Ders Adı Dini Edebi Metinler (Arapça)
Ders Kodu ILA-529
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Nevin Karabela Şekib ASIM
Dersin Yardımcıları Ebuzer Sarp Bünyamin Aydın Şekib ASIM
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği "es-Savm", "Hisâm fî tarîki'l-umre", "Emânetu ğulâm", "el-Ka'betu'l-muşerrafe", "fi't-tarîk ile'l-câmia", "Zevâcu Muhammed aleyhisselâm min Hadîce", "Ehlu'l-hayr", "Anbese b. Saîd b. el-âs", "Ehlu'l-hayr", "el-Birru bi'l-vâlideyn", "Nasîhatu ebb", "Ziyâret li'l-umre", "el-Vatanu'llezî yezdehiru bibenîh", İbn Haldûn", "Bağdâd", "el-Musâbâkâtus-Sikâfiyye", "el-Mescidu'l-emevî", "el-İttihâdu kuvvet", "Kun şucâan", "el-Kırâet", "Sulhu'l-hudeybiyye", "eseru'l-ilmi fÎ hayâti'l-insân", "en-Nakdu'l-bennân", "zekâu sa'leb", "risâle ilâ ğaniyy", "Hutbetu Târik b. Ziyâd inde fethi'l-Endulus", "İstanbûl", "el-Halîfe el-Me'mûn", "es-Sahrâvât" metinleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Kurallı ve düzgün fiil ve isim cümlesi kurabilir. Arapça metinlerde geçen cümleleri öğelerine ayırabilir. Ögeleri göz önünde bulundurarak doğru okuyabilir ve harekeleyebilir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 "es-Savm" "Hisâm fî tarîki'l-umre" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
2 "Emânetu ğulâm" ve "el-Ka'betu'l-muşerrafe" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
3 "fi't-tarîk ile'l-câmia" ve "Zevâcu Muhammed aleyhisselâm min Hadîce" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
4 "Ehlu'l-hayr" ve "Anbese b. Saîd b. el-âs" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
5 "el-Birru bi'l-vâlideyn" ve "Nasîhatu ebb" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
6 "Ziyâret li'l-umre" ve "el-Vatanu'llezî yezdehiru bibenîh" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
7 İbn Haldûn" ve "Bağdâd" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
8 "el-Musâbâkâtus-Sikâfiyye" ve "el-Mescidu'l-emevî" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
9 "el-İttihâdu kuvvet" ve "Kun şucâan" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
10 "el-Kırâet" ve "Sulhu'l-hudeybiyye" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
11 "eseru'l-ilmi fÎ hayâti'l-insân" ve "en-Nakdu'l-bennân" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
12 "zekâu sa'leb" ve "risâle ilâ ğaniyy" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
13 "Hutbetu Târik b. Ziyâd inde fethi'l-Endulus" ve "İstanbûl" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
14 "el-Halîfe el-Me'mûn" ve"es-Sahrâvât" metinleri
  Ön Hazırlık: el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 3
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 4
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 3
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 5
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 4
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 4
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 5
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
Diğer Kaynaklar el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
Materyal
Dökümanlar el-Mutûnu'l-Vâdiha c. 1, komisyon, edtr. Tacettin Uzun, Konya, 2010
Ödevler
Sınavlar 4 arasınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)