kavramı, bilimin felsefenin konusu olması, bilim-felsefe ilişkisi, pozitif bilginin nitelikleri, kültür ve medeniyet kavramı, bilimin tarih içinde gelişimi: Sümer, Mezopotamya, Mısır, Hint, Çin, Eski Türklerde ve Antik Çağ Yunun düşüncesinde bilim; İslam dünyasında bilimin doğuşu: Kur?an ve Hadislerde Bilim, Müesseseler: Beyt'ül Hikmeler, Rasathaneler, Bimâristan; İslam Dünyasında bilim dalları ve başlıca temsilcileri, Câbir b. Hayyân, Fergâni, İbn Sinâ, Bîrûnî, Uluğ Bey vb. ünlü İslam bilim adamlarının tanıtımı, İslam Bilim ve Felsefesinin Batıya tesiri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin program öğrenim çıktılarıyla ilişkisi konusunda belirlenen katkı düzeyinin gerçekleştirilmesi.
Dersin Amacı Bu dersin amacı İslam dünyasında gerçekleşen kuramsal ve pratik bilimsel etkinliği tarihsel olarak ortaya koymak ve İslamın güçlü bir bilim geleneğine sahip olduğunu göstermektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilimin tanımı, Bilimin felsefenin konusu olması, Pozitif biliginin nitelikleri, Bilim felsefe ilişkisi, Bilginin kaynağı ve değeri, Kültür ve medeniyet kavramı
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019; İsmail Yakıt-Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, ISBN:975-97847-1-8, Isparta 2002
2 İslam’da Bilim ve Teknolojinin Değeri, Din ve bilim ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
3 İslam'da ilim müesseseleri ve Eğitim Sistemi, İslam filozoflarının din ve bilim ilişkisine bakışları, Kur’an ve Hadislerde Bilim, Müesseseler: Beyt’ül Hikme, Rasathaneler, Bimarhane.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
4 İslam'da ilim müesseseleri ve Eğitim Sistemi, İslam filozoflarının din ve bilim ilişkisine bakışları.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
5 İslâm Dünyasında Bilim Müesseseleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
6 İslâm Dünyasında Bilim, Müslümanların bilime katkıları.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
7 İslam Dünyasında Matematik Bilimleri, vize sınavı
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
8 İslâm Dünyasında Bilim.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
9 İslam Dünyasında Astronomi bilimleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
10 İslam Dünyasında Haritacılık ve Fizik Bilimleri.
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
11 İslam Dünyasında Kimya-Biyoloji ve Botanik Bilimleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
12 İslam Dünyasında Zooloji-Veterinerlik-Jeoloji ve Meteoroloji- Mineroloji-Ziraat ve Hayvancılık Bilimleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019; İsmail Yakıt-Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, ISBN:975-97847-1-8, Isparta 2002
13 İslam Dünyasında Tıp Bilimleri
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
14 Osmanlıda Bilim ve Teknoloji
  Ön Hazırlık: Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 4
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 3
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 4
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 4
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019. İsmail Yakıt-Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, ISBN:975-97847-1-8, Isparta 2002
Diğer Kaynaklar Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019. İsmail Yakıt-Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, ISBN:975-97847-1-8, Isparta 2002
Materyal
Dökümanlar Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2019. İsmail Yakıt-Nejdet Durak, İslam’da Bilim Tarihi, ISBN:975-97847-1-8, Isparta 2002
Ödevler Ünlü İslam Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin hakkında bir sunum hazırlanması.
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)