Ders Adı XX. Yüzyıl Düşünce Hareketleri
Ders Kodu ILA-545
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Nejdet Durak, Prof. Dr. Ayşe Sıdıka Oktay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Günümüz felsefi düşüncesinde mevcut akımları tanır. Günümüz problemlerinin arka planlarına nüfuz edebilir. Günümüz felsefi düşüncesi, din, kültür, dil ve ahlak ile ilişkilerine ait literatürü inceler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Bu derste öğrenciden beklenen 20. yüzyıl Felsefesine ilişkin temel bilgi edinmeleri ve kazanımlarını günümüz dünyasının sorunlarını kavramlaştırma becerisine dönüştürmeleridir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Günümüz felsefesinin temel çizgileri
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
2 Alman idealistleri
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
3 Pozitivism
  Ön Hazırlık: Murtaza Korlaelçi, Pozitivism’in Türkiyeye Girişi, Ankara 2014.
4 Materyalist Akım: Strauss, Fauerbach, Marks
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
5 Hayat felsefesi: Nietzsche, Dilthey, Bergson
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
6 Görüngübilim(fenomenoloji): Max Scheler
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
7 vize sınavı
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
8 Yeni Ontoloji (Yeni varlıkbilim)
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
9 Modern deneycilik ve analitik felsefe
  Ön Hazırlık: Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul 1987.
10 Çağdaş Bir Felsefe Akımı Olarak Pragmatizm
  Ön Hazırlık: Pierce, James, Dewey, (2008). Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, çev. Sara Çelik, Doruk Yayınları, İstanbul.
11 James ve Bir Yöntem Olarak Pragmatizm, Dewey ve Pragmatizmin Değer Anlayışı
  Ön Hazırlık: Pierce, James, Dewey, (2008). Pragmatizm Pratik Bir Felsefe, çev. Sara Çelik, Doruk Yayınları, İstanbul.
12 Çağdaş Bir Felsefe Akımı Olarak Varoluşçuluk
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
13 Tarih Felsefeleri: Tarih ve Anlama Metodu
  Ön Hazırlık: Birand, Kamiran, Manevi İlimler Metodu Olarak Anlama, A. Ü. İ. F.Yayınları, Ankara 1960. Collingwood, R. G.,Tarih Tasarımı, Çvr. Kurtuluş Dinçer, Ara Yayıncılık, İstanbul 1990. Fukuyama, Francis, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Çvr, Zülfü Dicleli, Gün Yayıncılık, İstanbul 1999.
14 Postmodernizm ve Postyapısalcılık
  Ön Hazırlık: Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Toplumun din hizmeti ve din eğitimi ihtiyacına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazanır. 4
2 İslam dinini temel kaynaklarından araştırabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olur. 5
3 Alanındaki bilimsel araştırmaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil (Batı dili) bilgisine sahip olur. 4
4 Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 5
5 Toplumun dinî sosyal hizmet, dinî danışmanlık ve rehberlik ihtiyacına yönelik farkındalık, mesleki bilgi ve beceri sahibi olur. 4
6 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme ve öğrenme süreçlerini programlama ve yönlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olur. 5
7 Teoloji ve din bilimleri alanındaki kavramları, düşünceleri, problemleri tanımlayabilme, bilimsel yöntemlerle araştırabilme, verileri sınıflandırma, değerlendirme, yorumlama ve analiz ederek bilimsel sonuçlara ulaşabilme becerisine sahip olur. 4
8 Aktüel dinî meselelere günümüz insanını tatmin edecek düzeyde çözüm üretebilecek bilgi ve becerilere sahip olur. 5
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. 5
10 Çeşitli boyutlarıyla din olgusu ve dinî hayata ilişkin konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; bilgi birikimini ve sorunların çözümüne ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetisi kazanır. 4
11 Toplumumuzdaki mezhebî ve dinî farklılıklar karşısında birleştirici, uzlaştırıcı ve hoşgörü temelli bir tutuma sahip olur. 5
12 Günümüz dünyasında yaşanmakta olan dinler ve inanç sistemleri hakkında yeterli bilgi donanımına sahip olur. 5
13 İslam kültür ve medeniyeti hakkında diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olur. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 2
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 82
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
Materyal
Dökümanlar Nejat Bozkurt, (1995). 20.Yüzyıl Düşünce Akımları, Sarmal Yayınevi, İstanbul.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)