Ders Adı el-Arabiyye li'l Kur'an ( Arapça)
Ders Kodu ILA-519
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nevin Karabela Şekib ASIM
Dersin Yardımcıları Ebuzer Sarp Bünyamin Aydın Şekib ASIM
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Kelime ve kelime türleri; isim, fiil ve harfler; harfi cerler; isim cümlesi: mübteda ve haber; fiil cümlesi: fiil, fail, mefuller, hal vb.; ism-i mevsuller; ism-i işaretler; zamirler; nasb ve cezm edatları; şart edatları; zarflar; soru edatları; isim ve sıfat tamlaması; tekid, bedel, atıf, hal; İrab (mahallî, takdîrî ve lafzî) ve üç temel konusu; merfu’at(fail, mübteda, haber, inne ve kardeşlerinin haberi, kane ve kardeşlerinin ismi, naib-i fail, ma ve la’nın ismi; mansubât (mef’ul, hal, temyiz, müstesna, kane ve kardeşlerinin haberi, inne ve kardeşlerinin ismi) ve mecrûrat (isim tamlaması, harfi cerle mecrur olan isimler)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Kurallı ve düzgün fiil ve isim cümlesi kurabilir. Arapça metinlerde geçen cümleleri öğelerine ayırabilir. Ögeleri göz önünde bulundurarak doğru okuyabilir ve harekeleyebilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mu'reb ve mebni, Mu'reb ve mebni ayrımı
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
2 Lazım mebniler; Zamirler, işaret isimleri,
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.v
3 Lazım mebniler; İsm-i mevsul,sıla cümlesi, Şart isimleri, Soru isimleri
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
4 Lazım mebniler; soru isimleri, bazı kinayeler, bazı zarflar, isim fiiler, mazi ve emir
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
5 Arız mebniler; münada, 'lâ'nın ismi, bazı sayı isimleri, bazı isim ve zarflar, muzari
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
6 İsimlerde İ'rab ve çeşitleri, Fiillerde i'rab ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
7 Gayr-ı Munsarif, alem olanlar, alem olmayanlar
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
8 Lafzi ve takdiri i'rab, mahalli i'rab, İ'rabdab mahalli olan cümleler, İ'rab'dan mahalli olmayan cümleler
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
9 Merfular; fail, muzmar fiil, şibh-i fiil,ailin yeri, müzekker müennes uygunluğu, kemiyet bakımından uygunluk
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
10 Merfular; naibi fail, mübteda ve haber, haberin öne geçtiği yerler, mübtedanın öne geçtiği yerler
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
11 cümle olan haber, mübteda ile haberin başına gelen harfler, mübteda ve haberin hazfi
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
12 Medh ve zemm fiilleri, haberin hazfı, mübteda ve haber arasında uygunluk
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
13 Nevasih; 'inne' ve benzerleri,'inne' ve 'enne' kullanım yerleri, tekid lamı, 'inne'nin tahfifi
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
14 Nakıs fiiler; 'leyse' benzeri harfler, mukarebe fiilleri
  Ön Hazırlık: öğrenci öncesinde bu konuyu çalışmalıdır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 3
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 4
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 5
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 4 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu 1- M.Meral ÇÖRTÜ (Arapça Dilbilgisi Nahiv 2- Klasik avamil-izhar-kafiye metinleri 3-et-Tatbiku's-Nahvi 1- H.Günday-Ş.Şahin (Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi) 2-Molla Cami 3-Katrun Neda-İbn Hişam
Diğer Kaynaklar 1- M.Meral ÇÖRTÜ (Arapça Dilbilgisi Nahiv 2- Klasik avamil-izhar-kafiye metinleri 3-et-Tatbiku's-Nahvi 1- H.Günday-Ş.Şahin (Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi) 2-Molla Cami 3-Katrun Neda-İbn Hişam
Materyal
Dökümanlar 1- M.Meral ÇÖRTÜ (Arapça Dilbilgisi Nahiv 2- Klasik avamil-izhar-kafiye metinleri 3-et-Tatbiku's-Nahvi 1- H.Günday-Ş.Şahin (Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi) 2-Molla Cami 3-Katrun Neda-İbn Hişam
Ödevler
Sınavlar 4 arasınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)